Dookhyada Caanaha Ilmaha ee Ku meel Gaarka ah ee WIC

Waxaad kaliya ka heli kartaa caanaha sida gaarka ah kuugu qoran gunnooyinkaaga Women, Infants, and Children (WIC, Dumarka, Dhallaanka, iyo Carruurta).WIC ma awoodo inay bixiso gunnooyinka caanaha ilmaha ee guud. Fadlan hubi si aad u aragto waxa yaala dukaanka kuu dhaw. Kadib wac rugtaada caafimaadka ee WIC si ay kaaga caawiyaan inaad badesho gunnooyinkaaga caanaha ilmaha, haddii loo baahdo.

Halkaan taabo si aad u hesho liiska dookhyada caanaha ilmaha iyo sawirada.

Ogaysiisyada kale ee muhiimka ah:

  • Dukaannada lagama rabo inay wax dookhyada caanaha ilmaha oo gaar ah;

 

 

JPMA, Inc.