New Hampshire eWIC

Sèvi ak kat eWIC ou

Byenveni nan eWIC, yon fason pi rapid ak pi fasil pou achte!

Men kèk direktiv pou achte ak nouvo kat eWIC ou a:

Avèk eWIC, benefis WIC fanmi w ap mete sou yon kont WIC/kat eWIC nan biwo WIC ou. Y ap ba ou yon lis manje ou yo ak dat kòmansman ak dat fen peryòd benefis ou a. Ou pral sèvi ak kat NH eWIC ou pou achte manje WIC ou nan magazen otorize NH WIC.

 • Gade pou nan NH WIC Aksepte La a siyen.
 • Chwazi manje WIC ou yo lè w sèvi ak balans benefis nan kay la ak nan Lis Manje Apwouve NH WIC.
 • Yo ka achte manje WIC jan sa nesesè pandan mwa benefis la, sèlman achte atik WIC ou bezwen yo.
 • W ap bezwen separe atik WIC ou yo lè w ap achte nan yon magazen ki pi piti.
 • Kesye a tcheke atik manje WIC yo. (Pa kapab sèvi ak liy oto-checkout.)
 • Glise kat eWIC nou an. Toujou itilize kat eWIC ou an premye anvan lòt fòm peman.
 • Antre PIN kat chif ou.
 • Lektè kat la ap mande w pou konfime manje WIC yo anvan w retire acha WIC la nan balans ki sou kat la. Apwouve manje yo te achte ak kat eWIC ou.
 • Nenpòt balans ki rete yo ka peye ak lajan kach, EBT oswa lòt fòm peman ki aksepte pa magazen an.
 • Pran kat ou ak resi w. Resi w la montre sa w te achte ak sa ki rete sou kat eWIC w la.
 • Yo ka itilize manje WIC ant dat kòmansman ak dat fen mwa benefis la. Nenpòt benefis ki pa itilize ap ekspire a minwi nan dat fen mwa benefis la.
Lis Manje Apwouve NH WIC
Konsènan PIN mwen an
Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

PIN se yon kòd sekrè kat chif ki pèmèt ou itilize kat eWIC ou. Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou w sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konprann.

Kouman pou mwen kenbe PIN mwen an sekirite?

 • PA ekri PIN ou sou kat ou a.
 • PA bay okenn moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou epi sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase.

E si mwen bliye PIN mwen oswa mwen vle chanje PIN la?

Rele nimewo Sèvis Kliyan ki sou do kat ou a pou w chwazi yon nouvo PIN. W ap bezwen kòd postal la ak dat nesans prensipal moun ki gen kat la.

E si mwen antre move PIN nan magazen an?

Ou gen kat chans pou antre kòrèk PIN ou. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan katriyèm eseye, kat eWIC ou a pral fèmen epi reset a minwi. Apre twa tantativ san siksè, rele Sèvis Kliyan pou reset PIN ou epi evite fè kat ou fèmen.

Ou bezwen plis èd?
Si kat eWIC ou pèdi, yo vòlè li oswa domaje, ou ka kontakte biwo WIC lokal ou a lè w tape “Jwenn yon biwo WIC” bouton, rele sèvis kliyan nan 1-855-279-0680, oswa rele Biwo WIC Eta a nan 1-800-942-4321.
JPMA, Inc.