科羅拉多WIC

奇達拉拉哈德萊奧

Soo wac xaruntaada caafimaadka WIC haddii…

 • Aad su'aalo ka qabtid cuntooyinka ama lacagaha WIC。
 • Waxaad wayday cuntooyin aad istidhaahdowaxaa ansixiyay WIC。
 • Kaarkaaga ayaa lumay, la xaday, amawawaxyeelo soo gaadhay。

Soo wac qadka taleefankatooska ah 1-844-234-4950 哈迪…

 • Waa inaad dib u cusboonaysiisaa ama baddashaa PIN-ka。

蘇阿拉哈古德

Maxaan samaynayaa haddii kaadhkayga la xaday ama uu lumo?

Waxaad baddalaysaa marka hore PIN-ka, kadibna wasaad isla markaaba wacaysaa barnaamijka WIC ee deegaanka! Kadibna wasaanu joojin doonaa cid kasta oo isku dayda inay isticmaasho gunnada raashinkawasaananu kaa caawin doonaa sidii aad u heli lahayd kaadh cusub。

卡瓦蘭哈迪 kaarkeyga uusan shaqeynayn?

La soo hadal labarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhkaaga ama barnaamijkaaga deegaanka ee WIC。

Goorma ayaan heleyaa gunnooyin cusub?

Gunnooyinka cuntooyinka ee wakhtigan ay rarayaan xafiiska WIC isla markaaba waa la heli doonaa。 Gunnooyinka raashinka ee bilaha soo socdawaxaa lagu shubi doonaa kaardhkaaga eWIC saqbadhka taariikhda uu bilaabmayowawaaanu dhici doonaa saqbadhka taariikhda dhammaadka。

Maxaan ku samaynayaa kaadhkayga marka aan wada isticmaalo gunnadayda?

KAYDSO KAADHKAAGA eWIC! Xataa marka aad wada iibsatay dhammaan cuntooyinkii WIC, kaadhkaaga dib ayaa loo isticmaali karaa。 Gunnada xigta ee lagu siiyaawasaad ku iibsan kartaa isla kaadhka eWIC。

Siday 蠟 noqonayaan haddii aanan iibsan karin wwaba anigu oo aan u baahdo in qof 羽衣甘藍 ii soo iibiyo?

Qof 羽衣甘藍 ayaa 蠟 kuu soo iibin kara haddii aad doonto。 Waxaad u dhiibi kartaa kaadhkaaga eWIC iyo PIN-kaaga。 Waa inaad xaqiijisaa inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay!

Siday 蠟 noqonayaan haddii aanan iibsan dhammaan cuntooyinka WIC? Gunnooyinkani mawawasa ay wareegayaan bisha xigta?

Maya, wixii gunno ah ee aanad isticmaalin

莉絲卡·昆塔達

Halkee Laga Iibsanayaa Enfamil

埃吉斯塔·巴奇加加

Waxaad u eegi kartaa baaqiga xisaabtaada dhawr dariiqo:

 • Waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka“我的好處”ee aad ka heleyso app-ka WICShopper si aad u aragto gunnooyinkaaga wakhtigan。
 • Waxaad eegtaa risiidhkaagii tukaanka ugu danbeeyay。
 • La kulan khasnajiga tukaanka booshariga ama qabo Xafiiska Adeegga Macmiilka si laguugu daabaco baaqigaaga wakhtigan。
 • La soo hadal labarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhka eWIC si aad u ogaato baaqigaaga。
 • 博科 www.ebtedge.com si aad u aragto oo aad u daabacato baaqigaaga。

Ku adeegashada kaarkaaga eWIC

 • Ku iibso wowa aad doonto。 Khasab maaha inaad dhammaan cuntada mar kaliya wada iibsato!
 • Waxaad kaadhkaaga diyaarisaa marka aad baxayso。
 • Mari kaadhkaaga eWIC marka aad bilawdo iibka。
 • Geli PIN-kaaga oo riix badhanka enter ee ku taal shaashadda。
 • Khasnajiga ayaa cuntada iskaan garayn doona。
 • Xaddiga lacageed ee shayada cuntadaada iyo xaddiga lacageed ee khudaartaada cagaaran iyo khudaarta bisil ee aad iibsatay ayaa laga goosan doonaa xisaabtaada WIC。
 • Khasnajiga ayaa ku siin doonaa risiidh si loo muujiyo baaqiga gunnadaada iyo taariikhda ay ku eeg tahay gunnadaadu。
 • Mari kaadhkaaga eWIC kahor inta aanadwaxba iibsan。
 • Baaqiga kugu hadhsan wasaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah, EBT, SNAP ama nooc Kale oo lacag bixin ah oo tukaanku qaato。

Macluumaadka PIN-kayga

Waa maxay PIN(個人識別碼(Lambarka Aqoonsiga Shakhsi Ahaaneed))?

