ITCA WIC

Pandan ete EBT Sijesyon itil

Pake EBT:

 • Ansanm ak konsèy itil yo, sa ki annapre yo enkli nan pake EBT pandan ete ou a:
  • Kat benefis: Kat EBT pou itilize pou peryòd benefis 2022 la
  • Lis fè makèt ki montre:
   • Dat kòmansman ak fen pou benefis yo. Tout avantaj yo ekspire nan minwi 14 septanm 2022.
   • Kantite chak kalite manje ki disponib pandan chak peryòd benefis.
  • Kat manje: lis manje ki apwouve pa ekspè nitrisyon USDA yo chwazi.
  • Depliyan aplikasyon WICShopper: Ou ka itilize aplikasyon pou achtè a pou tcheke balans ou, eskane kòd bar pandan w nan magazen an pou chèche konnen si yo apwouve yon pwodwi ak nan balans ou, jwenn kote magazen ak plis ankò.
  • Lis magazen: lis makèt ki apwouve k ap patisipe nan pwogram EBT pandan ete a.

Lè fè makèt:

 • Ou ka achte plizyè fwa chak mwa - ou pa bezwen achte tout manje a yon fwa.
 • Nan kesye magazen an:
  • Di kesye a ou pral peye ak Summer EBT epi montre kat ou a.
  • Lè yo mande w, glise kat ou epi antre PIN ou.
  • EBT pandan ete a pral peye tout manje ki apwouve ak nan balans ou a epi yo pral retire li nan balans ou. Manje ki pa nan lis apwouve a oswa ki pa nan balans ou a ka anile pa kesye a anvan ou apwouve vant la, oswa ou ka peye pou yo ak yon lòt fòm peman.
 • Resi w la montre balans ou ki rete ak lè benefis yo ekspire.
 • Si w resevwa WIC, ou pa kapab itilize kat WIC w ak kat SEBTC w nan menm tranzaksyon an.

Bezwen Sekou?

 • Rele Chickasaw Nation SEBTC nan (580) 272-1178 or (844) 256-3467 (8 am a 5 pm, Lendi-Vandredi) pou:
  • Rapòte kat ou kòm pèdi, vòlè oswa domaje epi jwenn yon kat ranplasman.
  • Mete ajou adrès ou ak/oswa nimewo telefòn ou.
  • Rapòte yon pwoblèm fè makèt (rele pandan w nan magazen an, si sa posib). Si se apre lè oswa nan wikenn, pran yon foto resi a, erè ki sou ekran anrejistreman an, oswa pwodwi ou pa t 'kapab achte yo epi rele nou pwochen jou ouvrab la.
  • Poze lòt kesyon pwogram yo.
 • Sèvi ak liy sèvis kliyan EBT la (866) 358-8767 oswa MyEBTbalanc.com pou:
  • Mete yon PIN anvan ou fè makèt (sèvi ak dat nesans timoun ki gen laj lekòl ki pi gran an lè yo mande l).
  • Tcheke balans ou (yo montre tou sou resi makèt ak aplikasyon WICShopper).
  • Tande oswa wè yon lis dènye acha w la
 • Ou ka jwenn kesyon ak repons yo poze souvan nan Chickasaw.net/SummerEBT.

Consejos útiles de verano EBT

Paquet de EBT:

 • Ansanm ak konsèy itil yo, gen ladan yo swiv nan pake a nan EBT sezon an:
  • Tarjeta de benefis: kat de EBT pou itilize pandan peryòd benefis 2022.
  • Lis acha ak echantiyon:
   • Dat kòmansman ak finalizasyon benefis yo. Todos los beneficios se vencen a la
    medianoche del 14 septanm 2022.
   • La cantidad de cada tipo de alimento disponible durante cada período de beneficios.
  • Tarjeta de alimentos: lis aliman ki apwouve yo, elijib pou ekspè nan nitrisyon USDA.
  • Folleto de la aplikasyon Shopper: puede usar la aplicación Shopper para verificar su saldo, escanear los códigos de barra mientras está en la tienda para verificar si un producto está aprobado y si está en su saldo, jwenn directions de las tiendas ak plis.
  • Lista de tiendas: lis supermercados apwouve ke son patisipan yo nan pwogram EBT de verano.

