گزینه های موقت شیر خشک WIC!

شما صرف می توانید شیر خشک مخصوص لیست شده من جمله امتیازات Women, Infants and Children (زنان، نوزادان و اطفال،WIC) خود را دریافت کنید. WIC نمی تواند فوائد کلی شیر خشک را منتشر نماید. لطفاً چک کرده و ببینید در دوکان نزدیک شما چه شیر خشکی موجود است. در صورت نیاز، با کلینیک WIC خود تماس گرفته و از آنها در قسمت تغییر امتیازات شیر خشک کمک بگیرید.

برای لیست گزینه‌ها و عکس‌های شیر خشک اینجا را فشار دهید.

نکات کلیدی دیگر:

  • فروشگاه ها ملزم به ارائه گزینه های شیر خشک مشخص شده نیستند.

JPMA, Inc.