Kolorado WIC

Acha ak eWIC

Ki moun ki rele

Rele klinik WIC ou a si...

 • Ou gen kesyon sou manje oswa kantite lajan WIC yo.
 • Ou pa t 'kapab achte yon manje ke w panse WIC apwouve.
 • Kat ou pèdi, yo vòlè li oswa domaje.

 

Bagay enpòtan sou kat ou a
 • Pote kat eWIC ou nan chak randevou WIC. Si w bliye kat ou a, w ap oblije retounen nan klinik la pou w jwenn benefis yo.
 • Kenbe kat ou an sekirite epi pwòp.
 • PA ekri PIN ou sou kat ou a.
 • PA kenbe PIN ou nan valiz ou oswa nan bous ou.
 • PA bay okenn moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou.
 • PA pliye kat ou a oswa pa grate chip ki sou kat ou a.
 • PA mete kat ou nan limyè solèy la dirèk, tankou sou tablodbò yon machin.

 

Kesyon Jeneral
KISA YON PIN (NIMEWO IDANTIFIKASYON PÈSONÈL) YE?

Sa a se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ou pral itilize ak kat eWIC ou pou jwenn aksè nan avantaj manje ou yo.

Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou w sonje men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans pitit ou oswa paran). PA sèvi ak menm nimewo a, tankou 1111, oswa yon sekans nimewo, tankou 1234, pou PIN ou.

PA bay okenn lòt moun ki pa bay WIC Proxy ki resevwa fòmasyon w la PIN w la. Si yon moun konnen PIN ou epi sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje ou san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase.

E SI MWEN TATRE MOVE PIN LA?

PA eseye devine PIN ou a. Si yo pa antre PIN kòrèk la nan setyèm eseye youn apre lòt, PIN ou a pral bloke, epi w ap bezwen retounen nan klinik ou a pou reset PIN ou. Sa fè kòm yon pwoteksyon kont yon moun ki devine PIN ou epi sèvi ak benefis manje ou yo.

E SI M BLIYE PIN MWEN?

Retounen nan klinik la ak prèv idantite epi ou ka reset li.

KISA M DWE FÈ SI YON MOUN KONNEN PIN MWEN?

Si yon moun gen PIN ou ki pa ta dwe genyen li, rele klinik ou imedyatman.

KILÈ MWEN KA SÈVI AK BENEFIS MWEN?

Ou ka itilize benefis mwa ou ye kounye a le pli vit ou kite klinik la. Benefis pwochen mwa yo disponib premye nan mwa a a 12:01am. Benefis mansyèl yo ekspire a 11:59pm nan dènye jou mwa a.

KÒMAN MWEN PRAL KONNEN BALANS BENEFIS MWEN?

Resi ki soti nan chak acha montre balans lan pou mwa aktyèl la. Si ou pa gen resi ou, ou ka retounen nan klinik la oswa mande magazen an enprime yon balans pou ou.

E SI KAT MWEN PA PAP MARCHE?

Kontakte klinik ou a.

KISA M DWE FÈ AK KAT MWEN APRE YO TE ITILIZE BENEFIS MWEN?

SOVE kat eWIC ou a! Pwochen benefis ou yo pral achte ak menm kat eWIC la.

E SI KAT MWEN PÈDI OSWA VÒLÈ?

Kontakte klinik ou imedyatman. Ou ka resevwa yon kat ranplasman senk (5) jou apre yo fin rapòte kat la pèdi oswa yo vòlè li.

Achat Ak Kat eWIC Ou
 1. Manje yo achte ak kat eWIC ou a dwe enkli nan balans benefis WIC ou a.
 2. Anvan yo tcheke nenpòt manje, di kesye a ke w ap itilize yon kat eWIC.
 3. Mete kat ou a nan lektè kat la epi swiv enstriksyon yo. Sistèm nan ap mande w pou w antre PIN w la.
 4. Kesye a eskane atik yo pou konfime yo apwouve WIC epi yo enkli nan avantaj fanmi ou.
 5. Ou dwe revize ak apwouve sa ou vle achte anvan vant lan final. Kesye a ta dwe fè ou revize resi itilizasyon an anvan ou apwouve acha a.
 6. Y ap retire manje ou achte yo nan kat eWIC ou epi w ap resevwa yon resi balans benefis ki montre sa ki rete.
 7. Toujou kenbe resi balans benefis ou a. Li montre manje ki disponib pou fanmi ou ak dènye jou pou depanse benefis ou genyen kounye a.
JPMA, Inc.