Biểu trưng WIC của Oregon
AI CẦN GỌI TRỢ GIÚP
 • Gọi cho phòng khám WIC của bạn nếu…

  • Bạn có thắc mắc về thực phẩm hoặc số lượng WIC
  • Bạn đã không thể mua một loại thực phẩm mà bạn nghĩ là được WIC chấp thuận

  Gọi Dịch vụ khách hàng của eWIC tại 1-844-234-4946 nếu…

  • Thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng
  • Bạn cần đặt lại hoặc thay đổi mã PIN
  • Bạn cho rằng biên lai của mình không khớp với những gì bạn đã mua
THIẾT LẬP PIN CỦA BẠN

Trước khi sử dụng thẻ eWIC lần đầu tiên, bạn phải chọn Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) gồm 4 chữ số cho thẻ của mình. Đặt mã PIN của bạn bằng cách gọi cho Dịch vụ khách hàng eWIC theo số 1-844-234-4946 hoặc bằng cách đăng nhập vào www.ebtedge.com

Xem video nhanh này để tìm hiểu thêm về cách đặt mã PIN của bạn

 Ver VIDEO vi español

MUA SẮM BẰNG THẺ EWIC CỦA BẠN

Bạn có thể sử dụng thẻ eWIC của mình giống như thẻ ghi nợ. Xem video này để biết các mẹo hữu ích về cách mua sắm bằng thẻ phúc lợi Oregon eWIC của bạn.

 Ver VIDEO vi español

BẢO VỆ THẺ EWIC CỦA BẠN

Xem video này để biết các gợi ý hữu ích về cách giữ thẻ phúc lợi Oregon eWIC của bạn an toàn.

Ver VIDEO vi español

DANH SÁCH THỰC PHẨM
JPMA, Inc.