ကော်လိုရာဒို WIC

कसलाईफोनगर्ने

आफ्नो WIC क्लिनिकमाफोनगर्नुहोस्यदि:

 • तपाईँसँग WIC खाद्यहरूवारकमहरूबारेप्रश्नहरूछन्भने။
 • तपाईँलाईलागेको WIC स्वीकृतखाद्यतपाईँलेकिन्नसक्नुभएनभने။
 • तपाईँकोकार्डहरायो, चोरीभयोवाबिग्रियोभने

1-844-234-4 9 50 ကျွန်ုပ်၏…

 • तपाईँलाईआफ्नोपिन (पिआइएन) रिसेटगर्नुवापरिवर्तनगर्नुपऱ्योभने။

सामान्यप्रश्नहरू

यदिमेरोकार्डहरायोवाचोरीभयोभनेमैलेकेगर्नुपर्छ?

पहिलेआफ्नोपिनपरिवर्तनगर्नुहोस्, अनितुरुन्तैआफ्नोस्थानीय WIC कार्यक्रममाफोनगर्नुहोस्။ उनीहरूलेअरूलाईतपीँकोखाद्यलाभहरूप्रयोगगर्नबाटरोक्नेछन्रतपाईँलाईनयाँकार्डदिलाउनमद्दतगर्नेछन्။

यदिमेरोकार्डलेकामगरेनभनेकेहुन्छ?

आफ्नोकार्डकोपछाडिपट्टिभएकोटोलफ्रिनम्बरमावाआफ्नोस्थानीय WIC कार्यक्रममाफोनगर्नुहोस्။

मैलेकहिलेमेरालाभहरूप्राप्तगर्छु?

WIC कार्यालयमालोडगरिएकाखाद्यलाभहरूतुरुन्तैउपलब्धहुनेछन्။ आगामीमहिनाहरूकालागिखाद्यलाभहरूतपाईँको eWIC कार्डमासुरुमितिकोमध्यरातमाराखिनेछरअन्तिममितिकोमध्यरातमातीलाभसकिनेछन्။

लाभहरूप्रयोगगरिसकेपछिमैलेमेरोकार्डकेगर्नुपर्छ?

आफ्नो eWIC कार्डजोगाएरराख्नुहोस्! तपाईँकासम्पूर्ण WIC खाद्यहरूखरीदगरिसकेपछिपनि, तपाईँकोकार्डपुन: प्रयोगगर्नसकिन्छ။ तपाईँकालाभहरूकोआगामीसेटत्यहीकार्डबाटखरीदगरिनेछ။

ငါ့လက်ျာဘက်ဂုန်ဆန်ကင်နေးလ်နှင့်အာရုန်စကင်နမ်ရိုင်ယဲလ်ကလီကေးရှင်းစင်ကာပူအုပ္စု?

यदितपाईँचाहनुहुन्छभनेअरूकसैलाईकिनमेलगराउनसक्नुहुन्छ။ तपाईँलेउनीहरूलाईआफ्नो eWIC कार्डरपिनदिनसक्नुहुन्छ။ तरसोव्यक्तिविश्वासपात्रभएकोकुरानिश्चितगर्नुहोस्!

यदिसबै WIC खाद्यखरीदगरिएनभनेकेहुन्छ? केतीलाभहरूअर्को महिनामासर्छन्?

अहँ, प्रयोगनगरिएकालाभहरूअन्तिममितिमासकिन्छन्။

खाद्यसूची

एनफ्यामिलकहाँकिन्ने?

तपाईँकोब्यालेन्सजाँचगर्ने

तपाईँलेआफ्नोअकाउन्टकोब्यालेन्सधेरैतरिकालेजाँच्नसक्नुहुन्छ:

 • WICShoppere “पमा“ मेरालाभहरू (ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ”) विकल्पप्रयोगयर्नुहोस्။ ।्नो वर्तमानलाभहरूहेर्नकालागि WICShoppere एपमा
 • पहिलेकोस्टोरकोरसीदजाँचगर्नुहोस्
 • किरानास्टोरकोक्यासियरलाईभेट्नुहोस्वाआफ्नोब्यालेन्सकोप्रिन्टआउटलिनकालागिग्राहकसेवाडेस्कमाजानुहोस्။
 • ब्यालेन्सबुझ्नकालागिआफ्नो eWIC कार्डकोपछाडिरहेकोटोलफ्रिनम्बरमाफोनगर्नुहोस्။
 • आफ्नोब्यालेन्सहेर्नरप्रिन्टगर्नकालागि www.ebtedge.com माजानुहोस्။