Cuándo comprando/compre:

 • Ou ka achte plizyè fwa chak fwa; no tiene que comprar toda la comida de una vez.
 • Nan bwat magazen an:
  • Dígale al cajero ke va a peye ak Summer EBT ak muestre sou kat.
  • Lè se pidan, pase sou kat ak ponga sou PIN.
  • Todos los alimentos aprobados y que estén en saldo se pagarán con el EBT de verano y se descontarán de su saldo. El cajero puede anular los alimentos que no están en la lista aprobada ni en su saldo, antes de que usted apruebe la venta, o usted puede pagarlos con otra forma de pago.
 • Su factura muestra el saldo restante y cuándo se vencen los beneficios.
 • Si ou resevwa WIC, pa ka itilize kat WIC ak kat SEBTC nan menm tranzaksyon an.

Ou bezwen èd?

 • Llame a SEBTC de Chickasaw Nation al (580) 272-1178 oswa nan (844) 256-3467 (de 8 am a 5 pm,
  de lunes a viernes) para:

   

  • Reportar su tarjeta como perdida, robada o dañada y obtener una tarjeta de reemplazo.
  • Mizajou adrès postal oswa nimewo telefòn.
  • Rapòte yon pwoblèm de compras (llame while is in the store, si es possible). Si pa gen okenn lè ou pa gen okenn lè pou chak semèn, ou pa gen yon foto nan konpwobasyon, yon erè nan bwat anrejistreman oswa nan pwodwi yo pa ka achte, epi ou ka pran yon foto nan pwochen an.
  • Fè plis kesyon sou pwogram lan.
 • Sèvi ak liy de atención al cliente de EBT, (866) 358-8767, o MyEBTbalance.com pou:
  • Konfigirasyon yon PIN anvan ou achte (sèvi ak dat naissance del niño mayor en edad escolar cuando se le pida).
  • Verifye saldo (también se montre en las facturas del supermercado and in the application Shopper).
  • Gade yon lis dènye acha yo.
 • Ou ka jwenn kesyon yo souvan ak repons yo Chickasaw.net/SummerEBT.

Lis Manje

Klike anba a pou w wè lis manje otorize SEBTC Chickasaw Nation

Kesyon moun poze souvan

EBT Kesyon yo poze souvan 

K: Kiyès ki kalifye pou EBT pandan ete?

A: Pou ane lekòl 2021-2022, timoun yo dwe ranpli tou de kondisyon:

 • Timoun yo dwe enskri nan yon distri lekòl k ap patisipe nan klas Pre-K–12th Ou ka jwenn yon lis lekòl k ap patisipe nan Chickasaw.net/SummerEBT.
 • Timoun yo dwe kalifye pou manje gratis oswa a pri redui epi yo te soumèt aplikasyon pou manje gratis oswa a pri redui 2021-2022 nan lekòl yo, OSWA yo dwe enskri nan yon lekòl ki te patisipe nan Dispozisyon pou Elijibilite Kominotè (CEP) oswa Dispozisyon 2 oswa 3 federal. pwogram nan 2021-2022.

K: Pitit mwen an kalifye pou manje gratis ak a pri redui men li ale nan yon lekòl charter virtuel sou entènèt. Èske pitit mwen an kalifye pou EBT pandan ete?

A: Non. Se sèlman timoun ki enskri nan yon lekòl ki sèvi manje an pèsòn atravè Pwogram Nasyonal Manje Lekol Lekòl la kalifye pou benefis EBT pandan ete. Règ sa yo se Depatman Agrikilti Ameriken ki tabli. Pou jwenn enfòmasyon sou lòt pwogram ak sèvis, rele biwo EBT pandan ete a nan (580) 272-1178 oswa (844) 256-3467 (8 am jiska 5 pm, Lendi-Vandredi).

