Mua sắm với eWIC

Ai gọi giúp đỡ

Bàn trợ giúp của WIC Iowa:

 • Bên trong Iowa - 1-800-532-1579
 • Bên ngoài Iowa - 1-515-281-6650

Gọi cho phòng khám WIC của bạn hoặc bàn trợ giúp Iowa WIC nếu…

 • Bạn có thắc mắc về thực phẩm hoặc số lượng WIC
 • Bạn đã không thể mua một loại thực phẩm mà bạn nghĩ là được WIC chấp thuận

Gọi Dịch vụ khách hàng của eWIC tại 1-844-234-4948 nếu…

 • Thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng
 • Bạn cần đặt lại hoặc thay đổi mã PIN
 • Bạn cho rằng biên lai của mình không khớp với những gì bạn đã mua
Đặt mã PIN của bạn
Trước khi sử dụng thẻ eWIC lần đầu tiên, bạn phải chọn Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) gồm 4 chữ số cho thẻ của mình. Đặt mã PIN của bạn bằng cách gọi cho Dịch vụ khách hàng eWIC theo số 1-844-234-4948 hoặc bằng cách đăng nhập vào www.ebtedge.com
eWIC ở Iowa
eWIC đã được thực hiện thành công ở một số tiểu bang, với nhiều tiểu bang khác đang trong quá trình chuyển đổi. Các quốc gia đã triển khai eWIC lưu ý một số cải tiến cho chương trình WIC, bao gồm:

 • Loại bỏ kiểm tra giấy đã cải thiện trải nghiệm mua sắm cho người tham gia WIC
 • Sự chấp thuận điện tử của các mặt hàng WIC đã cải thiện trải nghiệm thanh toán cho nhân viên thu ngân
 • Xử lý thanh toán điện tử đã cải thiện quy trình đối chiếu cho các nhà bán lẻ
 • Phát hành phúc lợi eWIC đã hợp lý hóa quy trình trong phòng khám WIC
JPMA, Inc.