तपाईँको eWIC कार्डबाटकिनमेलगर्ने

 • आफूलाईचाहिएकोकुराखरीदगर्नुहोस्။ तपाईँलेसबैखाद्यएकैपटकखरीदगर्नुपर्दैन!
 • बाहिरनिस्कनेबेलामाआफ्नोकार्डतयारराख्नुहोस्။
 • विनिमयकोसुरुमैआफ्नो eWIC कार्डस्वाइपगर्नुहोस्။
 • आफ्नोपिनराख्नुहोस्रकिप्याडमाएन्टरबटनथिच्नुहोस्။
 • क्यासियरलेतपाईँकाखाद्यहरूहेर्नेछन्။
 • स्वीकृतखाद्यवस्तुहरूकोरकमरतपाईँलेखरीदगरेकाफलफूलरसागसब्जीहरूकोडलररकमतपाईँको WIC अकाउन्टबाटघटाइनेछ။
 • क्यासियरलेतपाईँलाईएउटारसीददिनेछन्जसलेबाँकीलाभकोब्यालेन्सरलाभहरूसकिनेमितिदेखाउनेछ။
 • अन्यकुनैकिसिमकोभुक्तानीकालागिआफ्नो eWIC कार्डस्वाइपगर्नुहोस्။
 • बाँकीरहेकोकुनैपनिब्यालेन्सनगद, EBT, SNAP वाभुक्तानीकोअन्यरूपबाटभुक्तानीगर्नसकिनेछ

मेरोपिनकोबारेमा

पिन (पर्सनलआइडेन्टिफिकेसननम्बर) केहो?

पिनचारअङ्ककोगोप्यसङ्ख्याहो, जसलेकार्डसँग, तपाईँलाई WIC लाभहरूमापहुँचराख्नदिन्छ။ पिनछनोटगर्दा, सम्झिनसक्नेसङ्ख्याछनोटगर्नुहोस्, तरत्योअरूलेपत्तानलगाउनेकिसिमकोहोस् (उदाहरणकालागितपाईँकोआमाबाबुवाबच्चाकोजन्ममिति) ။

 • आफ्नोपिनआफ्नोकार्डमानलेख्नुहोस्။
 • आफ्नोकार्डप्रयोगनगरोस्भन्नेलागेकोव्यक्तिलाईपिननदिनुहोस्။ यदिकसैलेतपाईँकोपिनजान्दछरतपाईँकोअनुमतिबिनैतपाईँकालाभहरूलिनकालागितपाईँकोकार्डप्रयोगगर्दछभने, तीलाभहरूप्रतिस्थापितहुँदैनन्။

यदिमैलेमेरोपिनबिर्सिएँवापरिवर्तनगर्नचाहेँभने?

तपाईँलेआफ्नोपिनधेरैतरिकालेपरिवर्तनगर्नसक्नुहुन्छ:

 • www.ebtedge.com माआफ्नोअनलाइनएकाउन्टमाजानुहोस्
 • आफ्नो eWIC कार्डपछाडिभएकोटोलफ्रिनम्बरमाफोनगर्नुहोस्။

मैलेगलतपिनएन्टरगरेँभनेकेहुन्छ?

आफ्नोपिनअनुमानगर्नेप्रयासनगर्नुहोस्။ यदिचौथोप्रयाससम्मपनिसहीपिनएन्टरगरिएनभने, तपाईँकोपिनलकहुनेछ။ तपाईँकोपिनअनुमानगरेरतपाईँकाखाद्यलाभहरूप्राप्तगर्नखोज्नेहरूबाटसुरक्षागर्नत्यसोगरिएकोहो။ आफ्नोकार्डअनलकगर्नकालागिमध्यरातसम्मकुर्नुहोस्, तपाईँकोअकाउन्टस्वत: अनलकहुनेछ။