K: Kilè mwen ka achte manje?

A: Fon yo disponib nan premye nan chak mwa pou twa mwa benefis:

 • Se pou 1
 • jen 1
 • Jiyè 1

Benefis ki pa itilize yo ap pase chak mwa epi tout benefis yo ekspire a minwi 14 septanm.

K: Èske mwen ka sèvi ak kat EBT pandan ete mwen an nan oto-checkout?

R: Wi, ou ka itilize kat EBT pandan ete ou a nan liy oto-checkout nan magazen Walmart ki apwouve pou EBT.

 • Separe manje EBT pandan ete ak manje WIC, si w ap itilize tou de kat yo. Pandan ete EBT ak WIC pa ka itilize nan menm tranzaksyon an.
 • Analize EBT manje ki apwouve yo.
 • Glise kat EBT pandan ete a epi suiv enstriksyon ki sou ekran an pou w ka peye.

K: Èske mwen ka itilize kat EBT pandan ete mwen an pou fè makèt sou Entènèt?

R: Wi, yo ka itilize kat EBT pandan ete w la pou achte sou Entènèt ak magazen Sooner Grocery lè w itilize opsyon kòmande makèt sou entènèt SoonerFoods.com ak tranzaksyon nan magazen an. 

K: E si atik mwen an pa eskane kòm yon seleksyon apwouve nan rejis la?

A: Ou ka chwazi yon atik manje ki pa bon gwosè oswa ki pa bon mak.

 • Ou ka pa gen ase nan atik sa a nan balans ou.
 • Ou ka chwazi pou peye pou atik sa a oswa mande kesye a anile atik la.
 • Ou ka rapòte atik la nan biwo nou an pou nou ka mennen ankèt. Nan aplikasyon WIC Shopper la, ale nan "Mwen pa ka achte sa a!" ki sitiye sou paj kay la, ranpli jaden ki nesesè yo epi pran yon foto klè nan kòd bar pwodwi a (sa a enpòtan paske aplikasyon an mande enfòmasyon sou nitrisyon/kod bar) ak devan pwodwi a. Ou ka pran yon foto kòd bar la ak devan pwodwi a epi rele biwo EBT pandan ete a nan (580) 272-1178 oswa (844) 256-3467 pandan w nan magazen an (8 am a 5 pm, Lendi-Vandredi). Nou ka revize atik epi ajoute yo nan lis manje apwouve nou an si yo ranpli kondisyon yo.
 • Ou ka sèvi ak aplikasyon EBT Shopper pandan ete "Eskane kòd Bar" pou ede w jwenn manje ki apwouve yo epi tcheke pou wè si yo nan balans ou. Karakteristik kòd bar eskanè a travay pi byen lè ou anrejistre kat EBT pandan ete ou a nan aplikasyon an.

K: Si magazen an pa gen sèten atik tankou lèt oswa pen, èske m ap pèdi benefis mwen yo?

A: Benefis EBT pandan ete yo ap pase kounye a chak mwa. Ou pa bezwen enkyete w pou benefis ou yo ap ekspire jiska minwi 14 septanm.

 • Nou rekòmande ou kòmanse achte nan kòmansman peryòd benefis la epi achte pandan tout mwa a pou asire ou jwenn tout avantaj ou yo. Ou ka achte plizyè fwa nan yon mwa.
 • Ou ka eseye fè makèt nan yon lòt magazen ki apwouve nan zòn ou an.

K: Èske mwen ka jwenn 2% oswa lèt antye ak EBT ete?

A: Non, yo pa ka itilize kat EBT pandan ete pou achte lèt antye oswa 2% lèt. EBT pandan ete pèmèt lèt ki pa gen anpil grès (1% oswa ½%), san grès (ekreme) ak lèt ​​babe.

