كولورادو WIC

سيدا لال هادلايو

سو واك xaruntaada caafimaadka WIC هاددي ...

 • Aad su'aalo ka qabtid cuntooyinka ama lacagaha WIC.
 • Waxaad way cuntooyin aad istidhaahdo waxaa ansixiyay WIC.
 • Kaarkaaga ayaa lumay، la xaday، ama waxyeelo soo gaadhay.

سو واك قدكا taleefanka tooska آه 1-844-234-4950 حدي ...

 • Waa inaad dib u cusboonaysiisaa ama baddashaa PIN-ka.

صوابها جود

Maxaan samaynayaa haddii kaadhkayga la xaday ama uu lumo؟

Waxaad baddalaysaa marka hore PIN-ka، kadibna waxaad isla markaaba wacaysaa barnaamijka WIC ee deegaanka! Kadibna waxaanu joojin doonaa cid kasta oo isku dayda inay isticmaasho gunnada raashinka waxaananu kaa caawin doonaa sidii aad u heli lahayd kaadh cusub.

كا واران هادي كاركيجا أوسان شاكين؟

La soo hadal lambarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhkaaga ama barnaamijkaaga deegaanka ee WIC.

Goorma ayaan heleyaa gunnooyin cusub؟

Gunnooyinka cuntooyinka ee wakhtigan ay rarayaan xafiiska WIC isla markaaba waa la heli doonaa. Gunnooyinka raashinka ee bilaha soo socda waxaa lagu shubi doonaa kaardhkaaga eWIC saqbadhka taariikhda uu bilaabmayo waxaanu dhici doonaa saona-sahabahka taariikhda dhammaadka.

Maxaan ku samaynayaa kaadhkayga marka aan wada isticmaalo gunnadayda؟

KAYDSO KAADHKAAGA eWIC! Xataa marka aad wada iibsatay dhammaan cuntooyinkii WIC، kaadhkaaga dib ayaa loo isticmaali karaa. Gunnada xigta ee lagu siiyaa waxaad ku iibsan kartaa isla kaadhka eWIC.

Siday wax noqonayaan haddii aanan iibsan karin waxba anigu oo aan u baahdo in qof kale wax ii soo iibiyo؟

Qof kale ayaa wax kuu soo iibin kara haddii aad doonto. Waxaad u dhiibi kartaa kaadhkaaga eWIC iyo PIN-kaaga. Waa inaad xaqiijisaa inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay!

Siday wax noqonayaan haddii aanan iibsan dhammaan cuntooyinka WIC؟ Gunnooyinkani ma waxa ay u wareegayaan bisha xigta؟

مايا ، wixii gunno آه أنا aanad isticmaalin waxa ay

Liiska Cuntada

هالكي لاغا إيبسنايا Enfamil

إيجيستا باكيجاغا

Waxaad u eegi kartaa baaqiga xisaabtaada dhawr dariiqo:

 • Waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka “My Benefits” ee aad ka heleyso app-ka WICShopper si aad u aragto gunnooyinkaaga wakhtigan.
 • Waxaad eegtaa risiidhkaagii tukaanka ugu danbeeyay.
 • La kulan khasnajiga tukaanka booshariga ama qabo Xafiiska Adeegga Macmiilka si laguugu daabaco baaqigaaga wakhtigan.
 • La soo hadal lambarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhka eWIC si aad u ogaato baaqigaaga.
 • Booqo www.ebtedge.com si aad u aragto oo aad u daabacato baaqigaaga.

كو adeegashada kaarkaaga eWIC

 • كو iibso waxa aad doonto. خصب مها عناد دهمان كونتادا مار كاليا وادا إيبساتو!
 • Waxaad kaadhkaaga diyaarisaa marka aad baxayso.
 • ماري kaadhkaaga eWIC marka aad bilawdo iibka.
 • Geli PIN-kaaga oo riix badhanka enter ee ku taal shaashadda.
 • Khasnajiga ayaa cuntada iskaan garayn doona.
 • Xaddiga lacageed ee shayada cuntadaada iyo xaddiga lacageed ee khudaartaada cagaaran iyo khudaarta bisil ee aad iibsatay ayaa laga goosan doonaa xisaabtaada WIC.
 • Khasnajiga ayaa ku siin doonaa risiidh si loo muujiyo baaqiga gunnadaada iyo taariikhda ay ku eeg tahay gunnadaadu.
 • ماري كادكاغا eWIC kahor inta aanad waxba iibsan.
 • Baaqiga kugu hadhsan waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah، EBT، SNAP ama nooc kale oo lacag bixin ah oo tukaanku qaato.

