Kòmanse isit la!

Nou akeyi ou menm ak fanmi ou nan Pwogram WIC la. Tanpri rele nou si w gen nenpòt kesyon lè w konpoze: 1-877-WIC-KIDS (1-877-942-5437). Èske w gen pwoblèm ak aplikasyon WICShopper? Imèl JPMA nan [imèl pwoteje] 

Èske w nouvo nan WIC?  Tanpri gade videyo Oryantasyon WIC Utah anba a!

VIDEO

Oryantasyon WIC Utah – Angle

Videyo oryantasyon Utah WIC – Español

Gid Achtè eWIC

Guide de compradores WIC

Konsèy ak FAQ

Kisa pou w pote nan randevou sètifikasyon w la
Pote nan randevou sètifikasyon:

 • Prèv revni tankou kat Medicaid chak aplikan oswa tout deklarasyon peman nan kay la nan 30 dènye jou yo. Si yo peye chak semèn, pote kat deklarasyon salè; chak de semèn oswa de fwa pa mwa pote de deklarasyon salè. Tout sous revni.
 • Prèv adrès tankou yon bòdwo sèvis piblik aktyèl, oswa yon bòdwo/resi lwaye oswa ipotèk aktyèl. Ou dwe gen adrès lari ou enprime sou li.
 • Prèv idantite pou chak moun yo dwe sètifye tankou: lisans kondwi, batistè, kat Medicaid oswa idantite foto. Tibebe yo ka itilize kat bèso oswa Fòm Didantite tibebe ki fèk fèt. Timoun ki gen yon ane oswa plis bezwen yon batistè, kat Medicaid oswa yon idantite foto.
 • Prèv gadyen si ou pa paran timoun nan.
 • Tibebe ak timoun yo sètifye.
 • Dosye vaksen pou pitit ou yo si yo disponib.
 • Yon paran oswa gadyen dwe prezan nan randevou sètifikasyon.

 

Tráiga lo siguiente a las citas de certification:

