ورمونټ WIC

ورمونټ WIC

د امیندوارو میرمنو، نویو میندو، ماشومانو او کوچنیو ماشومانو لپاره د ښه تغذیې ډاډ ترلاسه کول. ورمونټ WIC د WICShopper برنامه کې برخه اخلي ترڅو د WIC برخه اخیستونکي ګرځنده اپلیکیشن ته د WIC خدماتو وړاندې کولو کې مرسته وکړي.
JPMA, Inc.