Jwenn Èd!

ITCA WIC
Ki moun ki rele

Si oumenm oswa yon moun ou konnen oswa travay avèk ou ta ka benefisye de sèvis WIC, tanpri kontakte klinik ki pi pre w la oswa rele liy dirèk Nevada WIC la nan 1-800-8-NEV-WIC (1-800-863-8942)

Sèvi ak Kat eWIC ou
 1. Asire w ke ou konnen balans atik manje WIC ou a lè w sèvi ak yon Lis makèt aktyèl oswa dènye resi w la.
 2. Achte atik WIC ou yo, epi ale nan liy kesye a. Chèche siy ki di "WIC Accepted Here" nan liy lan oswa si w nan youn nan magazen ki endike kòm "WIC At Any Lane" ou ka tcheke nan nenpòt liy.
 3. Separe atik ou yo ki elijib pou WIC ak lòt makèt ou yo.
 4. Di kesye a ke w ap itilize Kat Nevada WIC EBT w la epi ba yo nenpòt koupon magazen oswa manifakti ou ka genyen.
 5. Chwazi "WIC Purchase" sou tèminal Point-of-Sale (POS), epi glise Kat Nevada WIC EBT w la.
 6. Antre PIN kat chif ou epi peze "Entre".
 7. Kesye a pral eskane chak atik pou konfime ke li se yon manje WIC apwouve.
 8. Kesye a pral antre kantite koupon ou yo, totalman tout atik manje WIC epi ba w yon resi WIC EBT. Resi ou montre balans benefis ou ki rete yo.
 9. Asire w ke w gen Kat Nevada WIC EBT w ak resi w lè w kite magazen an.
Randevou - Kisa ki nesesè?

Nan moman randevou w la, chak aplikan ap bezwen genyen yo

 1. Idantifikasyon
 2. Prèv rezidans, ak
 3. Prèv revni


Y ap mande w pou w pote nenpòt nan sa ki annapre yo pou randevou w la pou w bay Sètifikasyon WIC
(men se pa sa sèlman):

PRÈV IDANTIFIKASYON

Dwe dokiman orijinal aktyèl/valid (pa gen fotokopi)

Tibebe/Timoun

  • Dosye Vaksinasyon
  • Dosye nesans lopital la
  • Ak de nesans
  • Kat Medicaid

Fanm oswa Granmoun (paran, gadyen, oswa prokurasyon)

  • Foto ID (tankou lisans chofè, paspò)
  • ID travay oswa lekòl
  • Ak de nesans
  • Kat Medicaid

PRÈV REZIDANS

Yo ka itilize yon sèl prèv rezidans pou sètifye tout fanmi an. Prèv rezidans paran/gadyen an aplike pou tibebe/pitit la (non pa oblije parèt sou dokiman yo itilize a).

Fòm dokiman rezidans sa yo aksepte:

  • Bòdwo sèvis piblik aktyèl pou rezidans lan rapòte
  • Lwaye oswa resi ipotèk pou lojman/lojman
  • Deklarasyon pwopriyetè a
  • Eta Nevada lisans chofè oswa idantite eta ak adrès fizik aktyèl la
  • Yon adrès bwat postal pa akseptab pou prèv rezidans

PRÈV REVNI

Pote dokiman pou tout revni manm nan kay la resevwa

DEFINISYON REVNI

Revni yo defini kòm tout revni brit anvan yo fè dediksyon pou taks sou revni, taks sekirite sosyal, prim asirans, sipò timoun, peman machin, elatriye. Tout revni nan 30 jou anvan yo pral nòmalman konsidere, tankou:

  • Salè, salè, komisyon, oswa frè
  • Revni nèt nan fèm ak travay endepandan ki pa fèm
  • Benefis Sekirite Sosyal
  • Dividann oswa enterè sou ekonomi oswa obligasyon
  • Revni ki soti nan Estates oswa trusts, sou envèstisman oswa revni nèt lokasyon
  • Asistans piblik oswa peman byennèt
  • Peman chomaj
  • Gouvènman, anplwaye sivil oswa militè retrèt oswa pansyon oswa peman veteran
  • Pansyon prive oswa anwite oswa benefis asirans
  • Alimoni oswa peman sipò timoun
  • Kontribisyon regilye nan men moun ki pa rete nan kay la
  • Redevans nèt
  • Lòt revni gen ladan, men se pa sa sèlman, kantite lajan kach resevwa oswa retire nan nenpòt sous ki gen ladan epay, envestisman, kont konfyans ak lòt resous ki disponib fasilman pou fanmi an.
Kesyon moun poze souvan

 

Kouman mwen pral konnen balans benefis manje WIC mwen an?

Gen kat fason pou jwenn balans ou:

 1. Toujou kenbe dènye resi w la paske sa pral montre balans ki rete ou a.
 2. Rele Sèvis Kliyan EBT 1-844-892-2932 epi swiv enstriksyon yo.
 3. Ale nan liy kesye a nan makèt ou a epi fè yon rechèch sou balans.