 • Prueba de ingresos, tankou la tarjeta de Medicaid de chak patisipan ou talones de check de pago de yo dènye 30 jou de tout moun ki viv nan kay la. Si kobra chak semèn, traiga yo dènye kat talónes de cheque. Si cobra en forma quincenal o dos veces al mes, traiga los dos últimos talónes de cheque.
 • Prueba de domicilio, kòm yon faktur sèvis piblik aktyèl oswa yon resèt oswa yon faktur de lokasyon oswa yon ipotèk aktyèl. Debe tener su dirección impresa.
 • Prueba de identidad para cada persona que será certificada, como licencia de conducir, Acta de nacimiento, tarjeta de Medicaid o identificación con foto. Los bebés pueden usar la tarjeta del cunero (kat crib) oswa el formulario de identificación de recién nacido. Los niños de un año o más manden el acta de nacimiento, yon kat Medicaid oswa yon idantifikasyon foto.
 • Prueba de la tutela. Si usted no es el padre o la madre del niño, deberá presentar la prueba de tutela.
 • Los bebés y niños que desea certificar.
 • Registros de vacunación de sus hijos si están disponibles.
 • El padre, la madre oswa yon tutor dwe prezan nan sitasyon sètifikasyon an.
Sèvi ak Kat eWIC ou
 • Achte manje WIC sèlman nan magazen otorize yo. Pifò magazen pral gen yon fichye ki idantifye yo kòm aksepte kat Utah eWIC la
 • Pote kat eWIC ou ak lis Benefis Manje pou Fanmi ou oswa resi balans kat ou avèk ou nan magazen an.
 • Utah WIC otorize mak espesifik ak gwosè pake. Si ou gen pwoblèm pou jwenn yon atik, pale ak anplwaye magazen an. Magazen yo pa gen kapasite pou pèmèt ou achte atik ki pa sou lis pwodwi otorize WIC la. Si ou jwenn yon atik ke ou pa t gen dwa achte ke ou kwè se yon atik otorize, ou ka rapòte li nan Biwo WIC Eta a pou fè rechèch. Ou ka rapòte li atravè aplikasyon WIC Shopper oswa pa imèl [imèl pwoteje].
 • Lè w ap chwazi manje WIC ou yo, kenbe yon je sou balans ou yo nan ons oswa veso ki rete pou asire w
  ke gwosè pakè w chwazi yo ap anfòm nan kantite ki chaje nan kat eWIC fanmi w la.
 • Swiv enstriksyon kesye a lè w ap itilize kat eWIC ou. Ou ka bezwen mete kat ou nan kòmansman tranzaksyon an. Nòmalman ou pa bezwen separe manje WIC ou yo ak lòt acha ou yo.
 • Kesye a ap ba ou yon resi balans kòmansman, sa a pral di w nan kisa kat ou a chaje kounye a
  li. Yon dezyèm resi di w sa k ap soti nan kat eWIC ou pandan tranzaksyon sa a. Dènye resi WIC la
  se resi balans final ou, sa a se sa ou te rete sou kat ou apre vwayaj sa a fè makèt. Kenbe resi balans final ou a pou w konnen sa ki rete sou kat ou a pwochen fwa w ap achte.
 • W ap bezwen antre nimewo PIN ou. Ou pa ta dwe janm bezwen di kesye a nimewo PIN ou.
 • W ap bezwen apwouve tranzaksyon WIC la anvan peman an. Ou ka retire atik yo anvan ou peye.
 • Apre ou fin peye pou atik WIC ou yo, ou ka peye diferans lan sou atik fwi ak legim ou yo epi peye pou yo
  lòt acha ou yo ak yon lòt metòd peman. Toujou peye ak kat eWIC ou an premye.
 • Si gen nenpòt erè kat nan magazen an, w ap bezwen retounen nan klinik la pou rezoud pwoblèm nan.
 • Ou pa gendwa retounen manje WIC ou yo nan magazen an pou lajan kach, kredi oswa lòt bagay.
 • Tanpri trete anplwaye magazen yo ak respè ak koutwazi.
 • Si w gen pwoblèm nan magazen an, pale ak manadjè magazen an pou rezoud pwoblèm nan. Si manadjè a se
  pa kapab rezoud pwoblèm nan, rele klinik WIC ou oswa Pwogram WIC Eta a nan 1-877-WIC-KIDS. Asire w
  pou kenbe tras non magazen an, dat/lè, non moun ki enplike yo, epi sove resi w la.
WIC Q & A
Q: Èske mwen oblije jwenn tout manje WIC mwen yo?

A: Non, se pa yon vyolasyon si ou chwazi pou achte mwens oswa pa youn nan manje WIC yo ba ou yo.

Q: Èske mwen ka ranplase manje mwen pa itilize ak yon lòt manje?

A: Gen kèk sibstitisyon yo pèmèt pou kèk manje. Kontakte klinik WIC ou a pou w pale sou opsyon ou genyen pou w chanje pake manje w la. Pa gen dwa fè ranplasman nan magazen an.

Q: Èske mwen ka bay lòt manm lakay mwen manje WIC mwen oswa manje WIC pitit mwen an?

A: Manje WIC yo fèt sèlman pou moun yo te ba yo a. Si moun lakay ou k ap resevwa benefis WIC yo pa manje yon sèten manje WIC bay, pa jwenn li nan magazen an oswa mande anplwaye klinik la pou retire li nan pake manje w la. Si w jwenn manje WIC ki pa nesesè, pote yo nan klinik WIC ou a.

Q: Kisa mwen ta dwe fè si mwen diminye oswa sispann bay tete?

A: Kontakte klinik WIC ou a. Ou pral rankontre ak yon nitrisyonis epi diskite sou opsyon ki disponib pou ou.

Q: Èske benefis mwen yo ap pase nan pwochen mwa a si yo pa itilize yo?

