Tennessee WIC Logo

Nou akeyi ou menm ak fanmi ou nan pwogram Tennessee WIC la. Tanpri kontakte klinik WIC lokal ou a si w gen nenpòt kesyon. Jwenn klinik WIC lokal ou a lè w itilize “Jwenn yon klinik WIC” opsyon ki anba a.

Èske w gen kesyon oswa ou gen pwoblèm lè l sèvi avèk la WICShopper app? Imèl JPMA nan [imèl pwoteje] 

Kat TNWIC la la!

Kat TNWIC disponib kounye a nan tout 95 konte!

Pwogram WIC Tennessee te pase yon metòd pou bay benefis ki baze sou papye nan yon sistèm transfè benefis elektwonik (EBT). Olye pou yo bay enstriman manje sou papye (bon), benefis manje WIC yo bay nan yon kont benefis elektwonik.

Fanmi yo sèvi ak kat TNWIC yo ak PIN yo pou yo achte manje WIC yo apwouve yo nan boutik WIC otorize yo ak famasi seleksyone yo.

Konsèy ak FAQ

WIC Q & A
Èske mwen oblije jwenn tout manje WIC mwen yo?
A: Non, ou pa oblije achte tout manje WIC pandan yon vwayaj fè makèt. Ou ka fè plizyè acha pandan mwa benefis ou a. Si ou pa sèten kilè benefis ou yo kòmanse ak fini, kontakte klinik WIC lokal ou a.

K: Èske mwen ka ranplase manje mwen pa itilize ak yon lòt manje?
A: Gen kèk sibstitisyon yo pèmèt pou kèk manje. Kontakte klinik WIC lokal ou a pou w pale sou opsyon w genyen yo epi pou w chanje benefis manje w yo. Pa gen dwa fè ranplasman nan magazen an.

K: Kisa mwen ta dwe fè si mwen diminye oswa sispann bay tete?
A: Kontakte klinik WIC lokal ou a. Ou pral rankontre ak yon nitrisyonis epi diskite sou opsyon ki disponib pou ou.

K: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?
R: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

K: Èske tout patisipan WIC yo ap resevwa yon notifikasyon sou randevou WIC yo nan aplikasyon WICSHOPPER la?
R: Non, mande klinik WIC lokal ou a si randevou w ap parèt nan aplikasyon WICSHOPPER ou a.

K: Èske foto se vre reprezantasyon pwodwi yo sou etajè yo?
A: Non, foto pwodwi manje yo se egzanp ki sanble epi yo ka pa menm pwodwi egzak la sou etajè magazen an.

K: Mwen te resevwa yon nouvo kat WIC ak avantaj jodi a. Kilè m ap kapab anrejistre li nan WICShopper App?
R: Kat ou a ka pran jiska 24 èdtan pou chaje nan WICShopper App a yon fwa yo bay avantaj yo.

K: Mwen gen yon kat TN WIC men mwen pa gen avantaj WIC. Kilè mwen ka anrejistre kat mwen an nan WICShopper App?
R: Ou dwe genyen avantaj WIC aktyèl la pou w anrejistre kat w lan nan WICShopper App. Tanpri kontakte klinik WIC lokal ou a pou yon randevou WIC pou resevwa benefis WIC.

K: Mwen itilize kat WIC mwen an nan makèt jodi a. Poukisa balans benefis mwen an pa mete ajou nan WICShopper App?
A: Balans avantaj ou genyen kounye a ka pran jiska 48 èdtan pou w wè nan WICShopper App a.

K: Èske mwen ka ajoute plis pase yon kat sou WICShopper App mwen an?
R: Wi, si w gen yon lòt kat TN WIC aktif, ou ka ajoute li nan aplikasyon WICSHOPPER ou a.

K: Èske mwen ka chanje dat ak lè pou avètisman ekspirasyon Benefis yo?
A: Wi. Ale nan Anviwònman > Scroll anba a Chwazi lang ou a > Notifikasyon ekspirasyon benefis > Sove Anviwònman

K: Èske mwen ka chanje dat ak lè pou Notifikasyon yo?
A: Wi. Ale nan Anviwònman > Scroll anba a Chwazi Lang ou a > Notifikasyon Randevou > Sove Anviwònman

K: Èske mwen ka chanje lang pou WICShopper App mwen an?
A: Wi. Ale nan Kay > Menu > Anviwònman > Chwazi Lang ou > Sove Anviwònman

K: Kouman pou mwen konnen si manje mwen tcheke a se nan plan benefis mwen an?
A: Apre w fin tcheke yon pwodwi, yon atik manje apwouve ap parèt ak yon fwontyè vèt.

