پروګرام WIC دی یوتا

Alimentos Autorizados
د WIC لپاره

د 2021 کال د اکتوبر په میاشت کې اغیزمن

د انګليسي نسخه

د ماشومانو تغذیه

Leche، Queso، Huevos، Yogur

جوس

سبزیجات او میوې

Frijoles y Lentejas، Mantequilla de Maní، Pescado Enlatado

غله

غلجات

JPMA, Inc.