A: Non. Nenpòt benefis manje WIC ki pa achte nan mwa sa a p ap reporte nan pwochen mwa a.

Q: Kisa yon kat eWIC ye?

A: Yon kat eWIC genyen avantaj manje WIC ke patisipan an ka itilize nan makèt la.

Q: Èske avantaj SNAP ak avantaj WIC ap sou menm kat la?

A: Non. Kat eWIC pou pwogram WIC la ap separe ak kat EBT pou pwogram SNAP la.

Q: Èske patisipan yo ap toujou kapab sèvi ak chèk yo ki te deja enprime?

A: Wi. Patisipan yo ap toujou kapab sèvi ak chèk yo jiskaske yo fini epi yo pa dwe gen okenn rezon pou yo chanje nan yon kat eWIC bonè sof si yo gen yon chanjman nan pake manje oswa yo vòlè chèk yo.

Q: Èske kat eWIC a ap kapab genyen twa (3) mwa benefis chaje sou li?

A: Wi. Kat eWIC a ap gen kapasite pou l kenbe twa (3) mwa benefis yo. Benefis ki pa itilize yo pral ekspire menm jan ak sistèm chèk aktyèl la. Patisipan yo ap toujou oblije retounen nan klinik WIC pou resevwa benefis adisyonèl ak edikasyon sou nitrisyon.

Q: Èske ap gen yon (1) kat pou tout moun nan kay la sou WIC?

A: Wi. Tout manm fanmi ki sou WIC nan menm kay la ap gen avantaj yo sou yon (1) kat. Timoun adoptif yo pral resevwa pwòp kat yo. Ou pral sèvi ak kat sa a nan chak randevou pou ajoute pwochen seri avantaj yo. Kat la pa dwe itilize epi jete.

Q: Ki moun ki ka chanje PIN la?

A: Se sèlman chèf fanmi an (paran/gadyen) ki ka chanje PIN pou yon kat eWIC. Sa a se fè nan klinik la.

Q: Èske patisipan yo bezwen montre idantifikasyon ak kat eWIC yo nan makèt la?

A: Non. Idantifikasyon pa obligatwa ak kat eWIC nan makèt la. PIN a pral idantifikasyon patisipan an pou itilize kat la.

Q: Ki jan kat eWIC pral travay nan magazen an?

A: Pwosesis la pral trè menm jan ak lè l sèvi avèk yon kat debi oswa kredi. Patisipan yo pral achte atik WIC yo apwouve kòm dabitid. Lè w fin fè kesye a, yo pral mete kat eWIC la nan lektè kat la kote y ap retire atik ki apwouve pa WIC nan balans pake benefis ki sou kat la. Benefis ki pa itilize yo ap rete sou kat la epi yo pral ekspire dènye jou mwa a a minwi.

Q: Kisa k ap pase si yon patisipan pèdi kat li a?

A: Si yon patisipan pèdi kat eWIC yo, yo pral mete l sou Lis Hot Card la epi apre yon peryòd datant 3 jou paran/gadyen an ap kapab antre nan klinik WIC la ak prèv idantite apwopriye pou jwenn yon nouvo.

Q: Èske détaillants aksepte chèk ak kat eWIC?

A: Wi. Pandan tranzisyon an nan eWIC, détaillants pral aksepte tou de kat eWIC ak chèk. Tranzisyon eWIC la pral kòmanse nan zòn pilòt konte Weber, Morgan, Davis ak Summit. Magazen ki nan zòn sa yo ta dwe pare pou aksepte kat anvan 1ye septanm 2020. Magazen nan tout lòt konte yo ta dwe pare pou aksepte kat eWIC nan fen mwa oktòb 2020.

Q: Èske yo ka itilize kat eWIC nan rejis pwòp tèt ou yo?

A: Non Teknoloji toujou sou devlopman pa détaillants. Utah WIC planifye pou pèmèt kesye pwòp tèt ou lè magazen yo pare.

