Idaho WIC
ITILIZE BENEFIS OU

Tcheke Balans kont ou anvan ou achte

 • Anrejistre kat ou a nan WICShopper epi tape "Benefis mwen yo".
 • Rele liy gratis Sèvis Kliyan an (1-844-892-3084).
 • Mande yon kesye pou glise kat ou a pou tcheke balans ou.
 • Tcheke anba dènye resi w la pou w wè balans ki rete a.
 • Konekte nan kont sou ebtEDGE.com oswa nan aplikasyon ebtEDGE la.
 • Mande klinik WIC lokal ou a pou enprime balans benefis ou a.

*Si w gen kesyon sou benefis WIC ou oswa si w bezwen fè chanjman, kontakte klinik WIC lokal ou a. Ou ka jwenn enfòmasyon kontak klinik nan WICShopper, tape "Jwenn yon biwo WIC".

Jwenn yon magazen WIC

 • Tap “Magazen WIC” nan WICShopper pou w jwenn magazen ki toupre w.
 • Chèche siy "WIC Accepted Here" nan antre magazen yo.

Achte manje WIC ou yo

 • Achte sa ou bezwen. Ou pa bezwen achte tout manje nan yon sèl fwa.
 • Fè anpil atansyon sou benefis ou yo ki disponib.
  • Èske w gen benefis pou lèt san grès oswa 1% lèt, 2% lèt, or lèt antye?
  • Èske ou gen benefis pou yogout ki pa gen anpil grès / ki pa gen anpil grès or yogout lèt antye?
 • Ou ka achte nenpòt fwi ak legim fre (ki gen ladan òganik!) osi lontan ke pa gen okenn engredyan ajoute tankou abiye, tranpe, nwa, elatriye.
  • Aplikab pou fwi ak legim SÈLMAN: Si atik la satisfè kondisyon fwi ak legim ki nan Lis Manje WIC Idaho a, yo ta dwe peye li nan rejis la. Sa a se vre menm si yon fwi oswa legim analize kòm "Pa yon atik WIC" lè w ap itilize WICShopper "Fè eskanè Barcode"Oswa"Kle Antre nan UPC” karakteristik.
  • Sèvi ak pwòp tèt ou kesye? Si pwodui ki lach yo gen yon ti fichye ki gen yon nimewo 4-5 chif ak yon mini-kod ba, sèvi ak ekran oto-checkout la pou gade atik la pa nimewo 4-5 chif la. Konsa WIC ta dwe peye pou atik pwodui a.

Nan kesye

 • Toujou peye ak kat WIC ou an premye, answit SNAP, answit ak lòt kalite peman (lajan kach, kredi, debi).
 • Anvan ou apwouve acha a, tcheke resi mitan acha w la pou asire w ke WIC ap peye pou tout atik WIC ou yo.
 • Si w ap itilize koupon pou atik ki pa WIC, li rekòmande pou w separe atik WIC ou ak atik ki pa WIC ou an de tranzaksyon. Sèvi ak koupon ou yo ak tranzaksyon ki pa WIC la pou w resevwa rabè konplè a.
 • Kenbe resi w la. Si w gen yon pwoblèm nan magazen an, sa ede WIC rezoud li.
 • Kat WIC Idaho pa ka itilize nan lòt eta.

 Benefis

 • Benefis yo ekspire a 12:00 minwi dènye jou mwa a.
 • Benefis ki pa itilize yo pa pase nan pwochen mwa a.

Pran swen kat ou a

 • Kat ou ka re-itilize. Pa jete kat ou a, menm lè yo te itilize tout avantaj ou yo.
 • Kenbe kat ou an sekirite epi pwòp.
 • Pa pliye, mete nan limyè solèy la dirèk, oswa tou pre leman/ekipman elektwonik.
 • Pa ekri PIN ou sou kat ou.

*Si kat ou a pèdi, vòlè oswa domaje imedyatman rele liy gratis Sèvis Kliyan an (1-877-892-3084) pou dezaktive li. Yon kat ranplasman ka voye ba ou pa lapòs nan 5-7 jou ouvrab. Si se nan 10 dènye jou mwa a epi ou pa ka tann pou yon kat ranplasman voye pa lapòs, ou ka vizite klinik WIC lokal ou a pou jwenn yon nouvo kat.

