ITCA WIC

Ki moun pou rele

Si oumenm oswa yon moun ou konnen oswa travay avèk ou ta ka benefisye de sèvis WIC, tanpri kontakte klinik ki pi pre w la oswa rele ITCN WIC at (775) 398-4960.

Ou ka jwenn klinik WIC ki pi pre w la dirèkteman nan aplikasyon an!

Kijan pou w jwenn yon klinik WIC

Sèvi ak Kat eWIC ou

Si oumenm oswa yon moun ou konnen oswa travay avèk ou ta ka benefisye de sèvis WIC, tanpri kontakte klinik ki pi pre w la oswa rele ITCN WIC at (775) 398-4960.

 1. Asire w ke ou konnen balans atik manje WIC ou a lè w sèvi ak yon Lis makèt aktyèl oswa dènye resi w la.
 2. Achte atik WIC ou yo, epi ale nan liy kesye a. Chèche siy ki di "WIC Accepted Here" nan liy lan oswa si w nan youn nan magazen ki endike kòm "WIC At Any Lane" ou ka tcheke nan nenpòt liy.
 3. Separe atik ou yo ki elijib pou WIC ak lòt makèt ou yo.
 4. Di kesye a ke w ap itilize Kat Nevada WIC EBT w la epi ba yo nenpòt koupon magazen oswa manifakti ou ka genyen.
 5. Chwazi "WIC Purchase" sou tèminal Point-of-Sale (POS), epi glise Kat Nevada WIC EBT w la.
 6. Antre PIN kat chif ou epi peze "Entre".
 7. Kesye a pral eskane chak atik pou konfime ke li se yon manje WIC apwouve.
 8. Kesye a pral antre kantite koupon ou yo, totalman tout atik manje WIC epi ba w yon resi WIC EBT. Resi ou montre balans benefis ou ki rete yo.
 9. Asire w ke w gen Kat Nevada WIC EBT w ak resi w lè w kite magazen an.

Lis Manje

Klike anba a pou w wè lis manje ITCA WIC la.

Randevou - Kisa ki nesesè?

Nan moman randevou w la, chak aplikan ap bezwen genyen yo

 1. Idantifikasyon
 2. Prèv rezidans, ak
 3. Prèv revni


Y ap mande w pou w pote nenpòt nan sa ki annapre yo pou randevou w la pou w bay Sètifikasyon WIC
(men se pa sa sèlman):

PRÈV IDANTIFIKASYON

Dwe dokiman orijinal aktyèl/valid (pa gen fotokopi)

Tibebe/Timoun

  • Dosye Vaksinasyon
  • Dosye nesans lopital la
  • Ak de nesans
  • Kat Medicaid

Fanm oswa Granmoun (paran, gadyen, oswa prokurasyon)

  • Foto ID (tankou lisans chofè, paspò)
  • ID travay oswa lekòl
  • Ak de nesans
  • Kat Medicaid

PRÈV REZIDANS

Yo ka itilize yon sèl prèv rezidans pou sètifye tout fanmi an. Prèv rezidans paran/gadyen an aplike pou tibebe/pitit la (non pa oblije parèt sou dokiman yo itilize a).

Fòm dokiman rezidans sa yo aksepte:

  • Bòdwo sèvis piblik aktyèl pou rezidans lan rapòte
  • Lwaye oswa resi ipotèk pou lojman/lojman
  • Deklarasyon pwopriyetè a
  • Eta Nevada lisans chofè oswa idantite eta ak adrès fizik aktyèl la
  • Yon adrès bwat postal pa akseptab pou prèv rezidans

PRÈV REVNI

Pote dokiman pou tout revni manm nan kay la resevwa

DEFINISYON REVNI

Revni yo defini kòm tout revni brit anvan yo fè dediksyon pou taks sou revni, taks sekirite sosyal, prim asirans, sipò timoun, peman machin, elatriye. Tout revni nan 30 jou anvan yo pral nòmalman konsidere, tankou:

  • Salè, salè, komisyon, oswa frè
  • Revni nèt nan fèm ak travay endepandan ki pa fèm
  • Benefis Sekirite Sosyal
  • Dividann oswa enterè sou ekonomi oswa obligasyon
  • Revni ki soti nan Estates oswa trusts, sou envèstisman oswa revni nèt lokasyon
  • Asistans piblik oswa peman byennèt
  • Peman chomaj
  • Gouvènman, anplwaye sivil oswa militè retrèt oswa pansyon oswa peman veteran
  • Pansyon prive oswa anwite oswa benefis asirans
  • Alimoni oswa peman sipò timoun
  • Kontribisyon regilye nan men moun ki pa rete nan kay la
  • Redevans nèt
  • Lòt revni gen ladan, men se pa sa sèlman, kantite lajan kach resevwa oswa retire nan nenpòt sous ki gen ladan epay, envestisman, kont konfyans ak lòt resous ki disponib fasilman pou fanmi an.
Kesyon moun poze souvan

Kouman pou mwen jwenn avantaj manje WIC mwen sou Kat EBT WIC la?

Kat Nevada WIC EBT w la ap kenbe tout avantaj yo pou tout fanmi w. Nan klinik WIC la, w ap jwenn yon lis benefis manje WIC fanmi ou pou mwa aktyèl la ak de mwa kap vini yo.

