Colorado WIC

साा ईर गर

ो ो IC IC IC IC IC

 • तपाईँसँग WIC ाद यह वा ररमहरूबारे प ररररररररर
 • ाईँ hod ाा ेागे B WIC द द े े े े
 • ाईँईँो रार डरायो, चोरी भयो ा बि रररयो रेे

1- XNUMX - 844- XNUMX - 234- XNUMX - ९ ५० मा स्वचालित फोनलाइनमा फोन गर्नुहोस् यदि…

 • ाईँ hod ा आफोोोो

ामार य

े ेरो ररररड रा वा चोरी भयो भरे मैेे रे र रररर ररछ?

पहलेे आफआफोोो IC रीहरूेे रू hod ा तपीँतपीँोदय

े ेरो रार डेे राम गरेर भेे रे हुर छहु?

आफोो

ेे रहेेे मेरा ेाभहरू प रररपपत?

WIC रार ययम आगामी महिनाहरूका लागि खाद्य लाभहरू तपाईँको eWIC कार्डमा सुरु मितिको मध्यरातमा राखिनेछ र अन्तिम मितिको मध्यरातमा ती लाभ सकिनेछन्.

ेाभहरू योगयोगयोगेे?

ोोोWWWW रार डा !र राख ुहोसरुहोस ाईँरा पू IC IC IC IC IC ाईँ B ाा रार B ा ेट यही डब ि ि ि ि ि

मैले यदि आफ्नो किनमेल आफैँ गर्न सकिनँ र अरूलाई किनमेल गराउनु पऱ्यो भने के हुन्छ?

यद ाईँ ाहरुहुन ेेेेे तपाईँेे उरीहरीहेाू ोोोोWWWWWW र सो य ा ा ा

यद gây WIC खाद यीदीदएगए? ेे ती hod ारू र रो् महारामा र छर?

, पयोग

खाद य

एफयय

ाईँ B

तपाईँेे आफ ोोो

 • आफ्नो वर्तमान लाभहरू हेर्नका लागि WICShoppere एपमा “मेरा लाभहरू (Lợi ích của tôi)” विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
 • पहलेेेो सटोटो
 • किराना स्टोरको क्यासियरलाई भेट्नुहोस् वा आफ्नो ब्यालेन्सको प्रिन्ट आउट लिनका लागि ग्राहक सेवा डेस्कमा जानुहोस्.
 • ोोोरररररररररररररररररररररररररररररररररर www.ebtedge.com मा जारुहोस।

ाईँ B eWIC रार डब

 • आफूआफूााई ाहह ु तपाईँ hod े ाद र
 • ाहेर रसस कक
 • वन
 • आफआफो
 • वी
 • न यW
 • बाँ B हहह EB EB EB EB EB EB EB

मेरो ेरो ारेमा

पिन (र स) े हो?

ार ार अङ ककक े पनन

 • आफो
 • आफोो यद यदयद

े मैेे मेरो ेर बेरससब?

तपाईँेे आफ ोोो

ेे गे ेर एर टँँ?

आफआफो यद य य ाईँ B नन न आफोो

JPMA, Inc.