ဗားမောင့် WIC

ဗားမောင့် WIC

ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ မိခင်အသစ်များ၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့် ကလေးများအတွက် ကောင်းမွန်သောအာဟာရကို အာမခံပါသည်။ Vermont WIC သည် WIC ပါဝင်သူ၏ မိုဘိုင်းအက်ပ်သို့ တိုက်ရိုက် WIC ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရာတွင် ကူညီရန် WICShopper ပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်နေသည်။
JPMA, Inc