Klinik WIC ou a responsab pou preskri manje ou yo epi antre benefis ou yo nan sistèm nan. W ap gen yon kat Nevada WIC EBT ki kenbe tout avantaj yo pou tout fanmi w. Ou pral resevwa yon lis makèt nan klinik ou a ki montre ou tout avantaj ki disponib sou kat ou a.

Kouman mwen pral konnen balans benefis manje WIC mwen an (lis makèt)?

Gen kat fason pou jwenn balans ou:

 1. Aplikasyon mobil WICShopper
 2. Toujou kenbe dènye resi w la paske sa pral montre balans ki rete ou a.
 3. Rele nimewo gratis la 1-877-234-7056 epi swiv enstriksyon yo.
 4. Ale nan liy kesye a nan makèt ou a epi fè yon rechèch sou balans.

Kisa k ap pase si mwen bezwen chanje avantaj manje WIC mwen yo?

W ap bezwen kontakte anplwaye nan klinik WIC ou a pou diskite sou nenpòt chanjman ki posib nan benefis manje ou yo.

E si mwen planifye pou m deplase oswa chanje adrès mwen?

Ou dwe kontakte anplwaye klinik WIC ou a. Toujou asire w ke adrès ou kòrèk paske se konsa w ap resevwa kat ranplasman w si yo pèdi oswa yo vòlè kat w la.

Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

PIN ou a se yon kòd sekrè ki gen kat chif ki pèmèt ou itilize Kat Nevada WIC EBT ou nan makèt la. Kat ou PAP travay jiskaske ou chwazi PIN ou. W ap chwazi PIN w lè w resevwa premye Kat Nevada WIC EBT w. Chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konprann.

Pa janm di pèsonn PIN ou!  PA ekri PIN w sou Kat Nevada WIC EBT w la. Si yon moun konnen PIN ou, li ka itilize kat ou a pou jwenn avantaj ou yo epi yo p ap ranplase avantaj sa yo.

E si mwen bliye PIN mwen, mwen vle yon nouvo PIN oswa yon moun jwenn PIN mwen an?

Rele Sèvis Kliyan nan 1-877-234-7056 pou chwazi yon nouvo PIN.

E si mwen antre move PIN?

Si ou pa ka sonje PIN ou, rele Sèvis Kliyan nan 1-877-234-7056 pou chwazi yon nouvo PIN. Si w antre move PIN, w ap gen twa plis chans pou w antre nimewo kòrèk la. Apre katriyèm eseye a, ou p'ap ka sèvi ak kat ou jiskaske 12:01 am jou kap vini an.

E si yo pèdi oswa yo vòlè kat mwen an?

Si yo pèdi oswa yo vòlè kat ou a, rele sèvis Kliyantèl la imedyatman. Toujou rele nan moman ou konnen kat ou a manke. W ap oblije tann 5-7 jou ouvrab pou w resevwa kat ranplasman w pa lapòs.

Kouman pou mwen pran swen kat WIC EBT mwen an?

 1. PA JANM di pèsonn Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl ou (PIN).
 2. PA ekri PIN ou sou kat ou.
 3. Siyen non w sou do kat ou a.
 4. Kenbe kat ou pwòp, an sekirite epi lwen kote ki cho, tankou limyè solèy la dirèk epi PA bese.
 5. Kenbe kat ou a lwen ekipman elektwonik, tankou televizyon, radyo, VCR, mikwo ond, elatriye epi sere lwen leman ak lòt kat mag-stripe (sa vle di, kat kredi oswa kat debi).

E si mwen bezwen yon lòt moun pou fè makèt WIC mwen pou mwen?

 Si ou vle yon lòt moun achte pou ou, kontakte Anplwaye Klinik WIC ou a epi mande yo pou yo ajoute yon Proxy.

Kisa k ap pase si ekipman WIC EBT magazen an pa fonksyone?

Ou ka retounen nan magazen sa a pita OSWA ou ka ale nan yon lòt magazen ki apwouve pa WIC pou achte.

E si youn nan atik manje WIC mwen yo p ap eskane oswa si mwen gen yon "Balans Ensifizan?"

 • Si sistèm WIC EBT magazen an pa pèmèt yon atik manje ki apwouve pa WIC pou w achte WIC, atik la ka pa enkli nan lis atik manje ki WIC apwouve pou magazen sa a.
 • Si kesye a di ou gen yon "Balans Ensifizan" pou youn nan atik manje WIC ou yo, revize balans ou disponib. Ou pa ka sèvi ak Kat Nevada WIC EBT ou a pou achte plis manje pase sa balans ki disponib ou a idantifye.

Kisa pou m fè si yo te pran benefis nan kat mwen an epi mwen pa t resevwa atik manje yo nan magazen an?

Si ou panse magazen an te fè yon erè, ou DWE rele Sèvis Kliyan le pli vit ke ou vin okouran de erè a. Ni magazen an ni Klinik WIC yo pa kapab retounen atik yo nan Kat Nevada WIC EBT w la. Ou dwe rele Sèvis Kliyan pou fè yon reklamasyon.

Kilè mwen rele Sèvis Kliyan?

 • Si kat ou a domaje oswa pa pral travay.
 • Si ou pa ka sonje PIN ou oswa ou vle chanje PIN ou.
 • Si w gen kesyon oswa si w bezwen èd ak kat ou.
 • Pou balans Benefis Manje ou.
 • Pou fè yon reklamasyon
JPMA, Inc.