Kòmanse isit la!

Nou akeyi ou menm ak fanmi ou nan Pwogram WIC Hawaii. Tanpri rele klinik WIC lokal ou a si w gen nenpòt kesyon. Èske w gen pwoblèm ak aplikasyon WICShopper? Imèl JPMA nan WI********@jp**.com 

Èske w nouvo nan WIC?  Tanpri gade videyo oryantasyon Hawaii WIC ki anba a!

VIDEO

Konsèy ak FAQ

WIC Q & A

Q: Èske mwen oblije achte tout manje WIC mwen yo?

A: Non, ou pa oblije achte tout manje WIC yo ba ou yo.

Q: Èske mwen ka ranplase manje mwen pa itilize ak yon lòt manje?

A: Gen kèk sibstitisyon yo pèmèt pou kèk manje. Kontakte klinik WIC ou a pou diskite sou opsyon ou yo epi pou chanje chèk ou oswa avantaj ou yo. Pa gen dwa fè ranplasman nan magazen an. Ou dwe jwenn sa ki enprime sou chèk la oswa sou Lis Avantaj la si w chwazi achte manje sa a avèk chèk WIC ou oswa kat eWIC ou.

Q: Èske mwen ka bay lòt manm lakay mwen manje WIC mwen oswa manje WIC pitit mwen an?

A: Manje WIC yo fèt sèlman pou moun k ap patisipe nan Pwogram nan. Si moun lakay ou k ap resevwa chèk oswa benefis WIC yo pa manje yon sèten manje WIC bay, mande anplwaye klinik ou a si gen yon sibstitisyon otorize oswa fè yo retire li nan chèk ou oswa avantaj ou yo. 

Q: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

A: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

Q: Kisa ou ka di m sou bay tete?

A: Bay tete se youn nan pi bon bagay ou ka fè pou tèt ou ak tibebe w la. Li komen pou manman yo gen anpil kesyon sou bay tete oswa bezwen plis sipò. Se byen! WIC la pou ede. Biwo WIC lokal ou a gen espesyalis bay tete ki disponib pou reponn kesyon w yo epi ofri sèvis ki ka ede w atenn objektif w ap bay tete. Jis mande!

Men kèk adisyonèl infòmasyon ak resous yo pou ede w kontinye bay tete apre w retounen travay oswa lekòl.

Q: Èske mwen ka jwenn manje òganik sou WIC?

A: Wi, gen plizyè manje ki apwouve pa WIC ki gen opsyon òganik. Chwa òganik yo enkli pou fwi ak legim manje tibebe; fwi ak legim fre, nan frizè, ak nan bwat, lèt soya, tofou, pasta ble antye, ak pwa nan bwat. Pou mak ak kalite espesifik, tanpri al gade Lis Manje Apwouve WIC la.

Q: Èske mwen ka achte sereyal diri pou tibebe ak avantaj WIC tibebe mwen an?

A: Non. Sereyal diri pou tibebe se pa yon manje WIC apwouve akòz nivo asenik yo jwenn nan kèk pwodui sereyal diri pou tibebe. Si w gen sereyal tibebe kòm yon pati nan benefis WIC ou, ou ka chwazi farin avwàn tibebe, miltigren, ble antye, ak sereyal lòj. Pou aprann plis sou sa, klike isit la.

 

Jwenn yon klinik WIC

Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.

Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper
Konsèy Shopping
 • Pa bliye pote chèk WIC ou oswa kat eWIC ou avèk ou nan magazen an!
 • Eskane pwodwi nan aplikasyon WICShopper pou asire w yo elijib pou WIC. Sonje verifye ke ou aktyèlman gen benefis yo achte pwodwi a!
 • Sèvi ak Lis Manje WIC Apwouve Hawaii ou a nan WICShopper (oswa vèsyon enprime w la) pou w wè manje WIC ou ka achte yo.
 • Achte mak magazen, achte pou lavant ak espesyalis, epi sèvi ak manifakti ak koupon magazen.
Scanning pwodwi yo

Q: Mwen tcheke kèk manje oswa kle antre nan yon nimewo UPC epi wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A:

