ဒီစီ WIC

LISTA DE ALIMENTOS

ထိရောက်သောဇန်နဝါရီလ 2016

Opciones de granos integrales al 100%

ကုန်ပစ္စည်းများlácteos, soya y huevos

Frijoles / habichuelas / porotos y mantequilla de maní

စီရီရယ်

100% Jugo

သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

Lactancia, conservas de pescado y alimentos para bebésတို့ဖြစ်သည်

ဝယ်ယူရန်သိကောင်းစရာများ