 • Lèt ki pa gen anpil grès se yon chwa ki an sante pou ou menm ak fanmi ou.
 • Nou konprann kèk moun pa abitye ak gou lèt ki pa gen anpil grès.
 • Men kèk konsèy pou entwodwi lèt ki pa gen anpil grès nan fanmi ou:
  • Lè w ap deplase nan lèt ki pa gen anpil grès, pran tan ou.
  • Eseye melanje grès antye oswa redwi (2%) ak lèt ​​ki pa gen anpil grès pou kèk jou. Sa ap ede timoun ou yo abitye ak nouvo gou a. Apre kèk jou, eseye sèvi ak sèlman lèt ki pa gen anpil grès.
  • Eseye itilize lèt ki pa gen anpil grès nan sereyal ou. 

K: Pitit mwen an pa tolere laktoz. Èske gen lòt opsyon lèt?

R: Wi, ou ka achte lèt san laktoz ak kat EBT pandan ete w la. Li dwe san grès oswa ki pa gen anpil grès.

K: Fanmi mwen pa ka bwè tout lèt la anvan li ekspire. Kisa mwen ta dwe fè?

A: Si ou gen espas frizè, lèt yo ka jele.

       Genyen tou opsyon lèt ki estab nan etajè tankou lèt sèk (lèt poud) ak lèt ​​evapore (lèt nan bwat).

K: Mwen gen de timoun. Èske mwen ka achte yon blòk fwomaj 2 liv?

A: Wi, kounye a ka achte fwomaj nan 8, 16 ak 32 oz. gwosè.

K: Mwen gen 8 oz. nan sereyal ki rete sou benefis mwen yo men mwen pa ka achte yon 8 oz. bwat. Kisa mwen ka fè?

A: Lè w ap achte sereyal, planifye alavans se pi bon fason pou w pwofite tout avantaj ou yo. Anvan ou fè acha ou, ajoute kantite total bwat ou yo pou asire w ke w ap jwenn plis avantaj nan benefis ou yo.

       Yo bay chak timoun 18 oz. nan sereyal chak mwa. Ou ka achte bwat sereyal soti nan 11.8 oz. a 36 oz. Benefis yo ap chanje, kidonk si w gen yon balans ki rete nan premye mwa a, li pral ajoute nan balans ou pou dezyèm mwa a. Avantaj ou yo ekspire a minwi 14 septanm.

K: E si magazen an pa gen yon 16 oz. pen?

A: Magazen ki apwouve yo dwe pote pen nan gwosè kòrèk la. Magazen an ka soti nan stock.

 • Mande pèsonèl magazen yo si yo gen 16 oz. pen nenpòt lòt kote nan magazen an oswa nan do a nan magazen an.
 • Si magazen an pa gen estòk, mande yon manadjè magazen ki lè pwochen chajman yo vini pou w ka planifye pwochen vwayaj fè makèt ou a.
 • Ou ka achte lòt opsyon grenn antye ki gen ladan diri mawon, bulgur, farin avwàn, tortillas mayi mou, pasta ble antye ak tortillas ble antye. Gade kat manje ou a pou gwosè pake ki apwouve yo.

K: Pitit mwen an fè alèji ak gluten, kisa mwen ka jwenn olye pou yo pen?

A: Tortiy mayi mou, diri mawon ak farin avwàn se yon altènatif san gluten pou pen. Gade kat manje ou a pou gwosè pake yo. 

K: Poukisa mwen te oblije peye pou fwi ak legim mwen yo lè mwen gen lajan nan balans mwen an?

A: Pafwa atik yo pral gen yon nouvo kòd bar ke nou pa genyen nan sistèm nou an. Nou wè sa pi souvan ak fwi ak legim. Si w jwenn yon bagay ki pa apwouve pa Summer EBT men ou panse li ta dwe, pran yon foto kòd bar la oswa ekri nimewo a epi ban nou yon apèl pou fè nou konnen. Magazen an pa kapab ajoute atik nan lis apwouve nou an, men nou ka gade ladan l epi ajoute atik la si se yon bagay ki ta dwe apwouve.

