科羅拉多WIC

कसलाईफोनगर्ने

आफ्नो WIC क्लिनिकमाफोनगर्नुहोस्यदि:

 • तपाईँसँग WIC खाद्यहरू
 • तपाईँलाईलागेकोWICस्वीकृतखाद्यतपाईँलेकिन्नसक्नुभएनभने。
 • तपाईँको कार्डहरायो, चोरी भयो

- ८४४ - २३४ - ४९५० ...

 • तपाईँलाईआफ्नोपिन(पिआइएन)रिसेटगर्नुवापरिवर्तनगर्नुपऱ्योभने。

सामान्यप्रश्नहरू

यदि मेरो कार्ड हरायो वा चोरी?

पहिलेआफ्नोपिनपरिवर्तनगर्नुहोस्,अनितुरुन्तैआफ्नोस्थानीयWICकार्यक्रममाफोनगर्नुहोस्。 उनीहरूलेअरूलाईतपीँकोखाद्यलाभहरूप्रयोगगर्नबाटरोक्नेछन्रतपाईँलाईनयाँकार्डदिलाउनमद्दतगर्नेछन्。

यदिमेरोकार्डलेकामगरेनभनेकेहुनथ?

आफ्नोकार्डकोपछाडिपट्टिभएकोटोलफ्रिनम्बरमावाआफ्नोस्थानीयWICकार्यक्रममाफोनगर्नुहोस्。

मैले कहिले मेरा लाभहरू प्राप्तगर्म?

WICकार्यालयमालोडगरिएकाखाद्यलाभहरूतुरुन्तैउपलब्धहुनेछन्。 आगामीमहिनाहरूकालागिखाद्यलाभहरूतपाईँकोeWICकार्डमासुरुमितिकोमध्यरातमाराखिनेछरअन्तिममितिकोमध्यरातमातीलाभसकिनेछन्。

लाभहरूप्रयोगगरिसकेपछिमैलेमेरोकककरकक?

आफ्नो eWIC कार्डजोगाएरराख्नुहोस्! तपाईँकासम्पूर्णWICखाद्यहरूखरीदगरिसकेपछिपनि,तपाईँकोकार्डपुन:प्रयोगगर्नसकिन्छ。 तपाईँकालाभहरूकोआगामीसेटत्यहीकार्डबाटखरीदगरिनेछ。

मैलेयदिआफ्नोकिनमेलआफैँगर्नसकिनँरअरूलाईकिनमेलगराउनुपऱ्योभनेकेहुन्छ?

यदितपाईँचाहनुहुन्छभनेअरूकसैलाईकिनमेलगराउनसक्नुहुन्छ。 तपाईँले उनीहरूलाईआफ्नो eWIC तरसोव्यक्तिविश्वासपात्रभएकोकुरानिश्चितगर्नुहोस्!

यदिसबै WIC खाद्यखरीदगरिएनभनेकेहुन्छ? के ती लाभहरू अर्को महिनामासर्छन्?

अहँ, प्रयोग नगरिएकालाभहरू

खाद्यसूची

एनफ्यामिलकहाँकिन्ने?

तपाईँकोब्यालेन्सजाँचगर्ने

तपाईँलेआफ्नोअकाउन्टकोब्यालेन्सधेरैतरिकालेजाँच्नसक्नुहुन्छ:

 • आफ्नोवर्तमानलाभहरूहेर्नकालागिWICShoppereएपमा“मेरालाभहरू(我的福利)”विकल्पप्रयोगगर्नुहोस्。
 • पहिलेकोस्टोरकोरसीदजाँचगर्नुहोस
 • किरानास्टोरकोक्यासियरलाईभेट्नुहोस्वाआफ्नोब्यालेन्सकोप्रिन्टआउटलिनकालागिग्राहकसेवाडेस्कमाजानुहोस्。
 • ब्यालेन्सबुझ्नकालागिआफ्नोeWICकार्डकोपछाडिरहेकोटोलफ्रिनम्बरमाफोनगर्नुहोस्。
 • आफ्नोब्यालेन्सहेर्नरप्रिन्ाागाक www.ebtedge.com माजानुहोस्।