 

Kisa k ap pase si mwen bezwen chanje avantaj manje WIC mwen yo?

W ap bezwen kontakte Klinik WIC ou a pou diskite sou nenpòt chanjman ki posib nan benefis manje ou yo.

 

E si mwen planifye pou m deplase oswa chanje adrès mwen?

Ou dwe kontakte anplwaye klinik WIC ou a. Toujou asire w adrès ou kòrèk.

 

Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

PIN ou a se yon kòd sekrè ki gen kat chif ki pèmèt ou itilize Kat Nevada WIC EBT ou nan makèt la. Kat ou a PAP fonksyone jiskaske ou rele nimewo Sèvis Kliyan EBT a epi aktive kat ou epi mete yon PIN. Chwazi kat nimewo ki fasil pou ou sonje.

 

E si mwen bliye PIN mwen, mwen vle yon nouvo PIN oswa yon moun jwenn PIN mwen an?

Rele Sèvis Kliyan EBT nan 1-844-892-2932 pou chwazi yon nouvo PIN.

 

E si mwen antre move PIN nan makèt la?

Si w antre move PIN, w ap gen twa plis chans pou w antre nimewo kòrèk la. Apre katriyèm eseye a, w ap bezwen rele klinik ou a pou déblotché PIN ou oswa ou p ap kapab sèvi ak kat ou jiskaske 12:01 am jou kap vini an.

 

E si yo pèdi oswa yo vòlè kat mwen an?

Si yo pèdi oswa yo vòlè kat ou, yo ka ranplase li nan klinik ou a. Le pli vit ke ou reyalize kat EBT ou a pèdi/vòlè, rele klinik ou imedyatman pou yo ka dezaktive kat la; sa ap anpeche benefis ou yo itilize pa yon moun ki pa otorize. REMAK: Si ou pa rele pou dezaktive epi yo itilize benefis yo, yo pa kapab retabli yo.

 

Kouman pou mwen pran swen kat WIC EBT mwen an?

 1. PA JANM di Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl ou (PIN) ak lòt moun ki pa prokurasyon ou deziyen.
 2. PA ekri PIN ou sou kat ou.
 3. Siyen non w sou do kat ou a.
 4. Kenbe kat ou pwòp, an sekirite epi lwen kote ki cho, tankou limyè solèy la dirèk epi PA bese.

 

E si mwen bezwen yon lòt moun pou fè makèt WIC mwen pou mwen?

Si ou vle yon lòt moun achte pou ou, kontakte Anplwaye Klinik WIC ou a epi mande yo pou yo ajoute yon Proxy.

 

Kisa k ap pase si ekipman WIC EBT magazen an pa fonksyone?

Ou ka retounen nan magazen sa a pita OSWA ou ka ale nan yon lòt magazen ki apwouve pa WIC pou achte.

 

E si kat mwen an pa travay nan magazen an?

 1. Pafwa tou sa ki nesesè pou glise kat WIC EBT w lan yon dezyèm fwa.
 2. Si teren mayetik la domaje, mande kesye a si yo ka antre nimewo kat ou a lamen. W ap bezwen antre PIN ou, kesye yo pa gen dwa antre PIN pou yon patisipan.
 3. Twòp tantativ PIN kòrèk? Rele biwo WIC lokal ou a epi yo ka debloke PIN ou. Oswa, ou ka rele sèvis kliyan 1-844-892-2932 pou reset oswa chanje PIN ou nan telefòn lan.

 

Kisa pou m fè si yo te pran benefis nan kat mwen an epi mwen pa t resevwa atik manje yo nan magazen an?

Si ou panse magazen an te fè yon erè, ou DWE rele/ale nan klinik ou le pli vit ke ou vin okouran de erè a. Ni magazen an ni Klinik WIC yo pa kapab retounen atik yo nan Kat Nevada WIC EBT w la. Klinik ou a ap kapab rele biwo WIC Eta a pou rapòte ak/oswa depoze yon reklamasyon.

 

E si mwen pa kapab achte atik nan magazen an?

Rezon ki fè sa a ta ka paske:

 • Balans manje WIC ou a twò ba pou achte atik sa a.
 • Se pa yon atik sou lis makèt ou oswa gwosè a pa apwouve.
 • Sa a se yon atik ki bezwen ajoute nan Lis WIC Pwodui Apwouve.
 • Ou pa gen ase lajan epi ou bezwen kontakte klinik ou a.

 

Si sa rive:

 • Kesye a pa ka chanje anyen pou kite ou achte atik la kounye a.
 • Tcheke balans manje ou. Si w sèten w gen ase, tcheke baz done WIC UPC a pou w wè si w gen gwosè oswa mak ki kòrèk la.
 • Si w panse se yon erè, pran yon foto sou etikèt pwodwi a, ansanm ak kòd UPC a epi rele klinik lokal ou a.

 

Kilè mwen rele Sèvis Kliyan?

 • Pou mete pin ou yon nouvo kat.
 • Si ou pa ka sonje PIN ou oswa ou vle chanje PIN ou.
 • Pou balans Benefis Manje ou.
JPMA, Inc.