K: Ki jan opsyon achte manba/pwa/pwa yo travay?

A: Yo bay chak timoun yon inite nan kategori manba/pwa/pwa.

 • 1 veso manba

       OR

 • 1 liv pwa sèk

       OR

 • 4 bwat pwa nan bwat (4 bwat = 1 inite)

 

       Kat manje w la montre gwosè veso/mamit, mak yo pèmèt ak atik ki pa pèmèt. Ou ka itilize aplikasyon Summer EBT Shopper pou ede w jwenn manje ki apwouve yo epi tcheke pou wè si yo nan balans ou.

K: Èske mwen ka itilize koupon ak EBT pandan ete?

A: Ou ka itilize koupon. Avèk "de pou youn" oswa koupon ki sanble, pwogram SEBTC a pral peye pou youn epi w ap resevwa lòt la gratis. Avèk koupon "santm off", kantite koupon an pral dedwi nan pri pwogram SEBTC a peye.

K: Èske mwen ka itilize EBT pandan ete a nan tout magazen, tankou Dollar General, boutik/stop rapid ak lòt kote ki pa sou lis makèt apwouve a?

A: Magazen EBT pandan ete yo dwe respekte règleman WIC yo. Se pa tout magazen ki gen divès kalite manje ke WIC ak EBT pandan ete bay, tankou pwodui fre ak frizè, e se poutèt sa yo pa yon magazen apwouve.

K: Mwen pèdi oswa egare kat mwen an, kisa mwen ka fè?

A: Rele biwo nou an nan (580) 272-1178 pandan lè travay epi n ap voye yon ranplasman. Tanpri sonje, yon fwa yo bay yon nouvo kat, li pral dezaktive kat ou ye kounye a. 

K: Èske mwen ka achte fwi nan bwat?

A: Wi, ou ka achte nenpòt varyete antye oswa koupe fwi ki estab san yo pa ajoute grès, lwil, sik oswa sodyòm (sèl). Yo pèmèt resipyan nan bwat oswa yon sèl pou sèvi, ki gen ladan gode fwi nan pwòp ji pa yo oswa 100% ji oswa tas fwi ki pa gen okenn epis santi bon. Yo pèmèt sòs pòm ak gou fwi, tankou sòs pòm frèz, osi byen ke sòs pòm kannèl ki pa gen okenn sik ajoute. Fwi òganik ak nenpòt fwi nan bwat ki estab oswa koupe ki gen fwi kòm premye engredyan ki nan lis la gen dwa. Fwi nan siwo pa apwouve ak pake SEBTC ou a. 

K: Èske mwen ka achte legim nan bwat?

A: Wi, ou ka achte regilye oswa ki ba nan sodyòm (sèl) legim nan bwat ak legim san yo pa ajoute nouy, nwa oswa sòs. Pwa ki pa gen matirite ki gen ladan pwa vèt ak jèrm, pwa oswa lantiy yo gen dwa. Yo pèmèt resipyan nan bwat oswa yon sèl sèvi. Legim yo dwe premye engredyan ki nan lis la. Yo pèmèt legim òganik ak legim melanje ki estab ak epis santi bon oswa remèd fèy. Pòmdetè nan bwat nenpòt varyete yo gen dwa.

Kesyon yo poze souvan

Kesyon souvan sou Pwogram EBT nan sezon lete an

 

P: ¿Quién califica para el EBT de verano?

