Kolorado WIC

Ki moun ki rele

Rele klinik WIC ou a si...

 • Ou gen kesyon sou manje oswa kantite lajan WIC yo.
 • Ou pa t 'kapab achte yon manje ke w panse WIC apwouve.
 • Kat ou pèdi, yo vòlè li oswa domaje.

Rele liy telefòn otomatik la nan 1-844-234-4950  si ...

 • Ou bezwen reset oswa chanje PIN ou.

Kesyon Jeneral

Kisa mwen ta dwe fè si yo pèdi oswa yo vòlè kat mwen an?

Chanje PIN ou dabò, epi answit rele Pwogram WIC lokal ou a touswit! Yo pral anpeche nenpòt moun sèvi ak benefis manje ou yo epi ede w jwenn yon nouvo kat.

E si kat mwen an pa mache?

Rele nimewo gratis ki sou do kat ou oswa pwogram WIC lokal ou a.

Kilè m ap gen avantaj mwen yo?

Benefis manje aktyèl ki chaje nan biwo WIC la ap disponib imedyatman. Benefis manje pou mwa kap vini yo pral depoze sou kat eWIC ou a a minwi nan dat kòmansman an epi yo pral ekspire a minwi nan dat fen a.

Kisa mwen ta dwe fè ak kat mwen an apre yo fin itilize avantaj mwen yo?

SOVE KAT eWIC OU! Menm lè yo te achte tout manje WIC ou yo, kat ou a kapab itilize ankò. Pwochen seri avantaj ou yo pral achte ak menm kat eWIC la.

Kisa k ap pase si mwen pa ka fè pwòp makèt mwen epi mwen bezwen yon lòt moun achte pou mwen?

Ou ka gen yon lòt moun achte pou ou si ou vle. Ou ka ba yo Kat eWIC ak PIN ou. Jis asire w ke sa a se yon moun ou fè konfyans!

Kisa k ap pase si yo pa achte tout manje WIC yo? Èske benefis sa yo ap pase nan pwochen mwa a?

Non, benefis ki pa itilize yo ap ekspire nan dat fini an.

Lis Manje

Klike anba a pou w wè lis manje Colorado WIC la an Angle oswa Panyòl.

Ki kote yo achte Enfamil

Tcheke Balans ou

Ou ka tcheke balans kont ou plizyè fason:

 • Sèvi ak opsyon "My Benefits" nan aplikasyon WICShopper pou wè avantaj ou genyen kounye a.
 • Tcheke dènye resi magazen ou a.
 • Al gade nan yon kesye makèt oswa ale nan Biwo Sèvis Kliyan an pou yon enprime soti nan balans aktyèl ou.
 • Rele nimewo gratis ki sou do kat eWIC ou a pou w ka fè demann sou balans.
 • Vizite www.ebtedge.com pou wè ak enprime balans ou.

 

Acha ak kat eWIC ou

 • Achte sa ou bezwen. Ou pa bezwen achte tout manje ou an menm tan!
 • Fè kat ou pare nan chèk deyò.
 • Glise Kat eWIC ou nan kòmansman tranzaksyon an.
 • Antre PIN ou epi peze bouton antre sou klavye a.
 • Kesye a pral eskane manje ou yo.
 • Y ap dedwi kantite manje ki apwouve ak kantite fwi ak legim ou achte nan kont WIC ou a.
 • Kesye a ap ba ou yon resi ki montre balans benefis ou ki rete yo ak dat benefis yo ekspire.
 • Glise kat eWIC ou anvan nenpòt lòt fòm peman.
 • Nenpòt balans ki rete yo ka peye ak lajan kach, EBT, SNAP oswa lòt fòm peman magazen an aksepte.

Konsènan PIN mwen an

Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

Yon PIN se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ki, ansanm ak kat la, pèmèt aksè a avantaj WIC ou yo. Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou w sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans paran w oswa pitit ou).

 • PA ekri PIN ou sou kat ou a.
 • PA bay okenn moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou epi sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje ou san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase.

E si mwen bliye PIN mwen oswa mwen vle chanje li?

Ou ka chanje PIN ou plizyè fason:

 • Vizite kont sou entènèt ou a nan www.ebtedge.com.
 • Rele nimewo gratis ki sou do kat eWIC ou a.

E si mwen antre move PIN?

PA eseye devine PIN ou a. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan katriyèm eseye, PIN ou a ap fèmen. Sa fè kòm yon pwoteksyon kont yon moun devine PIN ou ak resevwa benefis manje ou. Pou debloke kat ou a rete tann jiska minwi epi kont ou a pral debloke otomatikman.

Deklarasyon USDA sou non diskriminasyon

An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA.

Moun ki andikape ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou depoze yon plent pou yon pwogram diskriminasyon, ranpli Fòmilè Plent pou Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) yo jwenn sou Entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa:

(1) lapòs: Depatman Agrikilti Ameriken

Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la

1400 Endepandans Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410;

(2) faks: (202) 690-7442; oswa

(3) imèl: [imèl pwoteje].

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

JPMA, Inc.