WIC New Jersey

Gọi cho ai

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc cho văn phòng WIC địa phương của bạn ngay trong ứng dụng! Xem hình ảnh dưới đây để được hướng dẫn. Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng tiểu bang Thứ Hai - Thứ Sáu 8am-4: 30pm tại 1-800-437-9300.

Tìm phòng khám WIC của bạn