Montan WIC
Kesyon Jeneral

Pou Enfòmasyon Jeneral WIC:

Pwogram WIC Montana
(Biwo Administratif Eta a)
1400 Broadway, Cogswell Bldg. C305
PO Box 202951
Helena, MT 59620-2951
Nimewo telefòn: 800-433-4298 or (406) 444-5533

Kouman pou aplike pou

Moun ki vle aplike pou WIC bezwen kontakte ajans WIC nan zòn yo a pou fikse yon randevou. Gen kèk klinik lokal yo ki gen jou pou antre yo ak lòt moun sèvi patisipan zòn yo nan sèten jou nan mwa a. Sèvi ak enfòmasyon sou kote klinik WIC la pou jwenn yon klinik nan zòn ou an epi rele yo.

Kiyès ki kalifye?

WIC sèvi rezidan Montana ki se:

  • Ansent
  • Bay tete, jiska premye anivèsè nesans tibebe a
  • Manman ki pa bay tete, jiska sis mwa apre nesans tibebe a
  • Tibebe ak timoun ki poko gen senk ane

Kliyan WIC yo dwe satisfè règleman WIC sou revni epi yo dwe gen yon bezwen medikal oswa nitrisyonèl.

Anpil moun k ap travay kalifye pou WIC epi yo pa reyalize sa!

Lis Manje

Manje WIC apwouve yo se bon sous eleman nitritif enpòtan. Pa gen yon sèl manje ki bay tout eleman nitritif ou bezwen yo, kidonk manje anpil diferan manje chak jou pou w rete an sante.

Pake Manje WIC bay yon varyete manje men se pa tout sa ou bezwen. Si w ajoute manje WIC ou yo nan manje w konn manje, sa ap ede w gen yon rejim ki pi an sante. Pake manje ou resevwa a depann de si w ansent oswa si w ap bay tete, ak laj pitit ou a.

Byenveni nan WIC:

Magazen WIC:

Kisa WIC jwenn ou:

WIC Evergreen:

JPMA, Inc.