Kat WIC Ohio

Kòmanse isit la

Si w nouvo nan WIC, tanpri kòmanse gade videyo ki anba a. Si w bezwen kontakte anplwaye WIC, tanpri itilize 'Jwenn yon klinik WIC” nan aplikasyon an oswa rele Liy Asistans Sante Fanmi an 1-800-755-GROW (4769)Èske w gen pwoblèm ak aplikasyon an? Imèl JPMA nan [imèl pwoteje]

Analyse Fwi ak Legim

 

Kenbe nan tèt ou ke WICShopper pa ka analize fwi ak legim fre epi pafwa magazen yo itilize pwòp anbalaj yo ki pa pral nan lis pwodwi apwouve yo. Sepandan, tout gwosè pòsyon antye, pre-koupe, tranch oswa endividyèl san sòs oswa tranpe yo gen dwa. Gen kèk lòt règ, kidonk al gade nan lis manje ou a nan app a pou plis detay.

VIDEO

Konsèy ak FAQ

Balans benefis mwen an
Aplikasyon WICShopper a pral pèmèt ou kenbe tras de benefis WIC ou yo ak analize pwodwi ak benefis ki rete ou yo pou asire w ke ou pa pral gen okenn pwoblèm nan rejis la. Si ou poko anrejistre kat eWIC ou a, tape bouton 'My Benefits' pou kòmanse!

Nòt enpòtan: Benefis ou wè yo retade jiska yon jou. Asire w ou tcheke anlè ekran benefis ou yo pou w wè ki lè yo te telechaje benefis yo sou WICShopper. Kenbe nan tèt ou ke vwayaj fè makèt apre tan sa a PA pral reflete nan balans benefis ou!

Tcheke Benefis ou yo

Apre w fin anrejistre kat ou a, w ap kapab wè benefis ki rete ou yo lè w tape bouton "Benefis mwen yo". Lè w ap tcheke pwodwi yo, aplikasyon an ap di w si pwodwi a elijib WIC AK si w gen avantaj pou w achte pwodui a. Premyèman, tape nouvo bouton "Benefis mwen yo" nan kwen anwo dwat ekran prensipal la:

Tcheke Balans Benefis WIC

WIC WICShopper benefis balans

Soti nan ekran sa a ou ka tape yon kategori nan benefis ou yo pou wè ak rechèch pwodwi ou ka achte, wè resèt pou pwodwi nan kategori sa a oswa itilize kalkilatris yo pou ede ou maksimize acha ou nan kategori sa a!

eWIC Q & A
Q: Kisa mwen ta dwe fè si kat mwen an pèdi, yo vòlè li oswa domaje?

A: Pran idantite foto w nan klinik WIC ki bay w la epi rapòte li touswit! Pral gen yon peryòd datant anvan ou ka ranplase yon kat ki pèdi, yo vòlè li oswa ki domaje.

Q: Kisa mwen ta dwe fè si kat mwen an fèmen?

A: Si kat ou a pa mache paske li fèmen, ou ka ale nan klinik WIC ki bay ou a ak yon idantite foto epi anplwaye klinik la ap debloke li pou ou.

Q: Kouman mwen pral jwenn avantaj WIC mwen yo ak Kat Nitrisyon WIC (WNC)?

A: Manje WIC ou yo pral chaje sou WNC ou pandan vizit klinik ou a. Yon fwa klinik la chaje manje WIC ou yo sou kat ou a, ou ka achte touswit. Lè ou achte manje WIC ou yo, yo pral retire yo nan balans manje ki sou kat ou a.

Q: Kouman mwen pral konnen balans mwen an?

A: Ou ka itilize fonksyon "Capture Receipt" nan WICShopper pran yon imaj resi balans eWIC ou a chak fwa w ap achte. Ou ka tcheke balans ou tou nan klinik WIC ou a ak nan biwo sèvis la oswa kesye nan magazen an.

Q: Kisa mwen ta dwe fè ak kat mwen an apre yo fin itilize avantaj mwen yo?

A: WNC a kapab itilize ankò. Sove WNC w la epi mennen l nan pwochen randevou WIC w pou w ka chaje nouvo manje w yo sou li.

Q: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

A: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

Q: E si mwen bliye PIN mwen an?

A: Ou ka reset PIN ou nan klinik ki te bay kat la.

