نکات خریداری

غذای بچه

لوبیا، نخود و عدس

 

 

 

حبوبات غذای صبح - سرد

پنیر
تخم ها

ماهی - کنسرو و خریطه ها
میوه ها / سبزیجات - تازه

آب میوه

شیر

شیر - ماست
مسکه موم پلی
نوشابه سویا

(TOFU) توفو
انتخاب غله جات سبوس دار

وزارت صحت ایالت واشنگتن
(WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH)
برنامه تغذیه WIC
(WIC NUTRITION PROGRAM)
1-800-841-1410
www.doh.wa.gov/WICfoods
ما فرصت هایی را برای افراد با منابع محدود ایجاد می کنیم که
تغذیه سالم را بسازیم. ما از تغذیه سالم،
شیردهی، دسترسی به غذاهای سالم و فعالیت بدنی حمایت می کنیم.
این موسسه یک ارائه دهنده فرصت برابر است.
Washington State WIC Nutrition Program
تبعیض قائل نمی شود.
DOH 960-278 October 2021 Dari
برای درخواست این سند به شکل دیگر، به شماره 1410 – 841 – 800 – 1 به تماس شوید.
مشتریان ناشنوا یا کسانیکه به سختی میشنوند لطفاً به شماره )Washington Relay( 711
به تماس شوند یا به آدرس [email protected] ایمیل نمایند.

JPMA, Inc.