Kat WIC Maine

Konsèy ak FAQ

Byenveni nan eWIC!
 • Avèk eWIC, benefis WIC fanmi w ap mete sou kat eWIC ou nan biwo WIC ou a.
 • Y ap ba ou yon lis manje ou yo ak dat kòmansman ak dat fen peryòd benefis ou a.
 • W ap itilize Kat ME eWIC ou a pou achte manje ki apwouve pa WIC ou yo nan magazen ME WIC otorize yo.
Pou kòmanse

Anvan ou kapab itilize Kat Maine eWIC ou a,
ou dwe chwazi yon pèsonèl 4 chif
Nimewo Idantifikasyon (PIN).
Tanpri swiv enstriksyon sa yo:

 • Rele nimewo telefòn ki sou do kat eWIC ou a
 • Antre nimewo kat ou ye kounye a sou devan kat ou a
 • Antre dat nesans ou kòm yon mwa 2 chif, 2 chif jou, ak yon ane 4 chif
 • Antre kòd postal ou ye kounye a
 • Antre nan yon nimewo PIN pèsonalize 4 chif ke ou ka sonje
 • Re-antre nimewo PIN pèsonalize 4 chif ou pou konfime

Rele Sèvis Kliyan eWIC pou tcheke balans benefis ou, istwa acha, ak enfòmasyon sou kont ou: 1-855-250-8945

Balans benefis mwen an

Aplikasyon WICShopper a pral pèmèt ou kenbe tras de benefis WIC ou yo ak analize pwodwi ak benefis ki rete ou yo pou asire w ke ou pa pral gen okenn pwoblèm nan rejis la. Si ou poko anrejistre kat eWIC ou a, tape bouton 'My Benefits' pou kòmanse!

Nòt enpòtan: Benefis ou wè yo retade jiska yon jou. Asire w ou tcheke anlè ekran benefis ou yo pou w wè ki lè yo te telechaje benefis yo sou WICShopper. Kenbe nan tèt ou ke vwayaj fè makèt apre tan sa a PA pral reflete nan balans benefis ou!

Tcheke Benefis ou yo

Apre w fin anrejistre kat ou a, w ap kapab wè benefis ki rete ou yo lè w tape bouton "Benefis mwen yo". Lè w ap tcheke pwodwi yo, aplikasyon an ap di w si pwodwi a elijib WIC AK si w gen avantaj pou w achte pwodui a. Premyèman, tape nouvo bouton "Benefis mwen yo" nan kwen anwo dwat ekran prensipal la:

Tcheke Balans Benefis WIC

WIC WICShopper benefis balans

Soti nan ekran sa a ou ka tape yon kategori nan benefis ou yo pou wè ak rechèch pwodwi ou ka achte, wè resèt pou pwodwi nan kategori sa a oswa itilize kalkilatris yo pou ede ou maksimize acha ou nan kategori sa a!

Swen Kat eWIC

Enfòmasyon jeneral

 • Kenbe kat eWIC ou nan yon kote ki an sekirite, tankou bous ou oswa valiz ou.
 • Kenbe kat eWIC ou pwòp, lwen limyè solèy la dirèk, epi lwen leman ak elektwonik.

PIN Sekirite

 • Pa pataje PIN ou ak pèsonn.
 • Si yon moun jwenn kat eWIC ou epi li konnen PIN ou, li kapab itilize avantaj ou yo. Benefis sa yo p ap ranplase.

Ranplasman PIN / eWIC Kat

 • Si w bliye PIN ou, rele Sèvis Kliyantèl eWICComer nan 1-855-250-8945 chanje li.
 • Si yo pèdi kat eWIC ou, yo vòlè li oswa andomaje, rele Sèvis Kliyan eWIC la 1-855-250-8945.
 • Pou yon kat eWIC ranplasman, vizite apèl klinik doktè WIC lokal ou a 1-800-437-9300 pou ranplase eWICcard ou.

Kisa k ap pase si mwen bliye PIN mwen an oswa si mwen antre li mal?

Si w ekri PIN w mal kat fwa youn apre lòt, kat eWIC w ap fèmen jiska minwi. Ou ka chanje PIN w lè w rele Sèvis Kliyantèl eWIC. Si w pa retabli PIN w la, kat eWIC w ap debloke otomatikman a minwi, sepandan, w ap toujou bezwen konnen PIN w pou w kapab itilize kat eWIC w la.

Kijan pou achte manje WIC
 • Konnen balans benefis manje WIC ou lè ou ale nan magazen an.
 • Chwazi manje WIC ou yo lè w itilize balans benefis fanmi w ak Lis Manje Apwouve ME WIC la.
 • Si w gen plis pase 50 UPC endividyèl nan lòd WIC ou a, ou bezwen separe atik WIC ak lòt acha yo.
 • Kesye a tcheke atik manje WIC yo.
 • Toujou itilize kat eWIC la kòm premye kalite peman w.
 • Glise kat eWIC ou a lè w mande w sou pavé PIN la epi antre nan kat chif PIN w lan.
 • Revize resi redanmsyon nan mitan tranzaksyon an ke kesye a ba ou. Asire w ke manje WIC ou te panse yo te dwe peye ak eWIC yo ki nan lis sou resi rachat sa a.
 • Peze "Wi" pou aksepte tranzaksyon an, oswa "Non" si manje ou te panse yo t ap peye ak eWIC pa nan lis la. Atik ki pa ka peye ak eWIC yo ka retire nan lòd ou a, oswa ou ka peye pou yo ak yon lòt kalite tender (pa egzanp, avantaj SNAP, debi, kredi, oswa lajan kach).
 • Pran kat ou ak resi w.
 • Kenbe resi final ou a – li montre benefis manje ki rete ou yo pou mwa a, epi li nesesè pou bay biwo WIC ou a si pwoblèm parèt.
Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper.
Konsèy Shopping
 • Eskane pwodwi yo nan aplikasyon WICShopper pou asire w yo elijib pou WIC. Sonje verifye ou genyen avantaj WIC (manje ak fòmil) sou kat eWIC ou anvan ou eseye achte! 
 • Gade Maine WIC Approved Food List (AFL) ou a nan WICShopper (oswa vèsyon enprime w la) pou w wè avantaj WIC (manje ak fòmil) ou ka achte.
Mwen pa t 'kapab achte sa a!

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Lis Manje Apwouve

JPMA, Inc.