Q: Èske patisipan yo ka achte nan lòt eta ak kat Utah eWIC yo?

A: Non. Yo aksepte kat eWIC Utah SÈLMAN nan détaillants WIC otorize nan Utah.

Q: Kisa k ap pase kat eWIC timoun adoptif yo lè yo deplase nan yon lòt kay?

A: Kat eWIC ta dwe swiv timoun adoptif la. Y ap bay chak timoun adoptif yon kat eWIC pa yo. Si plizyè timoun adoptif abite nan yon sèl kay, reprezantan otorize a ka make chak kat ak inisyal timoun nan pou kenbe yo separe.

Q: Èske yo ka itilize kat eWIC nan tout magazen?

A: Non. Kat eWIC Utah kapab itilize sèlman nan magazen otorize WIC ki pare eWIC. Magazen sa yo ta dwe montre yon etikèt sou Utah eWIC is Welcome toupre antre magazen an.

Q: Kisa mwen ta dwe fè si yon atik ki sou Lis Manje Apwouve WIC la pa jwenn dedwi nan kat eWIC mwen an nan kesye a?

A: Apre w fin tcheke tout atik yo, yo pral retire atik manje ki apwouve pa WIC nan kat eWIC la. Tcheke resi a pou asire atik yo kòrèkteman dedwi anvan ou peze kle a pou konfime acha w la.

Q: Ki sa ki Aplikasyon WICShopper?

A: WICShopper se yon aplikasyon WIC espesyalize pou smartphone. Aplikasyon an pral ede patisipan yo idantifye atik manje ki apwouve pa WIC nan makèt la. Aplikasyon an pral pèmèt patisipan yo eskane Kòd Pwodwi Inivèsèl (UPC) yon atik pou asire ke li se yon atik ki apwouve pa WIC anvan tcheke deyò. Aplikasyon an gen anpil lòt karakteristik pou ede patisipan WIC yo jwenn pi plis nan pwogram WIC la.

Q: Kilè m ap resevwa kat eWIC mwen an?

A: Apre tranzisyon ajans lokal ou a nan eWIC, w ap resevwa kat eWIC ou a nan pwochen randevou w pwograme. Pa gen okenn rezon pou chanje nan yon kat eWIC bonè sòf si ou gen yon chanjman pake manje oswa chèk ou yo pèdi oswa yo vòlè li.

Q: Patnè mwen ak mwen pataje fè makèt nan kay nou an. Èske nou chak ka jwenn yon kat pou menm kont la?

A: Non. Yo bay yon sèl kat pou chak kay.

 

 

Jwenn yon klinik WIC
Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.
Jwenn yon magazen WIC
 • Sèvi ak "Magazen WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper
 • Chèche yon siy "WIC Accepted Here".
Konsèy Shopping
 • Pa bliye pote kat eWIC ou avèk ou nan magazen an!
 • Eskane pwodwi nan aplikasyon WICShopper pou asire w yo elijib pou WIC. Sonje verifye ke ou aktyèlman gen benefis yo achte pwodwi a!
 • Sèvi ak Lis Manje Otorize WIC Utah (AFL) ou a nan WICShopper (oswa vèsyon enprime ou) pou wè manje WIC ou ka achte.
 • Achte mak magazen, achte pou lavant ak espesyalis, epi sèvi ak manifakti ak koupon magazen.
Scanning pwodwi yo
Q: Mwen tcheke kèk manje oswa kle antre nan yon nimewo UPC epi wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa yo gen dwa pou WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa nan benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Jiskaske benefis WIC yo konekte ak aplikasyon WICShopper, mesaj "oblije" sa a ka pa aplike nan avantaj fanmi w. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte lèt antye nan biwo chèk la.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.
 • Pa kapab idantifye – Sa vle di aplikasyon an pa ka detèmine si atik la elijib pou WIC. Sa a ta ka akòz pa gen koneksyon nan magazen an. Eseye konekte ak WiFi oswa jwenn yon plas kote ou jwenn pi bon sèvis.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka tcheke fwi ak legim fre epi pafwa magazen yo itilize pwòp anbalaj yo. Sepandan, tout gwosè pòsyon antye, pre-koupe, tranch oswa endividyèl san sòs oswa tranpe yo gen dwa. Gen kèk lòt règ, kidonk al gade nan lis manje ou a nan app a pou plis detay.

