Kat WIC Wyoming

Byenveni nan Wyoming WIC Program!

Èske w gen aplikasyon mobil WICShopper? Si ou pa, tanpri itilize lyen ki anba yo!

 

WICShopper sou magazen app
WICSHopper sou Google Play
Ki moun pou kontakte pou èd
 • Si w gen pwoblèm ak aplikasyon WICShopper
 • Rele klinik WIC lokal ou a
  • Si kat ou pèdi oswa yo vòlè li
  • Si w gen pwoblèm ak kat ou
  • Si w gen kesyon sou manje WIC oswa sou kantite lajan yo
  • Si w pa t kapab achte yon manje ke w panse WIC apwouve
 • Si klinik WIC lokal ou a pa ouvri oswa ou pa ka kontakte yo rele liy sèvis kliyan WIC State Agency nan 1-888-WYO-WEST (1-888-996-9378)
Wyoming WIC Videyo
Èske w nouvo nan WIC? Tanpri gade videyo WIC ki anba a!

Konsèy ak FAQ

Jwenn yon klinik WIC

Sèvi ak "Jwenn yon biwo WIC” bouton nan aplikasyon WICShopper. Ou ka jwenn direksyon nan klinik ou a epi rele yo dirèkteman nan aplikasyon an.

Kisa pou w pote nan randevou sètifikasyon w la

Pou chak moun k ap aplike w ap bezwen pote 3 atik...

 1. Idantifikasyon (egzanp ki nan lis anba a)
  • Lisans chofè aktyèl la
  • Foster Child Legal Papers
  • Dokimantasyon Lopital
  • Dosye Vaksinasyon
  • Kat Konsila Meksiken
  • Kat Elektoral Meksiken
  • Militè nan ID tribi
  • Orijinal oswa Kopi sètifye Batistè
  • Kat Sekirite Sosyal orijinal
  • Paspò/ID Gouvènman Ameriken an
  • ID travay/lekòl
  • Kat idantite Wyoming 
 1. Prèv adrès (egzanp ki nan lis anba a)
  • Deklarasyon Labank ak Adrès
  • Anrejistreman machin/Asirans
  • Lapòs Gouvènman an ak Kouran Postmark
  • Resi lwaye oswa ipotèk
  • Akò lokasyon
  • Avi Elijiblite SNAP
  • Sèvis piblik oswa lòt bòdwo
  • W-2 oswa Tax Return
  • Deklarasyon ekri patwon oswa pwopriyetè a
 1. Prèv revni (egzanp ki nan lis anba a)
  • Tcheke souch yo
  • Kont chèk/Epay/CD (yo)
  • Sipò pou Timoun/Pansyon alimantè
  • Asistans Enfimite (SSI) Foster Plasman/Lèt Prim
  • Konje Militè & Deklarasyon Salè (LES) Dokimantasyon pou Travay Endepandan
  • Avi Elijiblite SNAP Lèt Prim Elèv
  • Lèt Prim TANF
  • Lèt/Avi pou Chomaj
  • Verifikasyon WIC Sètifikasyon (VOC)W-2 Form oswa Tax Returns
  • Deklarasyon Ekri Anplwayè a
  • Verifikasyon Medicaid Wyoming

Chak moun k ap aplike pou WIC dwe prezan fizikman nan moman randevou sètifikasyon an (gen kèk eksepsyon).

Sèvi ak Kat WYO WEST ou a
 • Achte manje WIC sèlman nan magazen otorize yo. Magazen yo pral gen yon kole fenèt ki idantifye yo kòm aksepte kat WYO WEST la.
 • Pran kat WYO WEST ou a, Gid pou fè Acha Manje ou ak resi balans kat la avè w nan magazen an.
 • Anvan yo tcheke manje yo, fè kesye a konnen w ap itilize kat WYO WEST ou a.
 • Manje WIC ou yo pa fè sa bezwen separe ak rès makèt ou yo.
 • Magazen yo pa gen kapasite pou pèmèt ou achte atik ki pa nan Gid pou Acha Manje WIC la. Si ou jwenn yon atik ke ou pa t 'gen dwa achte ke ou kwè se yon atik otorize, ou ka rapòte li lè w chwazi "Mwen pa t' kapab achte sa" nan aplikasyon WICShopper oswa lè w voye foto atik la nan imèl bay. [imèl pwoteje] .
 • Lè w ap chwazi manje WIC ou yo, veye balans ons oswa resipyan ki rete yo pou asire ke gwosè pake w chwazi yo ap anfòm nan kantite ki chaje sou kat fanmi w la.
 • Pandan kesye a ap ba ou yon seri resi:
  1. Resi Balans Kòmansman an ap fè w konnen ki avantaj ki genyen kounye a chaje sou kat ou a.
  2. Resi Bondye vin delivre/Itilizasyon an ap fè w konnen sa ki pral soti nan kat ou a. Ou gen opsyon pou apwouve oswa refize sa ki pral debite nan kat ou a.
  3. Resi Balans Finan an ap fè w konnen sa w rete sou kat ou a apre w fin achte WIC ou a. Kenbe resi sa a pou w konnen sa ki rete sou kat ou a pou pwochen fwa w ap achte.
  4. Resi magazen an, kenbe sa a ak resi yo si ou gen nenpòt pwoblèm pandan tranzaksyon ou a pou montre klinik WIC ou a pou rezoud pwoblèm nenpòt pwoblèm.
 • Apre ou fin peye pou atik WIC ou yo, w ap peye pou atik ki pa WIC ou yo ak yon lòt fòm peman ki pral enkli nenpòt depase ou genyen nan Fwi ak Legim ou yo (yo rele tou split tender).
 • Si gen nenpòt erè kat nan magazen an, w ap bezwen retounen nan klinik WIC ou a pou rezoud pwoblèm nan.
 • Ou pa gendwa retounen manje WIC ou yo nan magazen an pou lajan kach, kredi oswa lòt bagay.
 • Tanpri trete anplwaye magazen yo ak respè ak koutwazi.
 • Si w gen pwoblèm nan magazen an, pale ak manadjè magazen an pou rezoud pwoblèm nan. Si manadjè a se
  pa kapab rezoud pwoblèm nan, rele klinik WIC ou oswa liy sèvis kliyan WIC State Agency nan 1-888-WYO-WEST. Asire w ke w kenbe tras non magazen an, dat/lè, non moun ki enplike yo, epi sove resi w yo.
Konsèy Shopping
 • Pa bliye pote kat WYO WEST ou avèk ou nan magazen an!
 • Eskane pwodwi nan aplikasyon WICShopper pou asire w yo elijib pou WIC. Sonje verifye ke ou aktyèlman gen benefis yo achte pwodwi a!
 • Sèvi ak Gid pou fè Achat Manje Wyoming ou a nan aplikasyon WICShopper (oswa vèsyon enprime w la) pou w wè manje WIC ou ka achte.
 • Ou ka itilize kat rabè, manifakti ak koupon magazen.
Analyse pwodwi ak aplikasyon WICShopper