R: Para el año escolar 2021-2022, los niños deben cumplir los requisitos siguientes:

 • Los niños deben haber estado inscritos en un distrito escolar participante en los grados de Pre-K a 12 grado. Jwenn yon lis lekòl patisipan yo nan Chickasaw.net/SummerEBT.
 • Los niños deben calificar para comidas gratis o de bajo costo y deben haber enviado la solicitud para comidas gratis o de bajo costo para 2021-2022 a su escuela O deben estar inscritos en una escuela que haya participado en la Disposición de elegibilidad de la comunidad ( CEP) o en el programa federal de la disposición 2 o 3 en 2021-2022.

P: Mi hijo califica para comidas gratis o de bajo costo, pero asiste a una escuela autónoma de clases virtuales. ¿Califica mi hijo para EBT de verano?

R: Non. Solo los niños inscritos en una escuela que sirve comidas en persona por medio del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (Pwogram Nasyonal pou Manje Lekol Lekòl la) kalifye para los beneficios de EBT de verano. Estas regleman fija el Departamento de Agricultura de EE. UU. Para obtener información sobre otros programas y servicios, llame a la oficina de EBT de verano al (580) 272-1178 o al (844) 256-3467 (de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes).

P: ¿Cuándo puedo comprar comida?

R: Los fondos están disponibles el primer día de cada mes para los tres meses del beneficio:

 • Me 1
 • 1 jen
 • 1 de Julio

Los beneficios no usados ​​se pasa al siguiente mes y todos los beneficios vencen a la medianoche del 14 de sept.

P: ¿Puedo usar mi tarjeta de EBT de verano en las cajas de autoservicio?

R: Sí, kapab itilize kat EBT de verano nan bwat otoservicio nan magazen Walmart aprobadas pou EBT de verano.

 • Separe la manje EBT de verano de la manje WIC, si USA ambas cartes. Pa gen dwa itilize EBT de verano ak WIC nan menm tranzaksyon.
 • Escanee la comida aprobada por EBT de verano.
 • Pase la tarjeta EBT de verano ak siga las instrucciones en pantalla para pagar.

 

P: ¿Puedo usar mi tarjeta EBT de verano para comprar en línea?

R: Si, su tarjeta EBT de verano se puede usar para comprar en línea con las tiendas Sooner Grocery mediante la opción de pedidos de comestibles en línea de SoonerFoods.com ak tranzaksyon nan magazen an.

P: ¿Qué sucede si mi artículo no se escanea como una selección aprobada en la caja registradora?

R: Li posib ke w chwazi yon manje ki sea del size ou de la marque incorrecta.

 • Li posib ke pa gen ase atik sa a nan saldo.
 • Puede optar pou peye el atik oswa mande pou yo kaje ke yo anile.
 • Ou ka fè konnen atik nan biwo nou an pou nou kapab envestige. Nan aplikasyon Shopper de WIC, vaya a "Mwen pa ka achte sa a!" (¡No puedo comprar esto!) Que está en la página de inicio, complete los campos obligatorios y tome una fotografía clara del código de barras del producto (es importante ya que la aplicación pide la información nutricional/código de barras) ak la pati. delantera del pwodwi. También puede tomar una fotografía del código de barras que está en la parte de enfrente del producto y llamar a la oficina de EBT de verano al (580) 272-1178 o al (844) 256-3467 mientras se encuentre en la tienda (8). :00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes). Podemos revize atik yo ak ajoute yo nan lis nou an nan manje yo apwobade, si ranpli kondisyon yo.
 • Ou ka sèvi ak fonksyon aplikasyon Shopper EBT de sezon an “Scan Barcode” (Eskane kòd baraj) ki ka ede w jwenn atik ki apwouve yo ak revize yo si yo sal yo. Esta función de código de barras ap fonksyone pi byen si ou te anrejistre sou kat EBT de verano nan aplikasyon an.

P: Si en la tienda se agotaron ciertos artículos como leche o pan, ¿perderé mis beneficios?

R: Now, the benefits of EBT de verano se pasan al next mes. No tiene por qué preocuparse de sus beneficios que vencen hasta la medianoche del 14 de sept.