Mwen pa t 'kapab achte sa a!
Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, n ap resevwa yon avi nan biwo WIC Eta a. Nou revize tout atik ou pale nou sou epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt yo disponib pou ou!

Dwa ak Responsablite WIC

Dwa ak Responsablite WIC
Revize 06/01/2020

Nou kontan wè w nan WIC jodi a epi nou kontan ede w!

Mwen gen dwa pou:

 • Resevwa benefis pou achte manje ki an sante. Mwen konnen WIC pa bay tout manje mwen bezwen yo.
 • Jwenn enfòmasyon sou manje an sante ak lavi aktif.
 • Resevwa èd ak sipò ak bay tete.
 • Resevwa enfòmasyon sou vaksen ak lòt sèvis sante ki ka ede m.
 • Tretman san patipri ak respè nan men anplwaye WIC ak anplwaye magazen yo. Si yo pa te trete m jis, mwen ka pale ak yon sipèvizè WIC. Mwen ka mande direktè WIC la oswa Biwo WIC Eta a pou yon konferans oswa yon odyans si mwen pa dakò ak desizyon konsènan kalifikasyon mwen.
 • Pwoteksyon dwa sivil. Estanda kalifikasyon Pwogram WIC yo se menm pou tout moun kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj oswa andikap.

Responsablite mwen:

 • Mwen dakò pou m bay enfòmasyon vrè ak konplè sou:
 • Revni mwen. Mwen pral fè anplwaye yo konnen tout sous revni lakay mwen. Mwen pral rapòte nenpòt chanjman.
 • Patisipasyon mwen nan Medicaid, Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP), oswa Pwogram Travay Fanmi (TANF). M ap fè WIC konnen si m sispann patisipe nan yon pwogram ki fè m kalifye pou WIC.
 • Eta mwen bay tete. Mwen pral fè WIC konnen si mwen diminye oswa si mwen sispann bay tete.
 • Eta gwosès mwen an.
 • adrès mwen. Mwen pral rapòte chanjman nan adrès mwen oswa enfòmasyon kontak mwen. Mwen ka mande pou yon Verifikasyon Sètifikasyon (VOC) si m ap demenaje soti nan eta a pou rann li pi fasil jwenn WIC nan nouvo eta mwen an.

Mwen dakò swiv règ yo. Mwen pral:

 • Trete anplwaye klinik yo ak anplwaye magazen yo ak respè. Mwen pap fè sèman, rele, menase oswa fè pèsonn mal.
 • Sèvi ak manje WIC mwen yo pou manm fanmi yo te ba yo pou yo.
 • Retounen manje siplemantè mwen pa ka itilize nan klinik la.
 • Pa janm ofri pou vann, bay, oswa echanj manje WIC mwen, fòmil tibebe oswa kat eWIC mwen. Sa gen ladann poste yo sou entènèt, oswa retounen yo nan magazen an.
 • Nenpòt manje oswa fòmil mwen ofri pou vann oswa bay ki se menm jan ak manje WIC oswa fòmil mwen te resevwa yo pral sipoze manje WIC. Y ap mande m pou m ranbouse pwogram nan pou manje oswa fòmil la.
 • Resevwa benefis nan men yon sèl klinik WIC alafwa. Mwen konprann ke patisipasyon doub se ilegal.
 • Kenbe randevou mwen yo oswa rele klinik la pou yon lòt randevou. Mwen konprann mwen ka retire mwen nan pwogram nan si mwen pa pran benefis pou de mwa afile.
 • Pote kat eWIC mwen avèk mwen lè mwen ale nan klinik la pou mwen ka chaje avantaj mwen sou kat la.
 • Pwoteje kat eWIC mwen an tankou yon kat debi, pou anpeche li pèdi, vòlè, domaje oswa detwi.
 • Di anplwaye WIC san pèdi tan si yo pèdi oswa yo vòlè kat eWIC mwen an. Mwen konprann pral gen yon peryòd datant twa jou pou ranplase kat mwen an. Mwen p ap eseye sèvi ak yon kat mwen te rapòte pèdi.
 • Pa pataje kat mwen oswa nimewo PIN mwen an ak pèsonn eksepte sa mwen otorize pandan mwen nan klinik la.
 • Swiv règ ak enstriksyon ki nan tiliv Manje Otorize WIC Utah.

