MA WIC LOGO

WIC Foods Survey!

New WIC survey! We want to hear what you think about WIC foods, shopping, and more.

Your answers will help us understand your experience buying WIC foods. They will also let us know why some families might not buy all of their WIC benefits each month.

Or go to our webpage

¡Nueva encuesta WIC! Queremos escuchar lo que piensa acerca de los alimentos WIC, las compras y más. Sus respuestas nos ayudarán a entender su experiencia al comprar alimentos WIC. También nos permiten saber por qué algunas familias no compran todos los beneficios WIC cada mes.

 

استطلاع رأي جديد بخصوص برنامج WIC) Women, Infants, and Children، برنامج التغذية الخاصة للنساء والرضع والأطفال). نود أن نعرف رأيك في الأطعمة التي يوفرها WIC، والتسوق، وغير ذلك الكثير.

وستساعدنا إجاباتك في فهم تجربتك في شراء الأطعمة التي يوفرها برنامج WIC، كما ستساعدنا أيضًا في معرفة سبب عدم

 

全新 Women, Infants, and Children(WIC, 婦女、嬰兒及兒童)調查!我們想聽聽您對 WIC 食品、購物等方面的看法。

您的回答將幫助我們了解您購買 WIC 食品的經驗。也讓我們知道有些家庭可能不會每月購買所有 WIC 福利的原因。

Women, Infants, and Children (WIC, 여성, 유아 및 아동) 신규 설문 조사입니다! WIC 식료품, 쇼핑 등에 관련한 귀하의 의견을 구하고자 합니다.

귀하의 응답은 WIC 식료품 구매 경험을 이해하는 데 유용하게 사용될 것입니다. 또한 일부 가정에서 매달 모든 WIC 혜택 품목을 구입하지 않는 이유를 파악하는 데에도 도움이 될 것입니다.

Новый опрос в рамках программы WIC (Women, Infants and Children ― Программа специального дополнительного питания для женщин, младенцев и детей)! Мы хотим узнать ваше мнение о продуктах питания, закупках и многом другом в рамках программы WIC.

Ваши ответы помогут нам понять ваш опыт покупки продуктов питания в рамках программы WIC. Они также позволят нам понять, почему некоторые семьи, возможно, не используют все свои ежемесячные бонусы в рамках программы WIC.

Khảo sát về Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Em) mới! Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị về thực phẩm WIC, việc mua sắm cũng như nhiều vấn đề khác.

Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu được trải nghiệm của quý vị khi mua thực phẩm WIC. Chúng cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu được tại sao một số gia đình không sử dụng hết mọi phúc lợi WIC của họ mỗi tháng.