ماكلومادكا PIN-kayga

Waa maxay PIN (رقم التعريف الشخصي (Lambarka Aqoonsiga Shakhsi Ahaaneed))؟

PIN-ku waa afar lambar oo sir ah، oo kaadhka la socda، kaas oo kuu sahlaya inaad ku gasho gunnada WIC. Marka aad dooranayso PIN، waxaad doorataa afar lambar oo fudud aad xasuusan karto، laakiin ay ku adag tahay in qof kale garto (tusaale ahaan، taariikhda dhalashada waalidkaa ama taariikhda dhalashada ilmahaaga).

 • ها كو دول كورين PIN-kaaga kaadhka dushiisa.
 • HA siinin cid PIN-kaaga aanad doonaynin inuu kaadhkaaga isticmaalo. Haddii qof garanayo PIN-kaaga oo uu isticmaalo kaadhkaaga si uu u isticmaalo gunnadaada cuntada ah adiga oo aan u oggolaanin markaa gunnooyinkaas laguuma baddalo.

Siday wax noqonayaan haddii aan illoobo PIN-kayga ama aan doonayo inaan baddalo؟

Waxaad u baddali kartaa PIN-kaaga dhawr dariiqo:

 • Booqo xisaabtaada onlaynka آه www.ebtedge.com.
 • La soo hadal lambarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhka eWIC.

صديقي شمع نقيان حديدي عين PIN خلدان جيليو؟

HA isku dayin inaad ku nasiibiso PIN-kaaga. Haddii PIN-ka aad gelisay aanu sax ahayn oo aad afar jeer isku daydo، PIN-kaaga waa la xidhi doonaa. Tani waxaa loo sameeyaa si looga hortago in qof ku nasiibiyo PIN-kaaga oo uu qaato gunnada cuntadaada. Si aad u furto kaadhkaaga waa inaad sugtaa aaaa saqbadhka markaa ayay xisaabtaadu si otomaatig ah u furmi doontaa.

واربيسينتا تاكور لعانتا

SNAP iyo FDPIR ama wakaaladaha degmadda، iyo dadka hela، waa inay muujiyaan Warbixinta Takoor la'aan ee soo socota:

Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ah ee federaalka iyo Maraykanka. واكسدا بيراها (USDA) shuruucda xuquuqda madaniga ah iyo xeerarka، USDA، Wakaaladaheeda، xafiisyada، iyo shaqaalaha، iyo hay'adaha kay qayb galaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waxaa lakakai midabka، asalka wadaka، galmada، caqiidada diinta، naafanimada، da'da، rumaynta siyaasadeed، ka aarsiga ama aargoosiga hawl xuquuq madani oo hore barnaamij kasta ama hawl ay qabatay ama maalgel

Dadka naafada ah ee u bahhan qaab kale oo wada xidhiidh oo macluumaadka barnaamkaka ah (tusaale، Farta qoraalka indhoolaha، daabacaad wayn، cajal maqal ah، Luqadda Dhegoolaha ee Maraykanka، iwm) كا سو كودسدين ضيفة. Dadka dhegoolaha ah، maqalku ku adagyahay ama leh naafo hadalka ah waxay kala soo xidhiidhi karaan USDA هل gaadhsiinta Federaalka ee Dadka Nafada ah lambarkan (800) 877-8339. Intaa waxa dheer، macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luqaddo kale.

Si loo gubiyo cabashada takoor la'anta، buuxi foomka Cabashada Takoorka ee Barnaamijka UDSA، (AD-3027) oo onlayn lagaga helo:
كيفية ملف شكا، iyo xafiis kasta oo USDA ah، am qor warqad ku socotaUSDA oo warqadda ku bixi dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. si aad u codsato nuqul foomka cabashada ah، so wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga la buuxiyay am warqadda USDA addoo adeegsanaya:

(1) boosta: Maraykanka. Waaxda beeraha مكتب السكرتير المساعد للحقوق المدنية 1400 Independence Avenue، SW Washington، DC 20250-9410؛

الفاكس (2): (202) 690-7442 ؛ أو

(3) iimaylka: program.intake@usda.gov

حيداني و اديج بيكسيها فرسادا لو سيمانياهاي