 • PÈMÈT – Atik sa yo gen dwa pou Hawaii WIC epi ou gen avantaj WIC pou achte atik sa a!
 • PA GEN BENEFIS ELIJIBLE – Sa a se yon atik ki elijib WIC, sepandan ou PA gen avantaj ki disponib pou achte li. Swa yo pa te ba w benefis pou atik sa a, oswa ou pa gen ase benefis ki rete pou achte l.
 • PA YON ATIK WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje fè nou konnen lè w itilize "Mwen pa t kapab achte sa a!" [HC(3] ki sitiye nan aplikasyon sa a.
 • Pa kapab idantifye – Sa vle di atik la pa nan lis manje a men nou pa t 'kapab konekte ak lame WICShopper la pou wè si li te ajoute nan dènye jou yo. Gen plis chans, sa a se pa yon atik ki elijib WIC.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Nan anpil ka, WICShopper pa ka tcheke fwi ak legim fre epi pafwa magazen yo itilize pwòp anbalaj pa yo ki pa pral nan lis pwodwi apwouve yo. Sepandan, tout gwosè pòsyon antye, pre-koupe, tranch oswa endividyèl san sòs oswa tranpe yo gen dwa. Gen kèk lòt règ, kidonk al gade nan lis manje ou a nan app a pou plis detay.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yon atik manje w ap eseye achte yo refize nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!" nan aplikasyon WICShopper, n ap resevwa yon avi nan biwo WIC Eta a. Nou revize tout atik ou pale nou epi travay avèk magazen yo pou mete manje ki pèmèt yo disponib pou ou!

Lis Manje Apwouve

Dwa ak Responsablite WIC

Dwa ak Responsablite WIC

Dwa ak Responsablite

Nou kontan wè w nan WIC jodi a epi nou kontan ede w!

Mwen gen dwa:

 • Jwenn chèk pou achte manje ki an sante. Mwen konnen WIC pa bay tout manje mwen bezwen yo.
 • Jwenn enfòmasyon sou manje an sante ak lavi aktif.
 • Resevwa èd ak sipò ak bay tete.
 • Resevwa enfòmasyon sou vaksen ak lòt sèvis sante ki ka ede m.
 • Tretman san patipri ak respè nan men anplwaye WIC ak anplwaye magazen yo. Si yo pa te trete m jis, mwen ka pale ak yon sipèvizè WIC. Mwen ka mande direktè WIC la oswa Biwo WIC Eta a pou yon konferans oswa yon odyans si mwen pa dakò ak desizyon konsènan kalifikasyon mwen.
 • Pwoteksyon dwa sivil. Estanda kalifikasyon Pwogram WIC yo se menm pou tout moun kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj oswa andikap.
 • Konfidansyalite. Règ sou enfòmasyon prive WIC la jwenn sou do fòm sa a.

Responsablite mwen:

Mwen dakò pou m bay enfòmasyon vrè ak konplè sou:

 • Revni mwen. Mwen pral fè anplwaye yo konnen tout sous revni lakay mwen. Mwen pral rapòte nenpòt chanjman.
 • Patisipasyon mwen nan Medicaid, Food Stamps (SNAP), oswa Family Employment Program (TANF). M ap fè WIC konnen si m sispann patisipe nan yon pwogram ki fè m kalifye pou WIC.
 • Eta mwen bay tete. Mwen pral fè WIC konnen si mwen diminye oswa si mwen sispann bay tete.
 • Eta gwosès mwen an.
 • adrès mwen. Mwen pral rapòte chanjman nan adrès mwen oswa enfòmasyon kontak mwen. Mwen ka mande pou yon Verifikasyon Sètifikasyon (VOC) si mwen deplase soti nan eta a. Sa ap rann li pi fasil pou w jwenn WIC nan nouvo eta a.

Mwen dakò swiv règ yo. Mwen pral:

