Các Lựa Chọn Sữa Công Thức Dành Cho Trẻ Nhỏ Tạm Thời Của WIC!

Quý vị chỉ có thể nhận được loại sữa công thức dành cho trẻ nhỏ cụ thể được liệt kê trong các quyền lợi Women, Infants, and Children (WIC, Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ) của mình. WIC không thể cấp các quyền lợi sữa công thức chung dành cho trẻ nhỏ. Vui lòng kiểm tra để xem cửa hàng gần quý vị có những sản phẩm nào. Sau đó, gọi cho phòng khám WIC để được hỗ trợ thay đổi quyền lợi sữa công thức cho con quý vị, nếu cần.

Nhấn vào đây để xem danh sách các tùy chọn sữa công thức dành cho trẻ nhỏ và ảnh.

Các lưu ý quan trọng khác:

  • Các cửa hàng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ lựa chọn sữa công thức dành cho trẻ nhỏ cụ thể nào;

 

JPMA, Inc.