کینټوکي

د WIC تصویب شوی خواړه

10/01/2021 – 9/30/2023

Version en Español

غله

جوس

شیدې، سویا شیدې، مستې، پنیر، هګۍ

وچې لوبیا او وچې نخود، د نخود مکھن

د ماشومانو خواړه

د شیدو ورکول

غلجات

میوه او سبزيجات

د ماشومانو خواړه

د خوړو په لیست کې بدلونونه

WIC

JPMA, Inc.