Q: Mwen te tcheke kèk manje oswa mwen te antre nan yon nimewo UPC epi mwen wè kèk mesaj diferan. Kisa yo vle di?

A: Mesaj yo se:

 • Nou pèmèt yo – Atik sa a kalifye pou WIC! Yon bagay ou dwe konnen se ou ta ka wè yon atik gen dwa, men li pa fè pati benefis manje WIC ou yo, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon manman ki bay tete konplètman vin pwason nan bwat. Si yon fanm ki bay tete totalman pa nan fanmi w, pwason nan bwat p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi ou p ap kapab achte pwason nan bwat nan rejis la.
 • Pa Ase Benefis – Yo te preskri w benefis sa yo, sepandan ou pa gen ase nan kategori sa a pou achte pwodwi ou tcheke a.
 • Pa gen Benefis Elijib – Sa vle di ke ou tcheke yon pwodwi ki elijib WIC, men li pa fè pati benefis manje WIC ou, kidonk ou pa ka achte li ak WIC. Pa egzanp, yon timoun ki gen yon ane resevwa lèt antye. Si w pa gen yon timoun ki gen yon ane nan fanmi w, lèt antye p ap fè pati benefis manje WIC ou yo, epi w p ap kapab achte lèt antye nan rejis la.
 • Pa yon atik WIC – Sa vle di WIC pa apwouve atik sa a. Si w panse ou ta dwe kapab achte manje sa a ak benefis WIC manje, fè nou konnen lè w itilize “Mwen pa t 'kapab achte sa a!” bouton nan aplikasyon sa a.

Q: Mwen te eseye analize fwi ak legim fre. Swa yo pa eskane oswa yo vini kòm yo pa pèmèt. Poukisa?

A: Aplikasyon an pa ka tcheke fwi ak legim fre epi pafwa magazen yo itilize pwòp anbalaj yo. Sepandan, tout gwosè pòsyon antye, pre-koupe, tranch oswa endividyèl san sòs oswa tranpe yo gen dwa. Gen kèk lòt règ, kidonk al gade nan Gid pou fè makèt Manje ou a nan app a pou plis detay.

Sèvi ak "Mwen pa t 'kapab achte sa a!" nan aplikasyon WICShopper

Q: Ki lè mwen ta itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!”? E kisa li ye?

A:  "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” pèmèt ou di WIC lè yo refize yon atik manje w ap eseye achte nan rejis la. Lè w itilize, "Mwen pa t 'kapab achte sa a!” nan aplikasyon WICShopper, ajans leta WIC la ap resevwa yon avi. Ajans leta WIC la pral revize tout atik yo soumèt epi travay avèk magazen yo pou fè manje ki pèmèt ou disponib!

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Limit responsabilite nou ak non-diskriminasyon

Deklarasyon USDA sou non diskriminasyon

Revize septanm 2020

An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA.

Moun ki andikape ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon pwogram yo (egzanp Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken, elatriye), ta dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki mal pou tande oswa ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa angle.

Pou depoze yon plent pou yon pwogram diskriminasyon, ranpli Fòmilè Plent pou Diskriminasyon Pwogram USDA, (AD-3027) yo jwenn sou Entènèt nan: Kouman pou Depoze yon Plent, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt ki adrese USDA epi bay nan lèt la tout nan enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm oswa lèt ou ranpli bay USDA pa:

 (1) lapòs: Depatman Agrikilti Ameriken

                      Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la

                      1400 Endepandans Avenue, SW

                      Washington, DC 20250-9410;

(2) faks: (202) 690-7442; oswa

(3) imèl:    [imèl pwoteje].

 

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egal.

JPMA, Inc.