फलफू ल र सागसब्जीहरू

ताजा तथा फ्रिजरमा राखिएको

सग्ला अन्नहरू

ब्रेकफास्ट सि रियल

दूध

दही

चीज

सोया र तोफु

तोफु

अन्डा र बट्टाबन्द माछा

बट्टाबन्द माछा

पिनट बटर

सि मी

जुस

बच्चाको खाना

किन मेल मार्गद र्शक

JPMA, Inc.