Akò:

Mwen te li oswa yo te avize m sou dwa ak responsablite mwen (enprime sou devan an). Si mwen pa suiv règ sa yo, mwen konprann yo ka mande m pou m ranbouse WIC pou nenpòt avantaj fanmi mwen te resevwa. Mwen konprann tou mwen ka pèdi benefis nan lavni epi mwen ka retire mwen nan pwogram WIC la.
Sètifikasyon sa a ap ranpli ak resevwa asistans federal la. Mwen sètifye ke enfòmasyon mwen bay yo kòrèk dapre sa mwen konnen. Anplwaye pwogram yo ka verifye tout enfòmasyon mwen te bay klinik la. Mwen konnen nenpòt enfòmasyon ki pa vrè mwen te bay pou resevwa benefis WIC manje, ki gen ladan men pa limite a fè yon deklarasyon ki fo oswa ki twonpe oswa defòme, kache, oswa kenbe enfòmasyon ki ka lakòz mwen oblije ranbouse ajans leta a pou valè manje a. yo bay mwen yon fason ki pa kòrèk, epi yo ka soumèt mwen anba pouswit sivil oswa kriminèl dapre lwa leta ak federal.

Mwen konprann mwen menm, paran/gadyen an, oswa yon lòt gadyen ke mwen te idantifye nan klinik la, dwe prezan nan randevou sètifikasyon. Si mwen te deziyen yon prokurasyon (achtè otorize), yo ka pran avantaj WIC mwen yo nan klinik la epi achte avantaj mwen yo nan magazen an pou mwen. Pwokurasyon mwen an ka mennen pitit mwen/pitit mwen yo nan klinik la tou si yo bezwen vizit swivi pou yo ka tcheke wotè ak pwa yo, epi/oswa pou yo teste san yo pou fè tès ki ba. Mwen konprann ke mwen responsab aksyon prokurasyon mwen an. Se responsablite mwen pou m mande prokurasyon mwen pou pataje avèk mwen nenpòt enfòmasyon oswa notifikasyon anplwaye klinik yo bay.

Règ sou enfòmasyon prive WIC:

WIC respekte dwa w genyen sou vi prive. Kòm yon patisipan WIC, ou ka resevwa mesaj tèks rapèl, apèl nan telefòn, lèt, kat postal, oswa imèl. Ou ka mande pou pa resevwa rapèl sa yo. Pou refize voye tèks mesaj, voye tèks STOP nan 22300.

Yo ka pataje enfòmasyon sou patisipasyon w nan pwogram WIC la pou rezon ki pa WIC ak lòt pwogram sante ak nitrisyon ki sèvi moun ki elijib pou pwogram WIC la. Direktè egzekitif Depatman Sante Utah otorize divilgasyon ak itilizasyon enfòmasyon konfidansyèl WIC pou sèten pwogram pou wè si w kalifye pou sèvis yo; fè kontak; pou pataje enfòmasyon sante ki nesesè yo ak pwogram ou deja patisipe nan; rasyonalize pwosedi administratif ant pwogram yo; epi ede evalye sante jeneral fanmi Utah yo atravè rapò ak etid. Ou ka mande anplwaye WIC plis enfòmasyon sou pwogram sa yo.

