New Jersey WIC
Kesyon ak Repons EBT
Kouman pou mwen jwenn avantaj mwen ak Kat eWIC?
Anplwaye klinik la ap bay manje ou yo menm jan ak anvan. Avantaj ou yo pou chak mwa yo pral nan kont ou nan dat kòmansman an. Pandan w ap achte manje ou apwouve yo, balans kont ou a ap diminye.

Kilè m ap gen avantaj mwen yo?
Benefis yo pral nan kont EBT ou a a 12:00 minwi nan dat kòmansman an epi yo pral ekspire a 12:00 minwi nan dat fen a.

Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?
Yon PIN se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ki pèmèt ou sèlman itilize kat eWIC ou. Pa di pèsonn PIN ou ke ou pa otorize pou itilize kat ou a. Si yon moun konnen PIN ou epi li sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje ou san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase. Ou pa ta dwe ekri PIN ou tou sou kat ou oswa nenpòt kote yon moun ka jwenn li, tankou bous ou oswa valiz ou.

E si mwen bliye PIN mwen an?
Si ou bliye PIN ou, kontakte klinik WIC ou a. Lè ou chwazi yon PIN, ou ta dwe chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konprann (pa egzanp, anivèsè nesans pitit ou oswa paran).

E si mwen antre move PIN?
Si w gen pwoblèm pou sonje PIN w la, PA eseye devine PIN w lè w ap antre li sou yon tèminal POS. Si w pa antre kòrèk PIN nan 4yèm eseye, kont ou pral fèmen pou pwoteje l kont yon moun ki devine PIN ou epi sèvi ak benefis manje ou yo. Ou pral oblije rete tann jiska apre minwi pou kont ou a déblotché pou eseye ankò.

Kisa mwen ta dwe fè si yon moun jwenn PIN mwen an?
Si yon moun gen PIN ou ki pa ta dwe genyen li, imedyatman kontakte klinik WIC ou a pou chanje PIN ou.

Kouman mwen pral konnen balans kont manje mwen an?
Fason ki pi fasil pou konnen balans kont ou se kenbe resi ou yo. Si ou pa gen dènye resi ou, ou ka tcheke balans ou nan lektè kat EBT la nan klinik la oswa nan magazen an. Ou ta dwe toujou tcheke kantite manje apwouve ki rete anvan ou achte.

Kisa k ap pase si machin POS la pa travay?
Yo ta dwe eseye yon lòt machin POS oswa ou ka ale nan yon lòt magazen k ap patisipe.

E si kat mwen an pap mache?
Kontakte klinik WIC ou a. Ou ka oblije jwenn yon kat ranplasman.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen pèdi kat mwen an?
Si yo pèdi oswa yo vòlè kat eWIC ou a, kontakte klinik WIC ou a epi y ap bay yon kat ranplasman.

Kisa mwen ta dwe fè ak kat mwen an apre yo fin itilize avantaj mwen yo?
Sove kat eWIC ou a! Menm lè yo sèvi ak manje WIC ou yo, kat eWIC ou kapab ankò itilize. Y ap jwenn aksè nan pwochen avantaj ou yo ak kat eWIC ou.

Sèvi ak kat EBT ou an
1. Tcheke Balans Kont Ou

 •  Si gen yon lektè kat EBT, tcheke balans ou anvan ou achte. Glise kat ou a epi antre PIN ou pou jwenn balans ou.

2. Achte Manje WIC Ou yo

 • Achte sa ou bezwen. Ou pa oblije achte tout manje ou an menm tan.
 • Si benefis ou genyen ladan yo pwa/pwa sèk oswa bwat, ou ka achte swa yon sak 16 ons oswa 4-16 ons bwat pwa/pwa nan bwat. Tout 4 bwat pa oblije achte nan yon sèl fwa, men yon fwa ou kòmanse achte bwat, balans ki rete ou pou kantite sa a pral pou bwat pou pwa sèk yo pa ka achte nan pòsyon sa a nan balans ki rete a.

3. Nan chèk la

 • Fè kat WIC EBT ou pare.
 • AVAN ou tcheke nenpòt manje, di kesye magazen an w ap itilize yon kat WIC EBT.
 • Lè kesye a di w, glise kat ou a nan lektè kat WIC EBT a oswa remèt kat eWIC ou a ba kesye a.
 • Antre PIN ou epi peze bouton antre sou klavye a.
 • Kesye a pral eskane manje ou yo.
 • Atik manje ak valè dola fwi ak legim fre ou achte yo pral dedwi nan kont ou. Se sèlman kantite egzak acha manje ou apwouve a dedwi nan kont benefis WIC ou a.
 • Grefye a ap ba ou yon resi. Resi sa a pral montre kantite ak kantite (si genyen) manje WIC ki rete nan kont ou.

4. Kenbe Kat Ou

Kat ou ka re-itilize.

 • Menm lè tout manje ou yo ale, pa jete kat ou a.
 • Kenbe kat ou an sekirite epi pwòp.
 • Pa pliye kat ou a.
 • Kenbe kat ou lwen leman ak ekipman elektwonik, tankou televizyon, radyo, VCR, mikwo ond, telefòn selilè, elatriye.
 • Pa mete kat ou nan limyè solèy la dirèk, tankou sou tablodbò machin ou.
Kontakte sit WIC lokal ou a oswa biwo èd Kentucky WIC la nan 1-877-597-0367 opsyon youn ak kesyon.
Pou sipò ak aplikasyon WICShopper, voye yon imèl [imèl pwoteje].
Lis Manje Otorize WIC

USDA WIC Deklarasyon non diskriminasyon

Dapre lwa federal dwa sivil ak règleman ak règleman Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), USDA, ajans li yo, biwo, ak anplwaye li yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi pou yo fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan yo nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa ki finanse pa USDA.

Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou ranpli yon plent pwogram kont diskriminasyon, ranpli Fòm Plent kont Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) jwenn sou entènèt nan: Kijan pou depoze yon plent, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa:

 1. lapòs: Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410;
 2. faks: (202) 690-7442; oswa
 3. imèl: [imèl pwoteje].

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

De conformité avec la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programs del USDA discriminación sobre la base de raza, color, nacionalidad, sex, discapacidad, age, o en represalia oswa venganza pou aktivite prèv dwa sivil yo nan nenpòt pwogram oswa aktivite reyalize oswa finansman USDA. 

Las personas con handicaps que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (pa egzanp, sistèm Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local). ) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o andikap del habla can comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka bay nan lòt lang. 

Pou prezante yon denonsyasyon diskriminasyon, ranpli Formulario Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) ki disponib sou liy lan: Kijan pou depoze yon plent. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Pou mande yon kopi fòm de denonsyasyon, llame al (866) 632-9992. Pou w ale nan fòm ou nan lèt la nan USDA pou: 

(1) email: Depatman Agrikilti Ameriken Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la

1400 Endepandans Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410;

(2) faks: (202) 690-7442; o

(3) adrès elektwonik: [imèl pwoteje].

Enstitisyon se yon founisè ki ofri egalite opòtinite.

JPMA, Inc.