Kolorado WIC

Acha ak eWIC

Ki moun ki rele

Rele klinik WIC ou a si...

 • Ou gen kesyon sou manje oswa kantite lajan WIC yo.
 • Ou pa t 'kapab achte yon manje ke w panse WIC apwouve.
 • Kat ou pèdi, yo vòlè li oswa domaje.

Rele liy telefòn otomatik la nan 1-844-386-3151   si ...

 • Ou bezwen reset oswa chanje PIN ou.
Kesyon Jeneral
Kisa mwen ta dwe fè ak kat mwen an apre yo fin itilize avantaj mwen yo?

 • Kenbe kat eWIC ou! Menm lè yo te achte tout manje WIC ou yo, kat ou a kapab itilize ankò. Pwochen benefis ou yo pral achte ak menm kat eWIC la

Kisa mwen ta dwe fè si yo pèdi oswa yo vòlè kat mwen an?

 • Rele klinik WIC ou oswa rele sèvis kliyan nan 1-844-386-3151

Kilè m ap gen avantaj mwen yo?

Benefis manje yo vin disponib premye jou mwa a a 12:01 am epi yo ekspire nan dènye jou mwa a a minwi.

Kisa k ap pase si yo pa achte tout manje WIC yo? Èske benefis sa yo ap pase nan pwochen mwa a?

Non, benefis ki pa itilize yo ap ekspire nan dènye jou mwa a

Lis Manje

Klike anba a pou w wè lis manje Nebraska WIC la.

Tcheke Balans ou
Ou ka tcheke balans kont ou plizyè fason:

 

 • Sèvi ak opsyon "My Benefits" nan aplikasyon WICShopper pou wè avantaj ou genyen kounye a.
 • Tcheke dènye resi magazen ou a.
 • Al gade nan yon kesye makèt oswa ale nan Biwo Sèvis Kliyan an pou yon enprime soti nan balans aktyèl ou.
 • Rele nimewo gratis ki sou do kat eWIC ou a pou w ka fè demann sou balans.
 • Vizite www.ebtedge.com pou wè ak enprime balans ou.
Acha ak kat eWIC ou
Achte sa ou bezwen. Ou pa bezwen achte tout manje ou an menm tan! Okòmansman, li pi bon pou separe manje WIC ou yo ak manje ki pa WIC ou yo. Sa ap fè li pi fasil pou wè ki manje yo pral achte ak WIC ak manje ki dwe achte ak yon lòt fòm peman.
Mete PIN mwen an
Anvan ou kapab achte ak kat eWIC la, ou dwe mete yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) pou kat ou a.

 • Rele liy telefòn otomatik la nan 1-844-386-3151
 • Ale sou Entènèt www.ebtedge.com
 • Ou pral bezwen gen dat nesans ou ak kòd postal postal pare!

Kenbe PIN ou an sekirite

 • Chwazi yon nimewo 4 chif ki fasil pou ou sonje men ki difisil pou lòt moun devine
 • Pa ekri PIN ou sou kat ou oswa sou nenpòt bagay ou kenbe ak kat ou a
 • Pataje PIN ou – ak Kat eWIC ou – sèlman avèk prokurasyon ou
  • Si yon moun jwenn kat ou epi li konnen PIN ou, li ka sèvi ak tout avantaj manje ou yo epi yo pa ka ranplase benefis sa yo.

E si mwen antre move PIN?

 • Si w te antre nan move PIN kat fwa nan yon ranje, PIN w ap fèmen jiska minwi
 • Rele klinik WIC la pandan lè travay si ou bezwen debloke PIN ou
Tcheke Balans ou
Ou ka tcheke balans ou plizyè fason:

 • Sèvi ak opsyon "My Benefits" nan aplikasyon WICShopper pou wè avantaj ou genyen kounye a
 • Rele liy telefòn otomatik la nan 1-844-386-3151
 • Tcheke dènye resi magazen ou a
 •  Mande yon kesye pou enprime yon balans benefis manje WIC nan magazen an anvan ou achte
 • Ale sou Entènèt www.ebtedge.com
Tcheke soti
 • Kesye a pral eskane atik ou yo. Ou ka itilize koupon, kat fidélité magazen ak rabè.
 • Lè kesye a di w, glise kat eWIC la epi antre PIN an. eWIC dwe PREMYE peman an.
 • Mande kesye a ki manje yo te achte ak WIC. SI gen yon manje ou vle retire, mande kesye a pou retire li.
 • Konplete tranzaksyon an lè w apwouve w acha WIC epi peye pou nenpòt ki balans ki rete ak yon lòt fòm peman. Yon fwa yo te achte yon manje WIC, li pa ka retounen nan magazen an.
 • Kenbe resi ou! Li gen balans benefis manje WIC ki rete ou epi li ka ede klinik WIC lokal ou a si te gen yon pwoblèm nan liy kesye a.
 • Mande kesye a premye fwa w ap achte si w DWE separe manje WIC ak manje ki pa WIC. Magazen ki mande pou achtè yo separe atik manje yo pral gen yon siy tankou sa a:

Nebraska WIC Store Signage

JPMA, Inc.