Vermont WIC

Acha ak eWIC

Ki moun ki rele
Pou aktive kat ou, pou rapòte yon kat ki pèdi oswa yo vòlè, oswa tcheke balans WIC ou:

Sèvi ak kat eWIC ou

Aktive Kat ou a

Lè w resevwa kat eWIC ou nan klinik la, siyen do a epi mete nimewo idantifikasyon pèsonèl 4 chif oswa PIN w. Pou mete yon PIN, ou ka swa:

 • Rele Sèvis Kliyan WIC EBT nan 1-855-769-8890
 • vizite nan Sit entènèt WIC EBT (Ou dwe kreye yon non itilizatè ak yon modpas pou kreye kont ou. Kòmanse pa chwazi "Vermont" nan meni ki dewoule sou pòtal moun ki gen kat la.)

Lè w ap kreye yon PIN, gen ou dat nesans, kòd postal e eNimewo kat WIC pare.

Yon fwa ou kreye yon PIN, kat eWIC ou a pare pou itilize nan yon makèt otorize WIC.

Konnen Balans kont kat eWIC ou a

Nan kòmansman chak mwa, pake manje konplè w ap disponib. Pou tcheke balans ou pandan tout mwa a, ou kapab:

 • Rele 1-855-769-8890 oswa tcheke sit entènèt la https://connectebt.com/ (nimewo telefòn la ak sit entènèt la sou do kat eWIC ou a)
 • Tcheke balans final la sou resi w apre w fin achte manje WIC.
 • Tcheke balans kòmansman ou nan Sèvis Kliyan anvan ou achte.
Lis Manje ak Gid Acha

Klike anba a pou w wè lis manje Vermont WIC la.

Klike anba a pou w wè Pwogram Vermont ak Gid pou fè Acha
Konprann Benefis Nitrisyon ou yo
Atik ki nan pake manje WIC ou a gen ladan kantite espesifik pou chak kategori manje. Pa egzanp:

  • 4 galon lèt ki pa gen anpil grès (ou chwazi 1% oswa ekreme selon preferans ou);
  • 36 ons sereyal manje maten (ou chwazi cho oswa frèt nan lis apwouve a);
  • 32 ons grenn antye (ou chwazi nan pakè 16 ons apwouve pen ble antye, diri mawon, ble antye oswa tortiy mayi, oswa pasta ble antye).
  • Benefis fwi ak legim se yon kantite dola, pa egzanp: $8 pou timoun ak $11 pou fanm (ou chwazi fwi ak legim ki fre, nan frizè oswa nan bwat).

Detay pou tout pwodwi manje WIC pèmèt yo jwenn nan la Pwogram WIC Vermont ak Gid Manje. Gade isit la oswa pran yon kopi nan biwo WIC lokal ou a.

Asire w ou achte tout manje WIC ou yo chak mwa kote yo kredite kont ou. Manje ki poko achte yo pa “repòte” donk asire w ke w achte tout manje WIC w yo anvan dènye jou chak mwa. Tout kont WIC yo “zero” nan fen mwa a.

Acha ak kat eWIC ou
 • Achte sa ou bezwen. Ou pa bezwen achte tout manje ou an menm tan!
 • Fè kat ou pare nan chèk deyò.
 • Glise Kat eWIC ou nan kòmansman tranzaksyon an.
 • Antre PIN ou epi peze bouton antre sou klavye a.
 • Kesye a pral eskane manje ou yo.
 • Y ap dedwi kantite manje ki apwouve ak kantite fwi ak legim ou achte nan kont WIC ou a.
 • Kesye a ap ba ou yon resi ki montre balans benefis ou ki rete yo ak dat benefis yo ekspire.
 • Li enpòtan pou w toujou sonje glise kat eWIC ou anvan nenpòt lòt fòm peman.
 • Nenpòt balans ki rete yo ka peye ak lajan kach, EBT, SNAP, oswa lòt fòm peman magazen an aksepte.
Konsènan PIN mwen an
Kisa yon PIN (Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl) ye?

Yon PIN se yon nimewo sekrè ki gen kat chif ki, ansanm ak kat la, pèmèt aksè a avantaj WIC ou yo. Lè w ap chwazi yon PIN, chwazi kat nimewo ki fasil pou w sonje, men ki difisil pou yon lòt moun konnen (pa egzanp, anivèsè nesans paran w oswa pitit ou).

 • PA ekri PIN ou sou kat ou a.
 • PA bay okenn moun ou pa vle sèvi ak kat ou a PIN ou. Si yon moun konnen PIN ou epi sèvi ak kat ou pou jwenn benefis manje ou san pèmisyon ou, benefis sa yo p ap ranplase.

E si mwen bliye PIN mwen oswa mwen vle chanje li?

Ou ka chanje PIN ou plizyè fason:

 • Vizite kont sou entènèt ou a nan connectebt.com
 • Rele nimewo gratis ki sou do kat eWIC ou a.

E si mwen antre move PIN?

PA eseye devine PIN ou a. Si PIN kòrèk la pa antre nan twazyèm eseye, PIN ou a ap fèmen. Sa fè kòm yon pwoteksyon kont yon moun ki devine PIN ou ak resevwa benefis manje ou. Gen de fason pou debloke kat ou a:

 • Rele nimewo gratis ki sou do kat eWIC ou a
 • Rete tann jiska minwi epi kont ou pral debloke otomatikman
JPMA, Inc.