टोफु

प्रोटीन, हरेक प्रोटीन !!!

 

तपाईंको WIC फूडहरू प्रयोग गर्न नयाँ तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ?

बेक्ड टोफु लाकहरू
नयाँ Veggie र चामल स्टिअर फ्राई
भीड-मैत्री र बच्चा-स्वीकृत चीनियाँ प्रवेश
टोफु हैक - मिक्स, कोट, स्वैप र माथि
यी WIC फूडहरू प्रयोग गर्न नयाँ विचारहरू हेर्नुहोस्!
टोफू स्क्रैबल
जेपीएमए, इंक