PIN-ku waa afar labar oo sir ah, oo kaadhka la socda, kaas oo kuu sahlaya inaad ku gasho gunnada WIC。 Marka aad dooranayso PIN,wasaad doorataa afar labar oo fudud oo aad xasuusan karto,laakiin ay ku adag tahay in qof kale garto (tusaale ahaan, taariikhda dhalashada waalidkaa ama taariikhda dhailahada)。

 • HA ku dul qorin PIN-kaaga kaadhka dushiisa。
 • HA siinin cid PIN-kaaga aanad doonaynin inuu kaadhkaaga isticmaalo。 Haddii qof garanayo PIN-kaaga oo uu isticmaalo kaadhkaaga si uu u isticmaalo gunnadaada cuntada ah adiga oo aan u oggolaanin markaa gunnooyinkaas laguuma baddalo。

Siday 蠟 noqonayaan haddii aan illoobo PIN-kayga ama aan doonayo inaan baddalo?

Waxaad u baddali kartaa PIN-kaaga dhawr dariiqo:

 • Booqo xisaabtaada onlaynka ah www.ebtedge.com.
 • La soo hadal labarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhka eWIC。

Siday 蠟 noqonayaan haddii aan PIN khaldan geliyo?

HA isku dayin inaad ku nasiibiso PIN-kaaga。 Haddii PIN-ka aad gelisay aanu sax ahayn oo aad afar jeer isku daydo, PIN-kaaga waa la xidhi doonaa。 Tani wasaa loo sameeyaa si looga hortago in qof ku nasiibiyo PIN-kaaga oo uu qaato gunnada cuntadaada。 Si aad u furto kaadhkaaga waa inaad sugtaa ilaa saqbadhka markaa ayay xisaabtaadu si otomaatig ah u furmi doontaa。

Warbixinta Takoor La'aanta

SNAP iyo FDPIR ama wakaaladaha degmadda, iyo dadka hela, waa inay muujiyaan Warbixinta Takoor la'aan ee soo socota:

Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ah ee federaalka iyo Maraykanka。 Waaxda Beeraha (USDA) shuruucda xuquuqda madaniga ah iyo xeerarka, USDA, Wakaaladaheeda, xafiisyada, iyo shaqaalaha, iyo hay'adaha ka qayb galaya ama maamulaya barnaamijyada 美國農業部 wasawaaaayadak. midabka, asalka wadaka, galmada, caqiidada diinta, naafanimada, da'da, rumaynta siyaasadeed, ka aarsiga ama aargoosiga hawl xuquuq madani oo hore barnaamij kasta ama hawl ay qabataysaya maala

Dadka naafada ah ee u baahan qaab kale oo wada xidhiidh oo macluumaadka barnaamijka ah (tusaale, Farta qoraalka indhoolaha, daabacaad wayn, cajal maqal ah, Luqadda Dhegoolaha ee Marayakanaka) ka soo codsadeen dheefaha。 Dadka dhegoolaha ah, maqalku ku adagyahay ama leh naafo hadalka ahwawaay kala soo xidhiidhi karaan USDA Is gaadhsiinta Federaalka ee Dadka Nafada ahlambarkan (800) 877-8339。 Intaa wasa dheer, macluumaadka barnaamijka wasaa lagu heli karaa luqaddo 羽衣甘藍。

Si loo gubiyo cabashada takoor la'aanta, buuxi foomka Cabashada Takoorka ee Barnaamijka UDSA, (AD-3027) oo onlayn lagaga helo:
如何提出申訴, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama qor warqad ku socotaUSDA oo warqadda ku bixi dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka。 si aad u codsato nuqul foomka cabashada ah, soo wac (866) 632-9992。 U soo gudbi foomkaaga la buuxiyay ama warqadda 美國農業部 addoo adeegsanaya:

(1) boosta: 瑪拉坎卡。 Waaxda beeraha 民權事務助理秘書辦公室 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410;

(2)傳真:(202)690-7442; 要么

(3) 伊梅爾卡: [電子郵件保護]

Hay'dani waa adeeg bixiyaha fursadda loo simanyahay

JPMA, Inc.