Oregon WIC Logo
KIYÈS POU RELE POU ÈD
 • Rele klinik WIC ou a si...

  • Ou gen kesyon sou manje oswa kantite lajan WIC yo
  • Ou pa t 'kapab achte yon manje ke w panse WIC apwouve

  Rele Sèvis Kliyan eWIC nan 1-844-234-4946 si ...

  • Kat ou pèdi, yo vòlè li oswa domaje
  • Ou bezwen reset oswa chanje PIN ou
  • Ou panse resi ou a pa matche ak sa ou te achte a
METE PIN OU

Anvan w itilize kat eWIC ou a premye fwa, ou dwe chwazi yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl (PIN) 4 chif pou kat ou a. Mete PIN ou lè w rele Sèvis Kliyan eWIC nan 1-844-234-4946 oswa lè w konekte www.ebtedge.com

Gade videyo rapid sa a pou w aprann plis sou konfigirasyon PIN ou

 Gade VIDEO en español

ACHAT AK KAT EWIC OU

Ou ka itilize kat eWIC ou menm jan ak yon kat debi. Gade videyo sa a pou w jwenn konsèy itil sou fason pou w achte ak kat benefis Oregon eWIC ou.

 Gade VIDEO en español

PWOTEJE KAT EWIC OU

Gade videyo sa a pou w jwenn konsèy itil sou fason pou w kenbe kat benefis Oregon eWIC ou an sekirite.

Gade VIDEO en español

LIS MANJE
JPMA, Inc.