An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA.
Moun ki andikape ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou depoze yon plent pou yon pwogram diskriminasyon, ranpli Fòmilè Plent pou Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) yo jwenn sou Entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa: (1) pa lapòs: Depatman Agrikilti Ameriken, Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; oswa (3) imèl:[imèl pwoteje]
Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

Dwa ak Responsablite

DERECHOS Y RESPONSABILITES

Revize 06/01/20
¡Estamos felices que haya venido a WIC hoy y con gusto le atenderemos!
Yo gen dwa a:
• Resevwa benefis pou achte alimentos saludables. WIC pa gen okenn prèv pou tout manje ki nesesè yo.
• Recibir información acerca de cómo alimentarse saludablemente y cómo tener una vida activa.
• Recibir ayuda en cuanto a lactancia.
• Resevwa enfòmasyon sou vaksinasyon ak lòt sèvis sante ki ka ede m.
• Recibir un trato justo y respetuoso de los empleados de WIC y de la tienda. Si no recibo un trato justo, can hablar con un supervisor de WIC. Si no estoy de acuerdo con mi elejibilidad para el programa, ka mande pou pale ak pèsonèl nan biwo WIC del estado pou yon konferans ou audience.
• Pwoteksyon mis dwa civils. La reglamentación para la elejibilidad y la participación en el programa WIC son iguales para todos sin importar raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad.
• Privalite. Politik prive prive WIC la jwenn nan fòm lan ranvèse sa a.
Mis responsabilidades son:
Entiendo ke daré enfòmasyon kòrèk ak konplè sou:
• Mis ingresos. Daré enfòmasyon sou revni de tout moun nan mwen kay. Enfòme w pèsonèlman sou WIC si gen chanjman nan revni.
• Mi patisipasyon nan Medicaid, Programa SNAP, o el Programa de Empleo Familiar (TANF). Enfòme w pèsonèlman sou WIC si mwen pa patisipe nan pwogram sa yo.
• Mi estado de lactancia. Enfòme w pèsonèlman sou WIC si mwen pa janm kite manman an oswa mwen renmen anpil.
• Mi estado de embarazo.
• Mi direksyon. Enfòme w pèsonèlman sou WIC de chanjman nan mwen adrès oswa telefòn. Ou ka mande yon Verifikasyon Sètifikasyon (VOC) si w ap voye yon fason ki soti nan eta a pou w ka jwenn plis fasil pou w antre nan WIC nan nouvo eta a.
Entiendo que debo swiv règleman sa yo:
• Tratar con respeto a los empleados de la clínica y de la tienda. No diré malas palabras, no gritaré, no amenazaré o lastimaré a nadie.
• Sèvi ak manje WIC pou manm fanmi yo ki te emèt yo.
• Devolver a la clínica comida extra que no use.
• Pa gen okenn vendeur, remèt oswa intercambiar los alimentos de WIC, fórmula infantil o tarjeta eWIC. Esto inclue por el Internet, o devolverlos a la tienda. Kèlkeswa aliman ki vann oswa ki bay lanmè a menm ak aliman WIC, yo pral pran kòm manje nan WIC. Esto resultará en que yo tenga que pagar al programa.
• Recibir benefis nan klinik yon fwa. Entiendo que participar en más de una clínica de WIC se ilegal.
• Asiste a todas mis citas o llamar a la clínica para cambiar la cita. Entiendo que si falto a mis citas dos meses seguidos, se me puede retirar del programa.
• Lleva mi tarjeta eWIC cuando vaya a la clínica para que mis beneficios se puedan recargar a mi tarjeta.
• Cuidar mi tarjeta eWIC como una tarjeta de débito, evitando que se pierda, sea robada, dañada o destruida.
• Enfòme a los anplwaye de WIC si pèrdi o me robaron mi kat eWIC. Entiendo que habrá un período de espera de tres días para reemplazar mi tarjeta. Pa eseye itilize yon kat rapò kòm pèrdu.
• Pa pataje mwen kat oswa nimewo PIN ak pèsonn, eksepte ak moun ki otorize lè yo te nan klinik la.
• Swiv las règ ak enstriksyon nan fèy “Alimentos Autorizados por WIC”.

