نکات خریداری

غذای بچه

وبیا، نخود و عدس

 

 

 

حبوبات غذای صبح - سرد
Сыр
تخم ها

ماهی - کنسرو و خریطه ها

ВА ВИК

میوه ها / سبزیجات - تازه

آب میوه

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

ВА ВИК

شیر

شیر - ماست
مسکه موم پلی
نوشابه سویا

(ТОФУ) توفو

ВА ВИК

انتخاب غله جات سبوس دار

وزارت صحت ایالت واشنگتن
(ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА ВАШИНГТОН)
Условия WIC
(ПРОГРАММА ПИТАНИЯ WIC)
1-800-841-1410
www.doh.wa.gov/WICfoods
Если вы хотите, чтобы вы знали, как это сделать, вы можете сделать это.
تغذیه سالم را بسازیم. ما از تغذیه سالم،
Бесплатно
Это было сделано для того, чтобы сделать это.
Программа питания WIC штата Вашингтон
تبعیض قائل نمی شود.
DOH 960-278 Октябрь 2021 г. Дари
برای درخواست این سند به شکل دیگر، به شماره 1410 – 841 – 800 – 1 июнь XNUMX года.
Вашингтонское реле (711)
به تماس شوند یا به آدرس [электронная почта защищена] ایمیل نمایند.

JPMA, Inc.