K: Kouman pou mwen poze kesyon oswa bay opinyon sou eksperyans WICSHOPPER mwen an?
A: Ale nan Kay > Jwenn èd oswa Kay > Evalyasyon oswa bay fidbak

K: Èske w ka antre nan wichealth.org atravè aplikasyon WICSHOPPER la?
A: Wi, ou ka jwenn aksè nan wichealth.org nan Dashboard la. Depi w konekte sou wichealth.org, w ap kite aplikasyon WICSHOPPER la.

K: Kouman pou mwen jwenn yon kopi pwodwi apwouve yo achte?
A: Kay > WIC Allowable Foods

K: Kouman pou mwen jwenn magazen WIC apwouve nan zòn mwen an?
A: Kay > Magazen WIC

K: Kouman pou mwen jwenn klinik ki pi pre kote mwen ye kounye a?
A: Kay > Jwenn yon Klinik WIC

K: Mwen te resevwa kat TN WIC mwen an de sa, men mwen te konplete randevou mwen epi mwen te resevwa avantaj jodi a. Kilè m ap wè avantaj mwen yo nan App a?
A: Balans avantaj ou genyen kounye a ka pran jiska 24 èdtan pou w wè nan WICShopper App a.

Tcheke Benefis Mwen yo

Aplikasyon WICShopper a pral pèmèt ou kenbe tras de benefis WIC ou yo ak analize pwodwi ak benefis ki rete ou yo pou asire w ke ou pa pral gen okenn pwoblèm nan rejis la. Si ou poko anrejistre kat TNWIC ou a, tape bouton 'My Benefits' pou kòmanse!

Nòt enpòtan: Benefis ou wè yo an reta jiska 48 èdtan. Asire w ou tcheke anlè ekran benefis ou yo pou w wè ki lè yo te telechaje benefis yo sou WICShopper. Kenbe nan tèt ou ke vwayaj fè makèt apre tan sa a PA pral reflete nan balans benefis ou!

Tcheke Benefis ou yo

Apre w fin anrejistre kat ou a, w ap kapab wè benefis ki rete ou yo lè w tape bouton "Benefis mwen yo". Lè w ap tcheke pwodwi yo, aplikasyon an ap di w si pwodwi a elijib WIC AK si w gen avantaj pou w achte pwodui a. Premyèman, tape nouvo bouton "Benefis mwen yo" nan kwen anwo dwat ekran prensipal la:

WIC Benefis Offline

Soti nan ekran sa a ou ka tape yon kategori nan benefis ou yo pou wè ak rechèch pwodwi ou ka achte, wè resèt pou pwodwi nan kategori sa a oswa itilize kalkilatris yo pou ede ou maksimize acha ou nan kategori sa a!

Jwenn yon klinik WIC

Sèvi ak "Jwenn yon klinik WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.

Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper.
Konsèy Shopping
 1. Revize lis makèt yo bay nan klinik lokal WIC ou a (disponib tou isit la) epi gade benefis ki rete ou yo lè l sèvi avèk bouton 'My Benefits' nan WICShopper.
 2. Balans benefis la pral idantifye tout avantaj manje nan kay ki disponib sou kat eWIC la.
 3. Acha sèlman nan détaillants WIC ki apwouve yo ke yo idantifye ak dekorasyon an.
 4. Di kesye a w ap itilize yon kat eWIC anvan yo tcheke atik yo.
 5. Enfòme kesye a si ou gen nenpòt koupon ou ta renmen itilize.
 6. Kesye a ap mande w pou w mete kat eWIC ou a, antre kat chif PIN w lan, epi peze bouton antre sou klavye a.

*Sèlman 4 tantativ envalid yo pèmèt. Patisipan an ka swa tann jiska jou kap vini an pou eseye fè yon tranzaksyon pou sistèm lan reset otomatikman oswa yo ka kontakte sèvis kliyan Conduent la nan (844) 545-8405 si yo bezwen asistans imedya pou yo fini tranzaksyon yo.