Akò:

Yo he leído o se me ha informado de mis derechos y responsabilidades (impresos al reverso). Si no sigo estas reglas, entiendo que se me can demanda que reembolse a WIC los beneficios que recibió mi familia. También entiendo que puedo perder beneficios futuros y que me retire del programa de WIC.
Esta certificación se ap mennen yon kabo ak asistans federal. Sètifika ke la enfòmasyon ke li bay yo kòrèk dapre mwen leal konnen ak konprann. Pwogram pèsonèl la ka verifye tout enfòmasyon ke li te prezante nan klinik la. Se ke nenpòt enfòmasyon fo ke li te bay pou resevwa benefis nan manje nan WIC, ki gen ladan, men pa gen okenn limitasyon pou fè yon deklarasyon fo oswa falsifye, kache ou kache verite a ka bay rezilta ke ajans lan pida reembolso del valor de los alimentos. ke incorrectamente se me dieron y can ser sujeto a un juicio civil o criminal bajo la ley federal y estatal.
Entiendo que yo, el padre/tutor o el tutor adicional que li otorize nan klinik la, li dwe prezan nan sitasyon sètifikasyon an. Si li chwazi yon apoderado, li ka rekonèt li epi chanje mis benefis WIC. Mi apoderado también puede llevar a mis hijos, a la clínica de WIC si li nesesè ke se les tome el peso, la estatura ak yon echantiyon ti kras de sangre la cuál detekte si el nivel de fer is bajo. Entiendo que soy responsable pou las acciones de mi apoderado. Es mi responsabilidad pedirle a mi apoderado que comparta conmigo cualquier información o notificación proporcionada por el personal de la clínica.

Poliza sou vi prive WIC:
WIC respekte dwa ak vi prive. Ou ka resevwa mesaj tèks, apèl pou telefòn, kat, kat postal oswa lèt elektwonik pou sonje sit yo. Ou ka mande pa resevwa dosye yo. Si opta pa resevwa tèks, mande mesaj tèks nan nimewo 22300 ak la palabra STOP.
Enfòmasyon sou patisipasyon an nan pwogram WIC kapab pataje ak lòt pwogram sante ak nitrisyon. El Director Ejecutivo del Departamento de Salud de Utah gen otorizasyon ke se konpati ak itilize enfòmasyon konfidansyèl WIC ak sèten pwogram pou wè si ou kalifye pou resevwa sèvis sa yo; para informarle sobre programas disponibles; para compartir información de salud necesaria con programs en los cuales y usted está participando; para simplifier los procedimientos administrativos entre los programas y para ayudar a evaluar la salud general de las familias de Utah a través de informes y estudios. Ou ka mande w plis enfòmasyon pèsonèl WIC sou pwogram sa yo.

De conformité avec la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programs del USDA discriminación sobre la base de raza, color, nacionalidad, sex, discapacidad, age, o en represalia oswa venganza pou aktivite prèv dwa sivil yo nan nenpòt pwogram oswa aktivite reyalize oswa finansman USDA.
Las personas con handicaps que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (pa egzanp, sistèm Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local). ) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o andikap del habla can comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka bay nan lòt lang.
Pou prezante yon denonsyasyon diskriminasyon, ranpli Formulario Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) ki disponib sou liy sou: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ak nan nenpòt biwo. del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Pou mande yon kopi fòm de denonsyasyon, llame al (866) 632-9992. Pou w ale nan fòm ou nan lèt la nan USDA pou: (1) adrès: US Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; o (3) adrès elektwonik: [imèl pwoteje]
Enstitisyon se yon founisè ki ofri egalite opòtinite.

JPMA, Inc.