Nou akeyi oumenm ak fanmi w nan pwogram WIC Missouri. Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon lè w konpoze: 573-751-6204 oswa (gratis) 800-392-8209. Ou ka imèl tou Missouri WIC isit la - WI*****@he****.gov.

Èske w gen kesyon oswa ou gen pwoblèm lè l sèvi avèk la WICShopper app? Imèl JPMA nan WI********@jp**.com 

Fason ou achte manje WIC ou yo pral pi fasil ak nouvo kat Missouri eWIC la!  Gade videyo sa yo pou w aprann plis sou fason pou w itilize kat ou a.

Konsèy ak FAQ

WIC Q & A

Q: Èske mwen oblije jwenn tout manje WIC mwen yo?

A: Non, se pa yon vyolasyon si ou chwazi pou achte mwens oswa pa youn nan manje WIC yo preskri ou.

Q: Èske mwen ka ranplase manje mwen pa itilize ak yon lòt manje?

A: Gen kèk sibstitisyon yo pèmèt pou kèk manje. Kontakte ajans lokal WIC ou a pou w pale sou opsyon w genyen yo epi pou w chanje benefis manje w yo. Pa gen dwa fè ranplasman nan magazen an.

Q: Èske mwen ka bay lòt manm lakay mwen manje WIC mwen oswa manje WIC pitit mwen an?

A: Manje WIC yo fèt sèlman pou moun ki gen non sou chèk yo. Si moun lakay ou k ap resevwa chèk WIC yo pa manje yon sèten manje WIC bay, swa pa jwenn li nan magazen an oswa mande anplwaye ajans lokal la pou retire li nan chèk ou yo.

Q: Kisa mwen ta dwe fè si mwen diminye oswa sispann bay tete?

A: Kontakte ajans lokal WIC ou a. Ou pral rankontre ak yon nitrisyonis epi diskite sou opsyon ki disponib pou ou.

Q: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

A: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

 

 

Jwenn yon biwo WIC

Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.

Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper.
 • Gade pou yon "Revandè Otorize WIC Missouri”Siyen.
Konsèy Shopping

eWIC Shopping

 1. Revize lis makèt yo bay ajans lokal WIC ou a oswa mande magazen an enprime balans benefis ou a.
 2. Lis makèt la pral idantifye tout avantaj manje ki disponib nan kat eWIC la.
 3. Acha sèlman nan détaillants WIC ki apwouve yo ke yo idantifye ak dekorasyon an.
 4. Di kesye a w ap itilize yon kat eWIC anvan yo tcheke atik yo.
 5. Enfòme kesye a si ou gen nenpòt koupon ou ta renmen itilize.
 6. Kesye a ap mande w pou w mete kat eWIC ou a, antre kat chif PIN w lan, epi peze bouton antre sou klavye a.

*Y ap fèmen kat eWIC ou apre sèt (7) tantativ PIN ki pa valab. Vizite ajans lokal WIC ou a pou debloke kat ou a.

 

 1. Yo pral retire atik manje ki apwouve pa WIC yo nan kat eWIC la.
 2. Tcheke resi a pou asire atik yo kòrèkteman dedwi epi peze kle a pou konfime acha w la.
 3. Si w achte atik ki pa WIC, kesye a ap mande w kijan w ta renmen peye pou atik sa yo.
 4. Lè tranzaksyon WIC la fini, w ap mande w pou retire kat ou epi yon son oswa yon bip ap sone.
 5. Kesye a ap ba ou yon resi ak sold ou ki rete pou mwa aktyèl la.
 6. Asire w ou genyen kat eWIC ou ak resi w lè w kite magazen an.
 7. Benefis ki pa itilize yo p ap pote nan mwa kap vini an.
Scanning pwodwi yo

Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a gen dwa pou Missouri WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi w p ap kapab achte lèt antye nan rejis la. Jiskaske benefis WIC yo konekte ak aplikasyon WICShopper, mesaj "oblije" sa a ka pa aplike nan avantaj fanmi ou.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di Missouri WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.
 • Pa kapab idantifye – Sa vle di aplikasyon an pa ka detèmine si atik la elijib pou WIC. Sa a ta ka akòz pa gen koneksyon nan magazen an. Eseye konekte ak WiFi oswa jwenn yon plas nan magazen an kote ou jwenn pi bon sèvis.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka eskane sèten kòd bar sou fwi ak legim fre oswa pafwa magazen yo sèvi ak anbalaj pwòp yo.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Avètisman

Tout enfòmasyon ki nan sitwèb Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje yo fèt pou rezon edikasyon sèlman epi yo pa dwe itilize pou fè dyagnostik oswa tretman. Yo bay enfòmasyon yo pou plis konpreyansyon sou nitrisyon WIC ak zafè ki gen rapò. Konsomatè pa ta dwe janm neglije konsèy medikal oswa pran reta nan chèche li akòz yon bagay yo te ka wè sou sit sa a. Nou ankouraje nitrisyonis yo, doktè yo ak lòt pwofesyonèl swen sante yo pou yo konsilte lòt sous epi konfime enfòmasyon ki sou sit sa a. Referans nan nenpòt antite, pwodwi, sèvis, oswa sous enfòmasyon ki pa gouvènman ki ka genyen nan sit sa a pa ta dwe konsidere kòm yon andòsman, ni dirèk oswa implicite, pa Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje Missouri. Anplis de sa, Depatman an pa kapab responsab pou enfòmasyon ki sou lòt sit yo ka gen lyen sou sitwèb li a. Si yo jwenn nenpòt enfòmasyon ofansif sou sit sa yo, nou ta apresye notifikasyon imedya pa imel.

Nondiskriminasyon (Angle)

An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA.

Moun ki andikape ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou ranpli yon plent pwogram kont diskriminasyon, ranpli Fòm Plent kont Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) jwenn sou entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa:

 1. Mail: US Department of Agriculture
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410;
 2. Faks: (202) 690-7442; oswa
 3. Imèl: pr************@us**.gov.

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

Nondiskriminasyon (panyòl)

Lòt pwogram asistans nitrisyonèl FNS, ajans estatal ak lokal yo, ak benefisyè segondè yo, yo dwe pibliye yon Avi sou non diskriminasyon:

De conformité avec la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programs del USDA discriminación sobre la base de raza, color, nacionalidad, sex, discapacidad, age, o en represalia oswa venganza pou aktivite prèv dwa sivil yo nan nenpòt pwogram oswa aktivite reyalize oswa finansman USDA.

Las personas con handicaps que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (pa egzanp, sistèm braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local). ) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o andikap del habla can comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka bay nan lòt lang.

Pou prezante yon denonsyasyon diskriminasyon, ranpli Formulario Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) ki disponib sou liy lan: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Pou mande yon kopi fòm de denonsyasyon, llame al (866) 632-9992. Pou w ale nan fòm ou nan lèt la nan USDA pou:

 1. adrès: Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410;
 2. faks: (202) 690-7442;
 3. imèl: pr************@us**.gov.

Enstitisyon se yon founisè ki ofri egalite opòtinite.

Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje Missouri (MDHSS) Fòm Plent Diskriminasyon

JPMA, Inc.