Logo WIC Missouri

Nou akeyi oumenm ak fanmi w nan pwogram WIC Missouri. Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon lè w konpoze: 573-751-6204 oswa (gratis) 800-392-8209. Ou ka imèl tou Missouri WIC isit la - [imèl pwoteje].

Èske w gen kesyon oswa ou gen pwoblèm lè l sèvi avèk la WICShopper app? Imèl JPMA nan [imèl pwoteje] 

Gade videyo sa yo pou w aprann plis sou fason pou w itilize kat eWIC ou.

Konsèy ak FAQ

WIC Q & A

Q: Èske mwen oblije jwenn tout manje WIC mwen yo?

A: Non, se pa yon vyolasyon si ou chwazi pou achte mwens oswa pa youn nan manje WIC yo preskri ou.

Q: Èske mwen ka ranplase manje mwen pa itilize ak yon lòt manje?

A: Gen kèk sibstitisyon yo pèmèt pou kèk manje. Kontakte ajans lokal WIC ou a pou w pale sou opsyon w genyen yo epi pou w chanje benefis manje w yo. Pa gen dwa fè ranplasman nan magazen an.

Q: Èske mwen ka bay lòt manm lakay mwen manje WIC mwen oswa manje WIC pitit mwen an?

A: Manje WIC yo fèt sèlman pou moun ki te resevwa benefis yo. Si moun lakay ou k ap resevwa benefis WIC yo pa manje yon sèten manje WIC bay, swa pa jwenn li nan magazen an oswa mande anplwaye ajans lokal WIC ou a pou retire li nan benefis ou yo.

Q: Kisa mwen ta dwe fè si mwen diminye oswa sispann bay tete?

A: Kontakte ajans lokal WIC ou a. Ou pral rankontre ak yon nitrisyonis epi diskite sou opsyon ki disponib pou ou.

Q: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

A: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

 

 

Jwenn yon biwo WIC

Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.

Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper.
 • Gade pou yon "Revandè Otorize WIC Missouri”Siyen.
Konsèy Shopping

eWIC Shopping

 1. Revize lis makèt yo bay ajans lokal WIC ou a oswa mande magazen an enprime balans benefis ou a.
 2. Lis makèt la pral idantifye tout avantaj manje ki disponib nan kat eWIC la.
 3. Acha sèlman nan détaillants WIC ki apwouve yo ke yo idantifye ak dekorasyon an.
 4. Di kesye a w ap itilize yon kat eWIC anvan yo tcheke atik yo.
 5. Enfòme kesye a si ou gen nenpòt koupon ou ta renmen itilize.
 6. Kesye a ap mande w pou w mete kat eWIC ou a, antre kat chif PIN w lan, epi peze bouton antre sou klavye a.

*Y ap fèmen kat eWIC ou apre sèt (7) tantativ PIN ki pa valab. Vizite ajans lokal WIC ou a pou debloke kat ou a.

 

 1. Yo pral retire atik manje ki apwouve pa WIC yo nan kat eWIC la.
 2. Tcheke resi a pou asire atik yo kòrèkteman dedwi epi peze kle a pou konfime acha w la.
 3. Si w achte atik ki pa WIC, kesye a ap mande w kijan w ta renmen peye pou atik sa yo.
 4. Lè tranzaksyon WIC la fini, w ap mande w pou retire kat ou epi yon son oswa yon bip ap sone.
 5. Kesye a ap ba ou yon resi ak sold ou ki rete pou mwa aktyèl la.
 6. Asire w ou genyen kat eWIC ou ak resi w lè w kite magazen an.
 7. Benefis ki pa itilize yo p ap pote nan mwa kap vini an.
Scanning pwodwi yo

Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a gen dwa pou Missouri WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi w p ap kapab achte lèt antye nan rejis la. Jiskaske benefis WIC yo konekte ak aplikasyon WICShopper, mesaj "oblije" sa a ka pa aplike nan avantaj fanmi ou.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di Missouri WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.
 • Pa kapab idantifye – Sa vle di aplikasyon an pa ka detèmine si atik la elijib pou WIC. Sa a ta ka akòz pa gen koneksyon nan magazen an. Eseye konekte ak WiFi oswa jwenn yon plas nan magazen an kote ou jwenn pi bon sèvis.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka eskane sèten kòd bar sou fwi ak legim fre oswa pafwa magazen yo sèvi ak anbalaj pwòp yo.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Avètisman