 • Trete anplwaye klinik yo ak anplwaye magazen yo ak respè. Mwen pap fè sèman, rele, menase oswa fè pèsonn mal.
 • Sèvi ak manje WIC mwen yo sèlman pou moun ki gen non ki sou chèk yo.
 • Retounen manje siplemantè mwen pa ka itilize nan klinik la.
 • Pa janm ofri pou vann, bay, oswa fè echanj manje oswa chèk WIC mwen yo. Sa gen ladann poste yo sou entènèt, oswa retounen yo nan magazen an. Nenpòt manje mwen ofri pou vann oswa bay ki se menm ak manje WIC mwen te resevwa a pral sipoze manje WIC. Y ap mande m pou m ranbouse pwogram nan pou manje a.
 • Sèvi ak chèk mwen yo nan mwa kòrèk ki enprime sou chèk la.
 • Jwenn chèk nan yon sèl klinik WIC chak mwa. Mwen konprann ke patisipasyon doub se ilegal.
 • Kenbe randevou mwen yo oswa rele klinik la pou yon lòt randevou. Mwen konprann mwen ka retire pwogram nan si mwen pa pran chèk mwen yo pandan de mwa afile.
 • Pote pake ID WIC mwen avè m lè m ale nan klinik la oswa lè m ap depanse chèk WIC nan magazen an.
 • Pwoteje chèk WIC mwen yo tankou lajan kach, pou anpeche yo pèdi, yo vòlè yo oswa detwi yo.
 • Di anplwaye WIC si chèk mwen yo pèdi oswa yo vòlè li. Mwen p'ap sèvi ak chèk mwen rapòte ke mwen pèdi.
 • Achte sèlman manje ki endike sou chèk mwen an ak nan tiliv Hawaii WIC Otorize Foods.
 • Pa fè okenn chanjman nan chèk mwen yo.
 • Siyen chèk mwen yo apre kesye a fin ranpli pri acha kòrèk la.
 • Swiv règ ak enstriksyon ki nan tiliv Hawaii WIC Otorize Foods.

Akò:

Mwen te li oswa yo te di m dwa ak responsablite mwen (enprime sou devan an). Mwen konnen si mwen pa respekte responsablite sa yo, yo ka mande m pou m ranbouse benefis oswa mwen menm oswa pitit mwen yo ka retire pwogram WIC la.

Sètifikasyon sa a ap fèt ak itilizasyon lajan federal. Mwen sètifye ke enfòmasyon mwen bay yo kòrèk dapre sa mwen konnen. Anplwaye pwogram yo ka tcheke tout enfòmasyon mwen te bay klinik la. Mwen konnen nenpòt reklamasyon ki pa vre ke yo di oswa fè entansyonèlman pou resevwa benefis manje (pa egzanp: fè yon deklarasyon fo oswa twonpe oswa defòme, kache, oswa kenbe enfòmasyon) ka lakòz mwen oblije peye ajans leta a pou valè manje a. yo bay mwen yon fason ki pa kòrèk, epi yo ka soumèt mwen anba pouswit sivil oswa kriminèl dapre lwa Leta ak Federal.

Si mwen te chwazi deziyen yon prokurasyon, li ka pran chèk WIC mwen yo epi achte chèk mwen yo pou mwen. Pwokurasyon mwen an ka mennen pitit mwen/pitit mwen yo nan klinik la tou si yo bezwen vizit swivi pou yo tcheke wotè yo ak pwa yo, epi/oswa pou yo teste san yo pou fè tès ki ba. Mwen konprann ke mwen responsab aksyon prokurasyon mwen an. Mwen dwe mande mandatè mwen an pou nenpòt enfòmasyon oswa notifikasyon yo ba yo. Mwen konprann ke mwen menm, andose-a, oswa yon lòt andose ke mwen te deziyen, dwe prezan nan randevou sètifikasyon.

Règ sou enfòmasyon prive WIC:

WIC respekte dwa w genyen sou vi prive. Kòm yon patisipan WIC, ou ka resevwa mesaj tèks rapèl, apèl nan telefòn, lèt, kat postal, oswa imèl. Ou ka mande pou pa resevwa rapèl sa yo.

Yo ka pataje enfòmasyon sou patisipasyon w nan pwogram WIC la pou rezon ki pa WIC ak lòt pwogram sante ak nitrisyon ki sèvi moun ki elijib pou pwogram WIC la. Direktè egzekitif Depatman Sante Hawaii a otorize divilgasyon ak itilizasyon enfòmasyon konfidansyèl WIC pou sèten pwogram pou wè si w kalifye pou sèvis yo; fè kontak; pou pataje enfòmasyon sante ki nesesè ak pwogram w ap deja patisipe nan yo; rasyonalize pwosedi administratif ant pwogram yo; epi ede evalye sante jeneral fanmi Hawaii atravè rapò ak etid. Ou ka mande anplwaye WIC plis enfòmasyon sou pwogram sa yo.

JPMA, Inc.