 • Le recomendamos que empiece a buy a inicios del período de beneficios y lo siga haciendo durante todo el mes para asegurarse de recibir todos los beneficios. Ou ka achte plizyè fwa nan yon mwa.
 • Puede probar a comprar en otra tienda aprobada en su área. 

P: ¿Puedo recibir leche entera o al 2% con EBT de verano?

R: Non, las tarjetas de EBT de verano no se pueden usar para comprar leche entera ni al 2%. EBT de verano pèmèt ke konprè leche semidescremada (al 1% o al 0.5%), leche descremada ak suero de leche (buttermilk).

 • Leche semidescremada se yon opsyon ki bon pou ou ak fanmi an.
 • Comprendemos que algunas personas no están acostumbradas al sabor de la leche semidescremada.
 • Estos son algunos consejos para que su familia comience a consumir leche semidescremada:
  • Tómese su tiempo cuando se cambie a leche semidescremada.
  • Trate de mezclar leche entera o baja en grasa (al 2 %) with the leche semidescremada during some days. Esto ayudará a que sus hijos se acostumbren al nuevo sabor. Apre kèk jou, sèvi ak yon sèl lèche semidescremada.
  • Pruebe use la leche semidescremada en el cereal.

P: Mi hijo es intolerante a lactosa. ¿Hay otras opciones de leche?

R: Wi; puede comprar leche deslactosada con su tarjeta de EBT de verano. Debe ser descremada o baja en grasa.

P: Mi fanmi pa ka pran tout bagay la leche antes de que caduque. ¿Qué debo fè?

R: Si tiene espacio en el congelador, la leche se puede congelar.

Hay también opciones de leche de larga conservación a temperatura ambiente, como la leche deshidratada (en polvo) ak la leche evaporada (en lata).

P: Tengo dos hijos. Èske ou ka achte yon blòk de keso de 2 liv?

R: Sí, el queso ahora se puede comprar en tamaños de 8, 16 y 32 oz.

P: Me kedan 8 oz de cereal en mis beneficios, pero no puedo comprar una caja de 8 oz. Ki kapab fè?

R: Cuando compren cereal, la mejor forma de aprovechar todos sus beneficios es planificar con antelación. Antes de comprar, sume la kantite total de sus cajas para asegurarse de que está aprovechando al máximo sus beneficios.

A cada niño se le autorizan 18 oz de cereal cada mes. Ou ka achte bwat sereyal de 11.8 jiska 36 onza. Los benefis yo pase nan pwochen mes, konsa ke, si gen yon saldo pozitif del primer mes, se le agregará al saldo para el segundo mes. Sus benefis yo rive nan medyanoche del 14 de sept. 

P: ¿Qué sucede si la tienda no tiene una presentación de pan de 16 oz?

R: Las tiendas aprobadas deben tener pan en el tamaño correcto. Es posible que se te agotado el producto en la tienda.

 • Pregunte al personal de la tienda si tienen presentaciones de pan de 16 onzas en otras partes de la tienda o en la bodega.
 • Si se agotó el producto a tienda, pregúntele al gerente cuándo llega el próximo surtido, para que pueda planificar su próximo viaje de compras.
 • Ou ka achte lòt opsyon de granos entegral, tankou arroz integral, bulgur, avena, tortillas de maiz, pasta de trigo integral ak tortillas de trigo entegral. Konsilte kat manje a pou enfòmasyon sou gwosè pakè apwouve yo.

P: Mi hijo es alérgico al gluten, ¿qué me pueden dar en lugar de pan?

R: Las tortillas de maíz, el arroz integral y la avena son una alternativa sin gluten. Konsilte kat manje a pou enfòmasyon sou gwosè pakè yo.

P: ¿Por qué tuve que pagar por mis frutas y verduras si tengo dinero en mi saldo?