Tout enfòmasyon ki nan sitwèb Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje yo fèt pou rezon edikasyon sèlman epi yo pa dwe itilize pou fè dyagnostik oswa tretman. Yo bay enfòmasyon yo pou plis konpreyansyon sou nitrisyon WIC ak zafè ki gen rapò. Konsomatè pa ta dwe janm neglije konsèy medikal oswa pran reta nan chèche li akòz yon bagay yo te ka wè sou sit sa a. Nou ankouraje nitrisyonis yo, doktè yo ak lòt pwofesyonèl swen sante yo pou yo konsilte lòt sous epi konfime enfòmasyon ki sou sit sa a. Referans nan nenpòt antite, pwodwi, sèvis, oswa sous enfòmasyon ki pa gouvènman ki ka genyen nan sit sa a pa ta dwe konsidere kòm yon andòsman, ni dirèk oswa implicite, pa Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje Missouri. Anplis de sa, Depatman an pa kapab responsab pou enfòmasyon ki sou lòt sit yo ka gen lyen sou sitwèb li a. Si yo jwenn nenpòt enfòmasyon ofansif sou sit sa yo, nou ta apresye notifikasyon imedya pa imel.

Nondiskriminasyon (Angle)

Dapre lwa federal dwa sivil ak règleman ak règleman Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan yo.

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Angle. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans leta oswa lokal ki responsab ki administre pwogram nan oswa USDA a TARGET Center nan (202) 720-. 2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339.

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon nan pwogram, yon moun ki plenyen dwe ranpli yon Fòm AD-3027, Fòmilè pou plent pou diskriminasyon nan pwogram USDA, ki ka jwenn sou Entènèt nan: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, nan nenpòt biwo USDA, lè w rele (866) 632-9992, oswa lè w ekri yon lèt ki adrese USDA. Lèt la dwe genyen non moun k ap plenyen an, adrès, nimewo telefòn, ak yon deskripsyon alekri sou swadizan aksyon diskriminatwa a ak ase detay pou enfòme Asistan Sekretè Dwa Sivil la (ASCR) sou nati ak dat yon swadizan vyolasyon dwa sivil la. Fòm oswa lèt AD-3027 ranpli a dwe soumèt bay USDA pa:

 1. lapòs:
  Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410; oswa
 2. faks:
  (833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; oswa
 3. imèl:
  [imèl pwoteje]

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

Nondiskriminasyon (panyòl)

Pou tout lòt pwogram asistans pou nitrisyon FNS, ajans estatal ou lokal yo ak subreceptors yo, yo dwe pibliye la Deklarasyon pa gen diskriminasyon:

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de). género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles.

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang yo pa wè angle. Las personas con handicap que requieren medios alternos de comunicación para obtener la información del programa (pa egzanp, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), etc.) administre pwogram oswa avèk Sant TARGET del USDA nan (202) 720-2600 (voz ak TTY) oswa kominike avèk USDA atravè Servicio Federal de Retransmisión nan (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda- program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. Carta a dwe genyen nonm demandè a, adrès la, nimewo telefòn ak yon deskripsyon ekri nan aksyon diskriminatwa ale ak ase detay pou enfòmasyon sou Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sou lanati ak dat yon prèv vyolasyon dwa sivil yo. . Fòmilè AD-3027 ranpli oswa kat la dwe prezante nan USDA:

 1. mail:
  Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil 1400 Independence Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410; oswa
 2. faks:
  (833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; o
 3. imèl:
  [imèl pwoteje]

Entidad se yon founisè ki bay igualdad de opòtinite.

Depatman Sante ak Sèvis pou granmoun aje Missouri (MDHSS) Fòm Plent Diskriminasyon

 

JPMA, Inc.