 

 1. Yo pral retire atik manje ki apwouve pa WIC yo nan kat eWIC la.
 2. Tcheke resi a pou asire atik yo kòrèkteman dedwi epi peze kle a pou konfime acha w la.
 3. Si w achte atik ki pa WIC, kesye a ap mande w kijan w ta renmen peye pou atik sa yo.
 4. Lè tranzaksyon WIC la fini, w ap mande w glise kat ou a ak yon son oswa yon bip ap sonnen.
 5. Kesye a ap ba ou yon resi ak sold ou ki rete pou mwa aktyèl la.
 6. Asire w ou genyen kat eWIC ou ak resi w lè w kite magazen an.
 7. Benefis ki pa itilize yo p ap pote nan mwa kap vini an.
Scanning pwodwi yo

Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a kalifye pou WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon manman ki bay tete konplètman vin pwason nan bwat. Si yon fanm ki bay tete totalman pa nan fanmi w, pwason nan bwat p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte pwason nan bwat nan rejis la.
 • Pa Ase Benefis – Yo te preskri w benefis sa yo, sepandan ou pa gen ase nan kategori sa a pou achte pwodwi ou tcheke a.
 • Pa gen Benefis Elijib – Sa vle di ke ou tcheke yon pwodwi ki elijib WIC, men li pa fè pati benefis manje WIC ou, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi w p ap kapab achte lèt antye nan rejis la. 
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka eskane sèten kòd bar sou fwi ak legim fre oswa pafwa magazen yo sèvi ak anbalaj pwòp yo.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Avètisman

Tout enfòmasyon ki nan sitwèb Depatman Sante Tennessee yo fèt pou rezon edikasyon sèlman epi yo pa dwe itilize pou dyagnostik oswa tretman. Yo bay enfòmasyon an pou plis konpreyansyon sou nitrisyon WIC ak zafè ki gen rapò. Konsomatè pa ta dwe janm neglije konsèy medikal oswa pran reta nan chèche li akòz yon bagay yo te ka wè sou sit sa a. Nou ankouraje nitrisyonis yo, doktè yo ak lòt pwofesyonèl swen sante yo pou yo konsilte lòt sous epi konfime enfòmasyon ki sou sit sa a. Referans nan nenpòt antite, pwodwi, sèvis, oswa sous enfòmasyon ki pa gouvènman ki ka genyen nan sit sa a pa ta dwe konsidere kòm yon andòsman, ni dirèk oswa implicite, pa Depatman Sante Tennessee. Anplis de sa, Depatman an pa kapab responsab pou enfòmasyon ki sou lòt sit yo ka gen lyen sou sitwèb li a.

Nondiskriminasyon (Angle)

An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA.

Moun ki andikape ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou ranpli yon plent pwogram kont diskriminasyon, ranpli Fòm Plent kont Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) jwenn sou entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa:

 1. Mail: US Department of Agriculture
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410;
 2. Faks: (202) 690-7442; oswa
 3. Imèl: [imèl pwoteje].

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

Nondiskriminasyon (panyòl)

Lòt pwogram asistans nitrisyonèl FNS, ajans estatal ak lokal yo, ak benefisyè segondè yo, yo dwe pibliye yon Avi sou non diskriminasyon:

De conformité avec la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programs del USDA discriminación sobre la base de raza, color, nacionalidad, sex, discapacidad, age, o en represalia oswa venganza pou aktivite prèv dwa sivil yo nan nenpòt pwogram oswa aktivite reyalize oswa finansman USDA.

Las personas con handicaps que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (pa egzanp, sistèm braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local). ) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o andikap del habla can comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka bay nan lòt lang.

Pou prezante yon denonsyasyon diskriminasyon, ranpli Formulario Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) ki disponib sou liy lan: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Pou mande yon kopi fòm de denonsyasyon, llame al (866) 632-9992. Pou w ale nan fòm ou nan lèt la nan USDA pou:

 1. adrès: Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410;
 2. faks: (202) 690-7442;
 3. imèl: [imèl pwoteje].

Enstitisyon se yon founisè ki ofri egalite opòtinite.

JPMA, Inc.