तपाईँको eWIC कार्डबाटकिनमेलगर्ने

 • आफूलाईचाहिएकोकुराखरीदगर्नुहोस् तपाईँले सबैखाद्यएकैपटकखरीदगर्ईै
 • बाहिर निस्कने बेलामा आफ्नो
 • विनिमयकोसुरुमैआफ्नो eWIC
 • आफ्नोपिनराख्नुहोस्रकिप्याडमाएन्टरबटनथिच्नुहोस्。
 • क्यासियरलेतपाईँकाखाद्यहरूहेर्ने
 • स्वीकृतखाद्यवस्तुहरूकोरकमरतपाईँलेखरीदगरेकाफलफूलरसागसब्जीहरूकोडलररकमतपाईँकोWICअकाउन्टबाटघटाइनेछ。
 • क्यासियरलेतपाईँलाईएउटारसीददिनेछन्जसलेबाँकीलाभकोब्यालेन्सरलाभहरूसकिनेमितिदेखाउनेछ。
 • अन्यकुनैकिसिमकोभुक्तानीकालागिआफ्नोeWICकार्डस्वाइपगर्नुहोस्。
 • बाँकीरहेकोकुनैपनिब्यालेन्सनगद,EBT,SNAPवाभुक्तानीकोअन्यरूपबाटभुक्तानीगर्नसकिनेछ

मेरो पिनको बारेमा

पिन (पर्सनलआइडेन्टिफिकेसननम्बर) केहो?

पिनचारअङ्ककोगोप्यसङ्ख्याहो,जसलेकार्डसँग,तपाईँलाईWICलाभहरूमापहुँचराख्नदिन्छ。 पिनछनोटगर्दा,सम्झिनसक्नेसङ्ख्याछनोटगर्नुहोस्,तरत्योअरूलेपत्तानलगाउनेकिसिमकोहोस्(उदाहरणकालागितपाईँकोआमाबाबुवाबच्चाकोजन्ममिति)。

 • आफ्नोपिनआफ्नोकार्डमानलेख्नुहोथथ
 • आफ्नोकार्डप्रयोगनगरोस्भन्नेलागेकोव्यक्तिलाईपिननदिनुहोस्。 यदिकसैलेतपाईँकोपिनजान्दछरतपाईँकोअनुमतिबिनैतपाईँकालाभहरूलिनकालागितपाईँकोकार्डप्रयोगगर्दछभने,तीलाभहरूप्रतिस्थापितहुँदैनन्。

यदि मैले मेरो पिन बिर्सिएँ?

तपाईँलेआफ्नोपिनधेरैतरिकालेपरिवर्तनगर्नसक्नुहुन्छ:

 • www.ebtedge.com माआफ्नोअनलाइनएकाउन्टमाजानुहोस्
 • आफ्नोeWICकार्डपछाडिभएकोटोलफ्रिनम्बरमाफोनगर्नुहोस्。

मैले गलत पिन एन्टर गरेँ भने के हुन्छ?

आफ्नोपिनअनुमानगर्नेप्रयासनगरोथथ यदिचौथोप्रयाससम्मपनिसहीपिनएन्टरगरिएनभने,तपाईँकोपिनलकहुनेछ。 तपाईँकोपिनअनुमानगरेरतपाईँकाखाद्यलाभहरूप्राप्तगर्नखोज्नेहरूबाटसुरक्षागर्नत्यसोगरिएकोहो。 आफ्नोकार्डअनलकगर्नकालागिमध्यरातसम्मकुर्नुहोस्,तपाईँकोअकाउन्टस्वत:अनलकहुनेछ。

JPMA, Inc.