Kansas WIC
Sèvi ak kat eWIC ou
  • Konnen balans benefis manje WIC ou anvan ou ale nan magazen an.
  • Achte sèlman sa ou bezwen. Ou pa bezwen achte tout manje ou an menm tan!
  • Sèvi ak aplikasyon WICShopper pandan w ap achte pou asire w ke w ap apwouve atik WIC pou ou.
  • Kesye a ka varye selon magazen, men nan pifò magazen kesye a ap tcheke makèt ou yo epi apre w ap glise kat eWIC ou a.
  • Yon resi nan mitan an ap enprime apre ou fin pase kat ou epi antre PIN ou. Revize resi sa a ak anpil atansyon anvan w chwazi "wi" sou blòk memo PIN la. Resi sa a pral montre ki atik WIC pral kouvri.
  • Sonje itilize kat eWIC ou an premye, anvan SNAP, kredi/debi oswa lajan kach.
  • Nenpòt balans ki rete yo ka peye ak SNAP, kredi/debi oswa lajan kach.
  • Kesye a ap ba ou yon resi final ki pral genyen sold WIC ki rete yo ak dat ekspirasyon benefis ou yo.
Videyo eWIC

Videyo eWIC (Español)

Lis Manje
Konsènan PIN la
Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

Yon PIN se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ki, ansanm ak kat la, pèmèt aksè a avantaj WIC ou yo. Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou w sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans paran w oswa pitit ou).

  • PA ekri PIN ou sou kat ou a.
  • PA bay okenn moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou epi sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje ou san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase.

E si mwen bliye PIN mwen oswa mwen vle chanje li?

Pou chanje PIN ou, rele 1-844-892-2934.

E si mwen antre move PIN?

SA POU PA FÈ eseye devine PIN ou a. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan twazyèm eseye, kont ou pral fèmen. Si apre de tantativ, li pi bon pou chanje PIN ou olye pou yo bloke kont ou.

JPMA, Inc.