کینټوکي

د WIC لپاره Alimentos Autorizados

10/01/2021 – 9/30/2023

د انګليسي نسخه

غله

جوس

Leche، Leche de soya، Yogur، Queso، Huevos

Frijoles o arvejas/chicharos, Mantequilla de maní/cacahuate

توفو، پیسکاډو

د شيدو ورکول

غلجات

میوه او سبزیجات

Alimentos para lactantes

WIC

JPMA, Inc.