WIC Oregon

Mua sắm với eWIC

Ai gọi giúp đỡ

Gọi cho phòng khám WIC của bạn nếu

  • Bạn có thắc mắc về thực phẩm hoặc số lượng WIC
  • Bạn đã không thể mua một loại thực phẩm mà bạn nghĩ là được WIC chấp thuận

Gọi Dịch vụ khách hàng của eWIC tại 1-844-234-4946 nếu như…

  • Thẻ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng
  • Bạn cần đặt lại hoặc thay đổi mã PIN
  • Bạn nghĩ rằng biên lai của bạn không khớp với những gì bạn đã mua
Đặt mã PIN của bạn

Trước khi sử dụng thẻ eWIC lần đầu tiên, bạn phải chọn Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) chữ số 4 cho thẻ của mình. Đặt mã PIN của bạn bằng cách gọi Dịch vụ khách hàng của eWIC tại 1-844-234-4946 hoặc bằng cách đăng nhập vào www.ebtedge.com

Sử dụng thẻ eWIC của bạn

Bạn có thể sử dụng thẻ eWIC của mình giống như thẻ ghi nợ. Đừng quên, bạn vẫn cần Danh sách thực phẩm biết những thương hiệu và kích cỡ được phép. Danh sách thực phẩm đi vào đa ngôn ngữ.

Bảo vệ thẻ eWIC của bạn