Jwenn yon klinik WIC
Gen plis pase 200 biwo WIC atravè Ohio. Pou jwenn yon biwo WIC toupre w:

 • Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.
 • Rele Liy Asistans Sante Fanmi an 1-800-755-GROW (4769)
Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper
 • Chèche yon siy "WIC Accepted Here".
Konsèy Shopping
 • Toujou tcheke balans manje ou anvan ou achte.
 • Eskane pwodwi nan aplikasyon WICShopper pou asire w yo elijib pou WIC. Sonje verifye ke ou aktyèlman gen benefis yo achte pwodwi a!
 • Sèvi ak Lis Manje Otorize WIC nan Ohio (AFL) nan WICShopper (oswa vèsyon enprime w la) pou w wè manje WIC ou ka achte.
 • Achte mak magazen, achte pou lavant ak espesyalis, epi sèvi ak manifakti ak koupon magazen.
 • Achte sa ou bezwen. Ou pa oblije achte tout manje ou yo alafwa.
Scanning pwodwi yo
Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a kalifye pou WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon manman ki bay tete konplètman vin pwason nan bwat. Si yon fanm ki bay tete totalman pa nan fanmi w, pwason nan bwat p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte pwason nan bwat nan rejis la.
 • Pa gen Benefis Elijib – Sa vle di ke ou tcheke yon pwodwi ki elijib WIC, men li pa fè pati benefis manje WIC ou, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi w p ap kapab achte lèt antye nan rejis la.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.
 • Pa kapab idantifye – Sa vle di aplikasyon an pa ka detèmine si atik la kalifye pou WIC. Sa a ta ka akòz pa gen koneksyon nan magazen an. Eseye konekte ak WiFi oswa jwenn yon plas nan magazen an kote ou jwenn pi bon sèvis.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka eskane sèten kòd bar sou fwi ak legim fre oswa pafwa magazen yo sèvi ak anbalaj pwòp yo.

Nan kesye a
 • Sèvi ak yon liy kesye ki aksepte WNC la. Si ou pa sèten, mande yon anplwaye magazen an.
 • Separe manje WIC ak lòt bagay.
 • Mete WNC ou nan lektè kat la lè kesye a mande w. Asire w ou antre kòrèk PIN kat chif ou.  Kat ou a pral bloke si PIN ou a mal antre plis pase sèt fwa.  Si kat ou a fèmen, ou dwe pran idantifikasyon ak foto w (ID) epi retounen nan klinik WIC kote yo te bay kat ou a pou w ka debloke l.
 • Lè w mete WNC w la nan lektè kat la epi w ap antre PIN ki kòrèk la, resi Balans Manje Beginning w ap enprime.
 • Apre kesye a analize tout manje ou, w ap resevwa yon resi WIC Foods Purchased oswa w ap mande w pou w revize yon ekran ekspozisyon atik WIC ou te achte yo. Asire w ke sèlman atik ou te achte yo ki nan lis ak pri yo kòrèk.
 • Kesye a pral di w ki lè li an sekirite pou retire kat ou nan lektè kat la nan fen tranzaksyon w la. Peze "Wi" pou aksepte tranzaksyon WIC la oswa "Non" pou refize li. Pa gen okenn chanjman yo ka fè yon fwa ou peze "Wi".
 • Nan fen acha w la, w ap resevwa yon resi Balans Finan nan men kesye a. Kenbe resi sa a pou w konnen ki benefis manje ou rete nan mwa aktyèl la pou pwochen vwayaj fè makèt ou a.
 • Kesye a pral di w ki lè li an sekirite pou retire kat ou nan lektè kat la nan fen tranzaksyon w la.
Atik tibebe ki bay tete

Atik sa a parèt sou resi w la pou w note nan Sistèm Sètifikasyon Ohio WIC w ap bay lèt tete. Felisitasyon pou tibebe w la yon bon kòmansman! Pou plis sipò pou bay tete ak ponpe, kontakte anplwaye klinik WIC lokal ou a ak kamarad k ap bay tete. Ou kapab kontakte tou Liy dirèk pou bay tete nan Ohio Statewide 24/7 nan 888-588-3423, epi resevwa èd nan men pwofesyonèl laktasyon

Pran swen kat ou
 • Kenbe WNC ou nan yon kote ki an sekirite. Trete WNC ou tankou yon kat kredi oswa lajan kach.
 • Kenbe PIN ou an sekirite. Pa pataje PIN ou ak nenpòt moun ou pa vle itilize kat ou a.
 • Pa kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • Pa pliye, koupe oswa ekri sou kat ou a. Kenbe li pwòp epi sèk.
 • Pa vann, komès oswa bay PIN ou oswa kat ou ale. Move itilizasyon avantaj WIC se yon krim.
Mwen pa t 'kapab achte sa a!
Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, n ap resevwa yon avi nan biwo WIC Eta a. Nou revize tout atik ou pale nou sou epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt yo disponib pou ou!

Lis Manje Apwouve

JPMA, Inc.