R: Algunas veces los articles will have un código de barras nuevo que no esté en nuestro sistema. Esta situation se da con más frecuencia en las frutas y vegetales. Si se yon bagay ki pa gen okenn apwouve pou EBT de verano, men ke li ta dwe rete, pran yon foto nan kòd de barras oswa ekri nimewo a ak nimewo telefòn yo pou enfòmasyon yo. La tienda pa ka ajoute atik nan lis nou an, men nou kapab revisarla ak ajoute atik la si se yon bagay ki ta dwe apwouve.

P: ¿Cómo funcionan las opciones de compra de mantequilla de maní/frijoles/guisantes?

R: A cada niño se le autoriza una unidad en la categoría de mantequilla de maní/frijoles/guisantes.

 • 1 envase de mantequilla de maní

O

 • 1 libra de frijoles deshidratados

O

 • 4 latas de frijoles enlatados (4 latas = 1 unidad)

Su tarjeta de comida muestra los tamaños de envases/latas, las marcas permitidas y los artículos que no se permiten. Ou ka sèvi ak aplikasyon Summer EBT Shopper ki ka ede w jwenn manje ki apwobasyon yo ak revize yo si yo sal yo. 

P: ¿Puedo usar cupones con EBT de verano?

R: Ou ka itilize koupon. Avèk koupon "dos por uno" ak lòt menm jan an, pwogram SEBTC peye youn epi ou resevwa yon lòt gratis. Kon los koupon de “centavos de descuento”, la quantité del cupón se decontará del price ki peye pwogram SEBTC.

P: ¿Puedo usar EBT de verano en todas las tiendas, como Dollar General, tiendas de conveniencia/parada rápida (quick stops) and other places que no están en la lista de compras aprobadas?

R: Las tiendas de EBT de verano deben cumplir las reglamentaciones de WIC. No todas las tiendas tienen la variedad de comida que tienen WIC y EBT de verano, como productos perecederos frescos y congelados, y por eso no son una tienda aprobada.

P: Perdí o no encuentro mi tarjeta, ¿qué puedo hacer?

R: Llame a nuestras oficinas al (580) 272-1178 nan orè de atansyon ak lè nou voye repozisyon an. Tenga en cuenta que una vez se emita una tarjeta nueva, su tarjeta actual quedará desactivada.

P: Èske ou ka achte frutas enlatadas?

R: Sí, puede comprar cualquier variedad de frutas enteras o en trozos, que se conserven a temperatura ambiente, sin ninguna grasa, aceite, azúcar o sodio (sal) añadidos. Se pèmèt yo jwenn benefisyè yo oswa yon pòsyon, ki gen ladan tazas de frutas en su propio jugo, jugos 100% or tazas de fruta sin especias añadidas. Se pèmèt la salsa de manzana ak sabor de fruta, tankou salsa de manzana de fresa ak salsa de manzana de canela sin azúcar añadida. Se pèmèt las frutas orgánicas y cualquier fruta enlatada o en trozos que se conserve a temperatura ambiente y tenga fruta como primer ingrediente en la lista. Las frutas en jarabe no están aprobadas en su paquete de SEBTC.

P: Èske w ka achte vejetal enlatados?

R: Sí, puede comprar vegetales enlatados regulares o con bajo contenido de sodio (sal) o vegetales sin fideos, nueces o salsas añadidas. Se pèmèt yo frijoles enmaduros, enkli judías verdes ak retoños, guisantes ak lentejas. Se pèmèt moun k ap resevwa yo anile oswa yon pòsyon. Los vegetales yo dwe sèvi premye engredyan nan lis la. Se pèmèt vegetales orgánicos y mezcla de vegetales ke se conserven a temperatura ambiente ak especias ou hierbas de cocina añadidas. Se pèmèt las papa yo enlatadas nan nenpòt varyete.

Summer EBT for Children se yon inisyativ Chickasaw Nation.
Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.
Materyèl sa a baze sou travay ki sipòte pa Sèvis Manje ak Nitrisyon, Depatman Agrikilti Etazini.

JPMA, Inc.