ግዝያዊ ናይ WIC ፎርሙላ ህጻን መማረጽታት!

ፍሉይ ዓይነት ናይ ህጻን ፎርሙላ ኣብ ዝርዝር ጥቅምታት Women, Infants & Children (WIC፣ ኣንስትን ሕጻናትን ቈልዑን) ጥራይ ክረኽብዎም ይክእሉ። WIC ሓፈሻዊ ጥቅምታት ፎርሙላ ህጻናት ከውጽእ ኣይከኣለን። ብኽብረትኩም ኣብ ቀረባኹም ኣብ ዘሎ መኽዘን እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ይፈትሹ። ብምቅጻል ኣድላይ እንተኮይኑ ናብ WIC ክሊኒክ ብምድዋል ናይ ህጻን ፎርሙላ ክቅየረሎም ሓገዝ ክሓቲ ይክእሉ።

ንዝርዝር መማረጽታትን ስእልታትን ፎርሙላ ህጻናት ኣብዚ ይጠዉቑ።

ካልኦት ወሰንቲ ነጥብታት፡-

  • መኽዘናት ፍሉይ ናይ ህፃን ፎርሙላ መማረፅታት ከቅርቡ ኣይግደዱን።

 

 

JPMA, Inc.