Konsènan PIN ou a

 • Kat WIC ou a PAP fonksyone jiskaske yo tabli yon PIN.
 • Mete oswa chanje yon PIN mande dat nesans moun ki gen kat la ak kòd postal postal.
 • Pou mete oswa chanje PIN ou:
  • Telefòn: Rele Liy Sèvis Kliyan gratis (1-877-892-3084) epi swiv enstriksyon yo.
  • Sou entènèt: Sèvi ak ebtEdge.com oswa aplikasyon ebtEDGE la
   • Kreye oswa konekte nan kont ebtEDGE
   • Chwazi Kont WIC ou a
   • Klike "PIN Chwazi"
  • Ou gen kat chans pou w antre PIN ou kòrèkteman nan kach anrejistre a. Apre katriyèm tantativ ki pa kòrèk la, kat ou a pral fèmen.
   • Ou ka imedyatman debloke kat ou a lè w chanje PIN ou. Sinon, kat ou a pral debloke otomatikman a 12:01 AM jou kap vini an.
  • Pa pataje PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou, li ka itilize kat ou a pou jwenn avantaj ou yo epi yo p ap ranplase avantaj sa yo.
Kesyon yo mande anpil

jeneral

Konbyen kat WIC yon fanmi kapab genyen?

 • Chak fanmi ka gen jiska de kat.
 • Paran adoptif yo ap gen yon kat separe pou chak timoun adoptif.

E si mwen planifye pou m deplase oswa chanje adrès mwen?

 • Ou dwe kontakte klinik WIC ou a. Toujou asire w ke WIC gen adrès postal ou ak kòd postal ou kounye a paske se la kote yo pral voye kat ranplasman yo voye.

Benefis

Kisa mwen ta dwe fè si mwen bezwen chanje avantaj manje WIC mwen yo?

 • Kontakte klinik WIC ou a pou diskite sou nenpòt chanjman ki posib nan benefis manje ou yo.

Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

 • Non, nenpòt avantaj manje WIC ki pa achte ap ekspire a minwi dènye jou mwa a.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen pa kapab achte yon pwodwi mwen panse ke WIC apwouve?

 • Tcheke Lis Manje WIC Idaho a pou asire w ke pwodwi a satisfè kondisyon yo
 • Tcheke balans benefis ou a pou asire w ou genyen atik sa a disponib nan avantaj ou yo
 • Tap “Mwen pa t 'kapab achte sa a!" nan WICShopper epi ranpli fòm lan

Kisa mwen ta dwe fè si yo te pran benefis nan kat mwen an epi mwen pa t resevwa atik manje yo nan magazen an?

 • Si ou panse magazen an te fè yon erè, mande pou pale ak manadjè a touswit, yo ka anmezi ranje erè a anvan ou kite magazen an.
 • Si manadjè a pa kapab repare li, kenbe resi w epi rele klinik WIC ou a, oswa rele Liy Sèvis Kliyantèl gratis (1-844-892-3084) pou fè yon reklamasyon.

Kat ak PIN

 E si kat mwen an pèdi, yo vòlè li oswa domaje?

 • Rapòte li imedyatman lè w rele Liy Sèvis Kliyan gratis (1-844-892-3084).

E si mwen antre move PIN nan makèt la?

 • Ou gen kat chans pou w antre kòrèk PIN ou. Apre katriyèm eseye kont ou a pral fèmen.
 • Si ou pa ka sonje PIN ou oswa ou te bloke kont ou, rele liy gratis Sèvis Kliyan an (1-844-892-3084) oswa jwenn aksè nan ebtEDGE pou chanje PIN ou.
 • Kont ou a pral debloke otomatikman a 12:01 AM jou kap vini an.

Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

 • PIN ou a se yon nimewo ki gen kat chif ki pèmèt ou itilize kat WIC Idaho ou nan makèt la. Kat ou PAP travay jiskaske ou chwazi PIN ou. Chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje, men ki difisil pou yon lòt moun devine.
 • Pa janm di pèsonn PIN w epi pa ekri PIN w sou kat WIC Idaho w la. Si yon moun konnen PIN ou, li ka itilize kat ou a pou jwenn avantaj ou yo epi yo p ap ranplase avantaj sa yo.
JPMA, Inc.