Jwenn Èd!

NJ WIC
Byenveni nan Pwogram WIC New Jersey!

Konsèy ak FAQ

Ki moun ki pou kontakte pou èd
 • Rele klinik WIC lokal ou a
  • Si kat ou pèdi oswa yo vòlè li
  • Si w gen pwoblèm ak kat ou
  • Si w gen kesyon sou manje WIC oswa sou kantite lajan yo
Jwenn yon biwo WIC
Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.
Jwenn yon magazen WIC
Sèvi ak nan "Magazen WIC" bouton nan aplikasyon WICShopper.

Gade pou yon "New Jersey WIC Vandè Otorize” siyen nan papòt magazen an.

Sèvi ak Kat eWIC ou
Anvan ou achte:

 • Konnen manje WIC ou balans benefis ak ou Premye ak dènye jou pou itilize benefis ou yo. Tcheke enfòmasyon sa yo pa:
  • Aplikasyon NJ WICShopper - "Benefis mwen yo" bouton
  • Rele Nimewo Sèvis Kliyan an 1-833-715-0794 sou do kat ou a
  • Mande sèvis kliyan magazen ou a pou yon enprime rezime benefis yo
  • Sou entènèt la https://www.mybnft.com
  • Tcheke dènye resi w la

Nan magazen an:

 • Sèvi ak Gid Manje ak Pwogram WIC New Jersey ak/oswa WICShopper App pou asire w ke WIC apwouve atik yo.
 • Eskane yon atik ak WICShopper App. L ap di w si w ap apwouve manje a epi si w enkli nan balans benefis ou a.

Nan kesye a:
Etap sa yo ka varye de magazen an magazen.

 • Di kesye a ke w ap itilize yon kat eWIC. Gen kèk magazen ki ka mande w separe atik WIC ak lòt acha yo.
 • Glise kat eWIC ou epi antre PIN 4 chif ou.
 • Sèvi ak yon lòt fòm peman pou atik ki pa WIC tankou SNAP, yon kat kado, lajan kach, oswa yon kat debi.
 • Kenbe resi magazen an pou balans ki rete a

 
Rapèl:

 • Achte manje WIC sèlman nan magazen otorize yo. Magazen yo pral gen yon seri fenèt ki idantifye yo kòm aksepte Kat eWIC NJ la.
 • Ou pa gendwa retounen manje WIC ou yo nan magazen an pou lajan kach, kredi oswa lòt bagay.
 • Benefis ki pa itilize yo p ap pote nan mwa kap vini an.
 • Tanpri trete anplwaye magazen yo ak respè ak koutwazi.
 • Si ou antre PIN ou a mal 4 fwa, kat ou a ap fèmen jiska jou apre a OSWA ou ka rele Nimewo Sèvis Kliyan an. 1-833-715-0794 pou reset PIN ou epi jwenn aksè nan avantaj ou yo imedyatman
Scanning pwodwi yo
Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a kalifye pou WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon manman ki bay tete konplètman vin pwason nan bwat. Si yon fanm ki bay tete totalman pa nan fanmi w, pwason nan bwat p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte pwason nan bwat nan rejis la. Jiskaske ou anrejistre Kat eWIC NJ ou a nan aplikasyon WICShopper, mesaj "oblije" sa a ka pa aplike nan avantaj fanmi ou.
 • Pa Ase Benefis – Yo te preskri w benefis sa yo, sepandan ou pa gen ase nan kategori sa a pou achte pwodwi ou tcheke a.
 • Pa gen Benefis Elijib – Sa vle di ke ou tcheke yon pwodwi ki elijib WIC, men li pa fè pati benefis manje WIC ou, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte lèt antye nan rejis la.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka tcheke fwi ak legim fre epi pafwa magazen yo itilize pwòp anbalaj yo. Sepandan, tout gwosè pòsyon antye, pre-koupe, tranch oswa endividyèl san sòs oswa tranpe yo gen dwa. Gen kèk lòt règ, kidonk al gade nan Gid Manje ak Pwogram NJ WIC ou a nan aplikasyon an pou plis detay.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!
Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon
Dapre lwa federal dwa sivil ak règleman ak règleman Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan yo.

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Angle. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (pa egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans leta oswa lokal ki responsab ki administre pwogram nan oswa USDA a TARGET Center nan. (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA nan Sèvis Relè Federal nan (800) 877-8339.

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon nan pwogram, yon moun ki plenyen dwe ranpli yon Fòm AD-3027, Fòmilè pou plent pou diskriminasyon nan pwogram USDA, ki ka jwenn sou Entènèt nan: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, nan nenpòt biwo USDA, lè w rele (866) 632-9992, oswa lè w ekri yon lèt ki adrese USDA. Lèt la dwe genyen non moun k ap plenyen an, adrès, nimewo telefòn, ak yon deskripsyon alekri sou swadizan aksyon diskriminatwa a ak ase detay pou enfòme Asistan Sekretè Dwa Sivil la (ASCR) sou nati ak dat yon swadizan vyolasyon dwa sivil la. Fòm oswa lèt AD-3027 ranpli a dwe soumèt bay USDA pa:

 1. lapòs:
  Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410; oswa
 1. faks:
  (833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; oswa
 1. imèl:
  [imèl pwoteje]

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

JPMA, Inc.