Filannoowwan Aannan Daa’ima WIC Yeroo Gabaabaa!

Aannan daa’imaa murtaa’e kan faayidaalee Women, Infants and Children (WIC, Dubartoota, Daa’immanii fi Ijjoollee) keessan keessatti tarreeffaman qofa argachuu dandeessu. WIC faayidaalee aannan daa’imaa waliigalaa kennuu hin dandeenye. Kuusaa cinaa keessanii keessa maaltu akka jiru ilaaluuf maaloo mirkaneessaa. Itti aansuun, barbaachisaa yoo ta’e, faayidaalee aannan daa’imaa keessanii jijjiiruu akka gargaaraniif gara kilinika WIC keessaniitti bilbilaa.

Tarree filannoowwanii fi suurawwan aannan daa’imaa argachuuf as tuqaa.

Yaadannoowwan ijoo biroo:

  • Kuusonni filannoowwan aannan daa’imaa murtaa’e kamiyyuu dhiyeessun isaan hin barbaachisu;

 

 

JPMA, Inc.